Významná jubilea

doc. Ing. František Křížovský, CSc.

Dne 22. 8. 2012 oslavil významné životní jubileum pan doc. Ing. František Křížovský, CSc.

Narodil se v roce 1942 ve Hnojné Lhotce u Tábora. V Táboře absolvoval jak osmiletou základní školu, tak i tři roky tehdejší „jedenáctiletky“, předchůdkyně dnešního gymnázia. Po maturitě v roce 1959 byl přijat na elektrotechnickou fakultu ČVUT, kde studoval specializaci sdělovací elektrotechnika po vedeních, a kterou ukončil v listopadu roce1964.

Ihned po ukončení studia nastoupil jako pedagogický asistent na tehdejší katedru sdělovací elektrotechniky po vedeních (dnešní katedru telekomunikační techniky) na oddělení spojovací techniky k prof. Otakaru Klikovi.

Ve šk. roce 1972/73 na základě konkurzu ministerstva školství absolvoval desetiměsíční studijní pobyt na University of Essen, kde „objevil“ nádhernou problematiku teorie provozního zatížení a teorie front, které jej provází po celou dobu jeho působení na fakultě jak v pedagogice, tak ve vědeckovýzkumné oblasti.

Působení ve výuce začínal nejprve vedením cvičení, od roku 1971 začal přednášet, a to hned dva rozsáhlé předměty (Teorie a projekty sdělovacích sítí a Telegrafní spojovací technika I a II.), vyučované v denním i dálkovém studiu. Následovaly další, není možno nepřipomenout pro studenty velmi náročné profilové předměty Telekomunikační sítě, Teorie hromadné obsluhy a Dimenzování telekomunikačních sítí. Všechny z nich přednáší v angličtině jak pro posluchače magisterského studia, tak i pro doktorandy.

Ve vědeckovýzkumné oblasti se zaměřil především na již zmíněnou oblast provozního zatížení a její využití v praxi a dosáhl zde vynikajících výsledků, které publikoval v odborných článcích, výzkumných zprávách, referátech na konferencích a vhodně zakomponoval do přednášek pro studenty.

V roce 1977 František Křížovský obhájil kandidátskou disertační práci a v roce 1985 byl jmenován docentem pro obor telekomunikační technika.

Pan doc. Křížovský je vynikajícím, náročným a spravedlivým pedagogem. Za dobu působení na fakultě vedl obrovskou řadu diplomových prací. Je úspěšným školitelem doktorandů, někteří z nich se podílejí na výzkumu v oblastech, které vždy byly jeho doménou. Řadu let pracuje v komisích pro magisterské i bakalářské státní závěrečné zkoušky i obhajoby disertačních prací na univerzitách bývalé federace.

Existuje jistě celá řada dalších oblastí činnosti doc. Křížovského, o kterých by bylo co napsat. Nechejme něco z toho dalším a spokojme se pro dnešek konstatováním, že náš František si díky svým charakterovým vlastnostem a odborným kvalitám získal právem uznání nás všech.

Dovoluji si proto jménem celé katedry popřát Františkovi především zdraví, optimismus a neubývající energii.

doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc.
K-13132

(2012)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka