Významná jubilea

prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.

Pavel Kubeš absolvoval obor astronomie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v roce 1965. Roku 1966 nastoupil na detašované pracoviště Fakulty elektrotechnické ČVUT v Poděbradech jako asistent a později odborný asistent. V roce 1977 obhájil disertační práci a v roce 1978 složil rigorózní zkoušku.

V roce 1984 při přesunu poděbradského pracoviště přechází do Prahy. Habilitační práci obhájil roku 1991 a v roce 1998 byl jmenován profesorem. V letech 1990–2003 působil jako vedoucí katedry fyziky. Je dlouholetým členem Vědecké rady FEL. Je ženatý, má dvě dcery a 6 vnoučat.

Od počátku učil v laboratořích a seminářích základního kursu Fyziky a od roku 1974 pravidelně přednášel. Byl spoluautorem skript Fyzikální cvičení II a Laboratorních návodů vydaných v roce 1979. Je spoluautorem skript Fyzika 1, používaných od r. 1991 až dodnes. Po roce 1990 přednášel kromě základního kurzu i vlastní zavedené předměty Fyzika pro silnoproudé obory, Svět očima fyziky a doktorandské předměty Elektrické výboje a jejich aplikace, Diagnostika plazmatu a Magnetohydrodynamika (společně pro MFF a FJFI). Pro tyto předměty připravil skripta Pulsní silnoproudé výboje a jejich diagnostika a Magnetohydrodynamika.

Od roku 2008 učí se svými spolupracovníky v magisterském oboru FJFI Fyzika a technika termonukleárního plazmatu předměty Diagnostiku plazmatu a Pinče. V rámci fyzikálních čtvrtků připravil pro posluchače řadu populárních přednášek, měl vystoupení v rozhlase a televizi. Vedl a vede celkem 12 doktorandů z různých pracovišť FEL, FJFI, MFF a ústavů Akademie (ÚFP, FZÚ a ÚFA). Sedm z nich už úspěšně obhájilo.

Vědecká činnost je zaměřena na fyziku plazmatu vysokých hustot energie a silných magnetických polí produkovaných bleskovými výboji typu plazmový fokus a z-pinč. Věnuje se studiu vývoje organizovaných struktur v horkém plazmatu, urychlování vysoce energetických částic a možnosti realizace termonukleární fúze na základě diagnostik spektroskopických, laserových, rentgenových a neutronových. Experimenty na malých tuzemských a velkých zahraničních aparaturách provádí v týmu s doc. Kravárikem a v posledních letech i s Dr. Klírem a Dr. Řezáčem.

Východiskem a základem byly aparatury postavené na katedře fyziky. Plasmové fokusy a z-pinče používají vysokých napětí 20–30 kV a silných elektrických proudů 50–250 kA s krátkou mikrosekundovou a submirosekundovou dobou náběhu jsou nejjednodušším zdrojem horkého plazmatu. Na současné aparatuře na katedře fyziky akreditované a používané pro výuku studentů FEL a FJFI je možné demonstrovat a vizualizovat podmínky, v nichž probíhají fúzní procesy. Na univerzitní půdě v EU je tato aparatura jedinou svého druhu.

Podílel se na vývoji diagnostiky s vysokým časovým a prostorovým rozlišením, zejména na vývoji spektroskopické diagnostiky, visualizační techniky pro světelný svazek laseru s krátkou dobou pulsu, rentgenové a neutronové diagnostiky a metod pro kvantitativní vyhodnocování šlírových metod.

Diagnostiku unikátním přenosným laserem a od roku 1996 diagnostiku rentgenovou a neutronovou prováděl a provádí tým i mimo katedru fyziky FEL ČVUT na aparaturách Výzkumného ústavu silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích, laseru Pals v Ústavu fyziky plazmatu a Fyzikálním ústavu AV v ČR a na osmi pracovištích v zahraničí – na Universite di Ferrara, Imperiál College v Londýně, Ruhr-University v Bochumi a zejména v Institute Plasma Physics and Laser Microfusion ve Varšavě a v Rusku v Kurčatovově Institutu v Moskvě a v Tomsku v Ústavu silnoproudé elektrotechniky, kde jsou umístěny nejvýkonnější aparatury bleskového typu mimo území USA.

Ve všech laboratořích se podílel na provádění vlastního výzkumného programu v rámci grantů za pomoci kolektivu tamních pracovníků, výkonných aparatur a špičkové diagnostiky. Významnou měrou přispěl k prohloubení původních výsledků popisujících generaci fúzních neutronů a částic s vysokými netepelnými energiemi.

Výsledky výzkumu publikoval jako autor a spoluautor ve 280 původních časopiseckých článcích a konferenčních příspěvcích, které vyvolaly přes 200 ohlasů. Většina publikací vychází z výsledků experimentálních prací komplexního charakteru realizované větším počtem spolupracovníků.

Byl a je řešitelem a spoluřešitelem 20 grantů; 13 tuzemských a 7 mezinárodních. V roce 2003 mu byla udělena Felberova Medaile 1. stupně a v roce 2005 Medaile JČMF. Od roku 1990 je předsedou sekce fyziky plazmatu Jednoty Českých matematiků a fyziků. Od roku 2006 je členem Mezinárodního vědeckého výboru celosvětové International Center for Dense Magnetized Plasma UNESCO a od roku 2011 jejím předsedou. Je stálým členem programového výboru konferencí Dense Z-Pinches.

Profesor Kubeš je po mnoho let duší katedry fyziky, výborným pedagogem a oddaným vědcem. Pomoc či radu od něj dostal snad každý a jeho schopnost řešit problémy v klidu a s úsměvem se stala za ta léta pověstnou.

Profesor Kubeš se v tomto roce dožívá významného životního jubilea, ke kterému bych mu rád jménem kolektivu katedry fyziky i ostatní spolupracovníků do dalších let rád popřál hodně zdraví, štěstí a s tím související životní pohody.

prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.

(2013)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka