Významná jubilea

prof. Ing. Jiří Pavelka, Dr.Sc.

Prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. oslaví v letošním roce své 80té narozeniny. Dožívá se jich v plné fyzické a duševní síle.  Narodil se 24. prosince 1935 v Praze, kde byl jeho otec zaměstnán jako důstojník československé armády. Profesor Pavelka je absolventem Elektrotechnické fakulty, ČVUT v Praze.

Studia ukončil v roce 1958 s červeným diplomem ve specializaci elektroenergetika.  Po odchodu z fakulty nastoupil do Rozvodných závodů Praha.

V roce 1961 nastoupil do závodu ČKD Stalingrad (dnes Elektrotechnika). Zde pracoval 27 let. Byl zaměstnán v oddělení výpočtů elektrických strojů a kratší dobu v oddělení usměrňovací techniky. Předmětem jeho aktivní činnosti byla práce vývojáře a výpočtáře elektrických točivých strojů. Speciálně vedl vývoj budících soustav synchronních strojů, kde mimo jiné vytvořil systém bezkartáčového buzení. Trvalou stopu zanechal jako hlavní projektant elektrického regulovaného pohonu 27MW, 10kV, 2600-3900 ot/min. Pohon byl použit pro tranzit plynovodu zemního plynu na trasách z ložisek zemního plynu na území tehdejšího Sovětského svazu do tehdejší Československé republiky. Sestával se z unikátního synchronního ventilového motoru,  příslušného elektronického měniče a elektronického řízení. Bylo dodáno celkem 21 těchto pohonů do provozu. Stejně aktivní byly jeho další přínosy v oboru rozvíjejících se pohonů s využitím výkonové elektroniky. Za tuto významnou činnost a významné výsledky byl vyznamenán jako laureát Státní ceny KG za techniku.

V letech 1988 až 1990 pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu pro elektrotechniku ČSAV. Zde se zabýval vývojem aktivních magnetických ložisek. Stal se pro tuto problematiku zástupcem České republiky v pracovní skupině Word Group (WG7) International Organization for Standardization (ISO) pro magnetická ložiska.  Zde se podílel na vypracování příslušných norem ISO.

V roce 1991 přešel na ČVUT FEL na katedru Elektrických strojů a trakce, kde byl jmenován v roce 1993 profesorem. Jeho přednášky se staly studentům silnoproudých oborů zdrojem nejenom teoretických, ale také praktických poznatků z oborů elektrických pohonů, elektrických strojů a výkonové elektroniky. Výsledky dlouhodobých průmyslových zkušeností prof. Pavelky byly s velmi pozitivním výsledkem přeneseny do pedagogiky. Výsledky své vědecko technické práce publikoval v řadě článků v časopisech. Je také spoluautorem knihy Elektrické regulované pohony s tyristory. Je dlouholetým členem redakční rady časopisu Elektro.  Je dlouholetým členem Oborové rady studijního obor 2642V004 „Elektrické stroje, přístroje a pohony“.

V letech 1996 až 2002 se prof. Pavelka stal vedoucím katedry. V této funkci se stal jedním z významných pedagogických pracovníků v období, kdy docházelo ke změnám struktury vysokoškolského studia. Snažil se a s úspěchem prosazoval těsnou vazbu vysokoškolského technického studia se současným technickým vývojem probíhajícím v průmyslu. Za tuto činnost byl v roce 2002 vyznamenán udělením Trnkovy medaile. Pro svoji bohatou pedagogicko vědeckou práci byl vyznamenán v roce 2004 Felberovou střibrnou medailí. V roce 2004 byl jmenován Honorary Profesor of Mongolia. Aktivně se zúčastnil přípravy společného vývojového pracoviště s čínskou firmou CNR na ČVUT. Společné vývojové pracoviště v současné době aktivně funguje.  

Profesor Pavelka byl aktivně činný také ve velmi důležitých technicko vědeckých odvětvích stojících mimo pedagogickou činnost.  V roce 1995 se aktivně zapojil  do přípravy mezinárodní konference PEMC 98 (Power Electronic and Motion Control). Získat právo organizovat konferenci PEMC znamenalo prokázat připravenost ČVUT FEL zabezpečit pořádání konference odborně, personálně, organizačně a také finančně. Profesor Pavelka se stal jedním z hlavních pracovníků, kteří pořádání konference připravili zajistili. Mezinárodní konference PEMC proběhla úspěšně v Praze v roce 1998. Další jeho významnou prací byla jeho činnost v Československé vědecko technické společnosti ČSVTS.  V letech 2004-2007 vykonával funkci předsedy ČSVTS. V roce 2015 byl jmenován čestným členem ČSVTS.

Profesor Pavelka je nejenom aktivní pedagogický a odborně vědecko technický pracovník. Je také aktivní sportovec. S velikou zálibou se věnuje rekreačnímu provozování tenisu. Další jeho sportovní zálibou je volejbal. Provozuje ho s plnou účastí své manželky Hany, která tento sport pěstuje se stejnou náruživostí. Oba se věnují dlouhodobě specializaci „volejbalové debly“. Od roku 1992 do roku 2005 byl prof. Pavelka předsedou sekce volejbalových deblů při Českém volejbalovém svazu. Prof. Pavelka má se svojí manželkou další  společnou sportovní zálibu pěstovanou v zimním období. Jsou oba nadšenými lyžaři. Každoročně tráví část své dovolené v evropských velehorách v Alpách a to na území Rakouska, Itálie nebo Francie.  Jejich společnou zálibou je rovněž cestování, které pěstují v období letních prázdnin. Pravidelně navštěvují Tuniské pláže, které jim poskytují vítanou možnost pro jejich sportovní vyžití ve volejbale. Nevynechávají ani kulturní vyžití v době dovolených, jako na příklad návštěvy takových míst, které nabízí Kréta.

prof. Zdeněk Čeřovský, DrSc.

(2015)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka