Významná jubilea

doc. Ing. Vilém Koblížek, CSc.

Pan docent Koblížek pochází z Brna. Zde se vyučil nejprve elektromechanikem, pak absolvoval Vyšší průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně a poté začal studovat Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Odtud však po prvním roce studia přestoupil na ČVUT Praha na obor Radiová lokace. Zde úspěšně ukončil studium v roce 1957 a nastoupil na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, Katedru mechanické technologie a elektrotechnologie, jako  pedagogický asistent. V roce 1962 se stal odborným asistentem, v roce 1981 získal titul CSc. a v roce 1992 obhájil habilitační práci a stal se docentem.

V rámci svého pedagogického působení začal docent Koblížek v roce 1958 zajišťovat přednáškami a cvičeními předmět Nauka o materiálu pro specializaci Energetika. Od roku 1961  začal přednášet a cvičit předmět Elektrotechnické materiály na fakultě Radiotechniky v Poděbradech.  Od roku 1964 začal přednášet předmět  Elektrotechnické a  Radiotechnické materiály pro slaboproudé specializace na FEL pro obory Sdělovací elektrotechnika, Radiotechnika, Výpočetní technika, Kybernetika a Mikroelektronika a od akademického roku 1972/73 převzal přednášky i pro silnoproudé obory – Elektroenergetiku, Elektrotechnologii, Silnoproudou elektrotechniku a Ekonomiku a energetiku – tedy pro všechny studenty na fakultě. Kromě denní formy studia se to týkalo i formy dálkové a večerní.

V této situaci nebylo možné vyzkoušet všechny studenty ústně. Proto připravil a začal používat pro zkoušení zkouškové testy s dvojdimenzionálním vyhodnocováním, které účinně oddělovaly studenty s dostatečnými znalostmi od těch ostatních.

V roce 1980, v době velké přestavby studia, bylo rozhodnuto na setkání zástupců všech kateder, které zajišťovaly v ČSR obor elektrotechnologie, že stěžejními předměty oboru budou Měření a kontrola v elektrotechnologii I a II s rozsahem 4+3 a 3+2 a Struktura a vlastnosti materiálů. Docentu Koblížkovi bylo svěřeno zajištění prvního z uvedených předmětů.

V dalších letech, vyznačujících se častými změnami studijních plánů, připravil předmět Technologie kabelů a světlovodů, který zajišťuje přednáškami a cvičeními dodnes. Dále realizoval a vede laboratorní úlohy pro předměty Materiály pro výkonovou elektrotechniku a Technologické procesy. Posledně jmenovaný předmět byl v roce 2013 transformován do předmětu  Výkonové systémy a technologie, což si vyžádalo vytvoření nových typů laboratorních úloh, což úspěšně zajistil.

Docent Koblížek napsal, pro podporu své pedagogické činnosti, více než 10 titulů skript. Pro všechny předměty, které zajišťoval přednáškami, připravil také laboratorní  nebo seminární (výpočtové) úlohy. Pro laboratorní výuku připravil více než 50 měřicích pracovišť. Tato pracoviště, sestávající zpravidla z precizních mechanických přípravků doplněných vhodnou měřicí, případně i výpočetní, technikou, jsou vysoce oceňována nejen studenty, kteří na nich absolvují laboratorní úlohy, ale také obdivována pedagogy ze zahraničí, kteří katedru navštěvují v rámci různých typů spoluprací.

Ve své vědecké a výzkumné činnosti docent Koblížek pracoval na více než 18 výzkumných úkolech, které byly často řešeny ve spolupráci s výzkumnými ústavy či průmyslovými podniky a publikoval řadu příspěvků na národních i mezinárodních konferencích a v národních i zahraničních časopisech. Je autorem 3 patentů a spoluautorem dalších čtyř. Jeho články jsou většinou zaměřeny na diagnostiku fyzikálních (elektrických, termoelektrických, tepelných, viskoelastických a dalších) vlastností materiálů.  V této oblasti patří docent Koblížek k předním odborníkům nejen v národním měřítku.

V rámci spolupráce s průmyslem samostatně řešil, či se podílel na řešení, řady projektů, které byly v mnoha případech spojeny s materiálovou či diagnostickou problematikou, na kterou neměla příslušná instituce dostatečně erudovaného pracovníka.

Hodnocený je znám jako náročný ale spravedlivý examinátor, který všechny studenty, kterým přednášel, také osobně zkoušel. Celkový počet jím odučených a vyzkoušených studentů je, odhadem, více než deset tisíc.

V současnosti doc. Koblížek zajišťuje výuku předmětu Technologie kabelů a světlovodů a garantuje laboratorní výuku předmětu Výkonové systémy a technologie. Jak vyplývá z anonymní ankety za několik posledních let, je studenty příznivě hodnocen zejména proto že je dokáže přimět k pravidelnému a poctivému studiu.

Docent Koblížek patří svou pedagogickou i výzkumnou erudicí stále k předním pracovníkům Katedry elektrotechnologie FEL ČVUT. Ti ze studentů, kteří měli to štěstí, že absolvovali pod jeho vedením některý předmět, se tento předmět opravdu naučili a dodnes na pana docenta vzpomínají.

Typicky se to projevuje při setkáních s absolventy, které spolek Elektra pravidelně každoročně organizuje.  Na těchto setkáních se scházejí, mnohdy po několika desítkách let, absolventi oborů fakulty. Co se týká absolventů, jejichž mateřskou katedrou byla katedra elektrotechnologie, jejich první otázka při setkání se členem katedry, který v daném roce zajišťuje exkurzi po katedře, je každý rok stejná: „Je na katedře ještě docent Koblížek?“

Věřím, že pan docent Koblížek bude ještě dlouho svou pedagogickou i vědeckou erudicí katedru podporovat.

doc. Ing. Pavel Mach, CSc.

(2015)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka