Významná jubilea

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c.

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c. se narodil v Praze roku 1943 v rodině železničáře. Mládí prožil v Praze, Řevničově, Kralupech nad Vltavou, Bohušovicích nad Ohří, Kolešovicích a v Novém Strašecí. Pak se vrátil do Prahy studovat střední průmyslovou školu elektrotechnickou, obor rádio a televize. Poté absolvoval s vyznamenáním Fakultu elektrotechnickou ČVUT v roce 1966, obor automatizace. V letech 1970 a 1979 získal v ČSAV vědecké hodnosti CSc. a DrSc. v oboru technická kybernetika.

Od roku 1970 pracoval V. Kučera v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Zastával různá výzkumná a vedoucí místa, v letech 1990–1998 byl ředitelem ústavu. V roce 1997 začal působit na Českém vysokém učení technickém v Praze. V letech 1999–2000 byl vedoucím katedry řídicí techniky a v letech 2000–2006 byl děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT. V roce 2007 byl jmenován ředitelem Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT.

Vladimír Kučera dlouhodobě působil na mnoha zahraničních pracovištích: National Research Council, Ottawa (1970–1971); University of Florida, Gainesville (1977); Ecole Nationale Supérieure de Mécanique, Nantes (1981–1982); Australian National University, Canberra (1984); Uppsala Universitet (1989); Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Ciudad de México (1991); ETH Zürich (1992); University of Newcastle (1993); Politecnico di Milano (1995) a též jako Nippon Steel Professor v čele katedry řízení na Tokyo Institute of Technology (1994). Přednášel a krátkodobě působil na mnoha dalších evropských, amerických, asijských a australských univerzitách.

Jeho výzkumná činnost spadá do teorie systémů a automatického řízení. Přispěl k teorii Riccatiovy rovnice a patří k průkopníkům využití polynomiálních rovnic při návrhu regulačních obvodů. Těmito výsledky založil českou vědeckou školu, která je uznávána na celém světě. Jeho nejznámější výsledek je parametrizace všech regulátorů, které stabilizují danou soustavu, známý pod názvem Youla-Kuče­rova parametrizace. Tento výsledek umožnil nový přístup k návrhu optimálních a robustních regulačních obvodů.

Vladimír byl (nebo stále je) řešitelem/spoluřešitelem 30 výzkumných projektů s celkovou podporou přesahující 1110 milionů Kč. Mezi nejvýznamnější projekty patří Centrum aplikované kybernetiky 3 (Centrum kompetence TA ČR), Centrum aplikované kybernetiky 1-2 (Výzkumné centrum MŠMT), Trnkova laboratoř automatického řízení (MŠMT), 5 evropských projektů, 6 dalších zahraničních projektů, 4 projekty GA ČR a 4 projekty AV ČR.

Praktické zkušenosti získal při návrhu adaptivních regulátorů pro válcování plechů za studena, při návrhu rychlých a přesných servomechanizmů, při spolupráci s Nippon Steel Corporation a při řešení evropských projektů Dynamic Control and Management Systems in Manufacturing Processes, Advanced Methodologies and Tools for Manufacturing Systems, European Network for Industrial Application of Polynomial Design Methods a projektu 7RP Self-Learning Sheet Metal Forming System. V roce 2000 se stal vedoucím Centra aplikované kybernetiky při ČVUT v Praze.

Je autorem čtyř knih: Algebraická teorie diskrétního lineárního řízení (Academia, Praha 1978), Discrete Linear Control: The Polynomial Equation Approach (Wiley, Chichester 1979), Analysis and Design of Discrete Linear Control Systems (Prentice-Hall, London 1991) a Polynomial Methods for Control Systems Design, spoluautor M. J. Grimble (Springer, London 1996). Publikoval 125 článků v nejvlivnějších časopisech oboru, 165 příspěvků na domácích i zahraničních konferencích a 80 dalších prací. Citační databáze Web of Science uvádějí přes 2900 citací jeho prací; nejcitovanější práce (V. Kučera, Discrete Linear Control: The Polynomial Equation Approach, Wiley, Chichester 1979) má 690 citací. Hirschův index (h-index, založený na citacích Web of Science) V. Kučery je 26.

Vladimír spojuje výzkum s výukou. Habilitoval se v roce 1993 na ČVUT v Praze v obo­ru technická kybernetika, v roce 1996 byl jmenován profesorem. Učí na Fakultě elektrotechnické ČVUT v magisterském studijním programu Kybernetika a robotika povinný předmět Teorie dynamických systémů a v doktorském studijním programu Elektrotechnika a informatika učí předmět Lineární systémy. Vychoval řadu mladých pracovníků, z nichž někteří jsou již profesory.

Pracuje v redakčních radách časopisů Int. J. Robust and Nonlinear Control a Bull. Polish Acad. Sciences. Byl vedoucím redaktorem časopisu Kybernetika, redaktorem časopisu Automatica a členem redakčních rad časopisů Systems and Control Letters, Int. J. Control, Int. J. Systems Science a J. Math. Syst. Estimation and Control. Je Advisor a Fellow Mezinárodní federace automatického řízení (IFAC) – byl jejím prezidentem v letech 2002–2005 a uspořádal světový kongres IFAC v Praze v roce 2005. Kongresu se zúčastnilo na 2500 odborníků z 63 zemí světa a ve své době se stal největší odbornou akcí v historii oboru automatického řízení. V. Kučera je Fellow Institutu elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE) – první v České republice – a byl členem představenstva IEEE Control Systems Society. Je zakládajícím členem Inženýrské akademie ČR a byl jejím viceprezidentem.

V průběhu let působil Vladimír Kučera v mnoha odborných orgánech doma i v zahraničí. Patří mezi ně Akreditační komise, odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady pro výzkum a vývoj, poradní sbor DG-INFSO pro informační technologie při Evropské komisi, exekutivní komise pro výběr Evropské ceny za informační a komunikační technologie, rada Evropské asociace automatického řízení, rada pracoviště Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, komise pro obhajoby DrSc v různých oborech a vědecké rady ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, UTB ve Zlíně, TU v Liberci a VŠE v Praze. Byl dlouholetým předsedou Českého komitétu pro automatizaci a je členem České komise pro UNESCO.

Získal Cenu ČSAV (1973), Národní cenu ČR za vypracování a praktické využití algebraické teorie řízení (1989), prestižní cenu Automatica Prize Paper Award (1990) a cenu Hlávkovy nadace (1992). Je nositelem ocenění IFAC Outstanding Service Award (1996), medaile 1. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR za činnost v Akreditační komisi a přínos pro vysoké školství (2000), Felberovy zlaté medaile ČVUT (2006) a francouzského státního vyznamenání Rytíř řádu akademických palem (2006). V roce 2008 získal cenu rektora ČVUT za prestižní publikaci. V. Kučera je čestným profesorem Northeastern University v Šen-jangu (1996) a obdržel čestné doktoráty (dr.h.c.) od Université Paul Sabatier v Toulouse (2003) a Université Henri Poincaré v Nancy (2005).

Mezi Vladimírovy četné záliby patří sportovní bridž, fotografování, cestování, historie a hudba. Je členem klubu Violino v Praze. Se svou první manželkou Jitkou vychoval dvě děti – Sylvu a Tomáše – a těší se ze tří vnoučat. Musel se vyrovnat s jejím úmrtím, upnul se k odborné práci a po čase se znovu oženil. S jeho druhou manželkou Jarmilou má mnoho společných zájmů a plánů do budoucna.

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
vedoucí katedry řídicí techniky

(2013)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka