Významná jubilea

doc. RNDr. Josef Jelen, CSc.

Doc. Josef Jelen oslavil osmdesátiny

Když jsem v roce 1983 nastoupil na katedru fyziky FEL ČVUT v Praze, byl to rok plný setkávání. Setkávání s nejrůznějšími postavičkami, jejichž osudy dávno odvál čas, ale i s velkými hráči na fyzikální scéně, které se do dějin české fyziky zapsali nesmazatelným písmem. A mezi ty druhé bezesporu patří docent Jelen. V onom roce 1983 jsem se s ním ale ještě nesetkal. Jeho místnost byla zamčená a připadala mně jako tajemná třináctá komnata z pohádek. V oné krásné době byl totiž docent Jelen v, pro běžné smrtelníky, exotické Africe. Zastával pozici vedoucího katedry fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity v Addis Abebě, hlavním městě Etiopie. Dnes vím, že to nebyl jeho první výlet za hranice všedních dní. Už v letech 1974 až 1975 působil na technické koleji v Káhiře, v Etiopii potom pobýval v letech 1981 až 1984 a 1988 až 1990.

Po jeho návratu v roce 1984 jsem zjistil, že se profesně před etiopskou anabází zabýval problematikou podobnou té mé: urychlováním plazmoidů (tenkrát se po sovětském vzoru říkalo zhustků) v kolejnicových urychlovačích plazmatu. Zapůjčil jsem si proto jeho habilitační práci a nevycházel z údivu. Enormní rozsah textu a hloubka jednotlivých úvah svědčily o velké erudici autora. Práce byla doplněna, jak bývá zvykem, literaturou. Ta ale čítala několik set položek, což už obvyklé není. Když jsem pak s panem docentem o práci diskutoval, překvapil mě větou, která mi dodnes zní v uších: „Petře, já jsem opravdu všechny ty články a knihy přečetl!“

Nastala krásná léta poznávání tohoto výjimečného člověka. Postupně jsem zjišťoval, že je nejen vynikajícím fyzikem, autorem mnoha odborných textů, konferenčních příspěvků a skript, jak se na vědce sluší a patří, ale že studium přírodních zákonů chápe v mnohem širším smyslu. Poznávání cizích kultur, historie zemí a jejich osudy jsou Jelenovým celoživotním koníčkem. Jako vynikající etnograf napsal mnoho článků nejen o etiopské multikulturní společnosti, ale především o vztahu člověka, přírody a náboženství. Ze svých cest si přivezl mnoho předmětů, které se staly základem největší soukromé sbírky u nás. Někdy těsně po revoluci jsem pana docenta navštívil na jeho chalupě v malé vesničce Jivina. Už popis cesty (jel jsem tenkrát na kole) v sobě ukrýval typický Jelenův humor: „Projedeš Komárovem a nemůžeš se ztratit, je tam poslední Stalinova socha v Čechách…“ A skutečně, kamenný Stalin zasazený mimo prostor a čas, symbol doby, kterou jsem sám nezažil, mě přivedl do chalupy, v níž se nacházel zcela jiný svět. Hřebeny, knihy, dřevěné sochy, šperky z korálků, formy na pečení, nádoby na mléko. Ožíval přede mnou nepoznaný svět, a když jsem držel v ruce pazourek starý několik tisíc roků, začal jsem velmi silně vnímat malichernost většiny sporů naší doby.

Docent Jelen se narodil dne 13. června 1935. V roce 1953 odmaturoval na gymnáziu v Hořovicích. Jeho další osud předurčila studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde vystudoval obor jaderná fyzika s vynikajícím prospěchem. Psal se rok 1958, Josef Jelen jako čerstvý absolvent přichází na katedru fyziky tehdejší fakulty radiotechniky ČVUT umístěné na poděbradském zámku. V roce 1966 obhájil kandidátskou práci (obdobu dnešní disertační práce) a získal titul CSc. V roce 1973 se stal docentem na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde působí dodnes. Kromě fyziky plazmatu, kterou se zabýval v prvních desetiletích vědecké kariéry, se v pozdějších letech věnuje silně nelineárním procesům, deterministickému chaosu a samoorganizaci struktur. Právě tato náplň koresponduje s jeho druhou „profesí“ – etnografií. Povstání řádu z chaosu, změny kulturních i přírodních forem, katastrofy ve společenském i fyzikálním smyslu, to jsou velká témata současné doby.

Docent Jelen je vynikajícím pedagogem. Jeho hluboké znalosti obecné relativity a kvantové teorie mu umožňují se spolu se studenty zamýšlet nad procesem poznávání přírody a jeho zákonitostmi. V současnosti vede dvě nesmírně poutavé a hojně navštěvované semestrální přednášky: „Přírodovědný obraz světa“ a „Determinismus, chaos a evoluce“. Myslím, že jejich názvy hovoří za vše. Docent Jelen pravidelně vystupuje na Fyzikálních čtvrtcích – cyklu přednášek pro studenty, akademické pracovníky a širokou veřejnost, kde se zamýšlí nad závažnými otázkami současné vědy.

Doc. RNDr. Josef Jelen, CSc. je jednou z osobností, které udílejí ráz současné fyzice. Hluboké chápání světa se střídá s neméně hlubokou znalostí společenských vztahů. Z každého rozhovoru je cítit síla poznání a pokora před zákony našeho světa. A kdykoli přijde řeč na fyziku či přírodu, jakoby se zastavil čas. Ožívají vzpomínky, a jednotlivá odvětví lidského poznání se v usměvavé tváři spojují do jediného nedílného celku. Z celého srdce Ti přeji, nejen za sebe, ale i za celou akademickou obec, ještě mnoho krásných a plodných let.

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

(2015)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka