Významná jubilea

doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc.

V srpnu letošního roku jsme oslavili s panem docentem Ing. Jiřím Sýkorou, CSc. jeho významné životní jubileum. Narodil se 29. srpna 1939 v Olomouci. Po zakončení základní školy pokračoval ve studiu na Střední průmyslové škole v Ječné ulici v Praze.

Mezi jeho četné zájmy patřil i sport. Věnoval se aktivně atletice. Po ukončení základní vojenské služby byl přijat na Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, kde studoval v letech 1960–1965. Závěrečnou zkoušku v oboru radiotechnika absolvoval 7. prosince 1965.  Již jako student pracoval v roce 1965 jako asistent na poloviční úvazek na katedře Sdělovací elektrotechniky po vedeních. V letech 1968–1977 pracoval jako odborný asistent již na Katedře telekomunikační techniky a následně v roce 1977 po úspěšné habilitaci byl jmenován docentem. Za svého působení vyučoval mnoho předmětů zejména Diagnostiku telekomunikačních zařízení, Telekomunikační vedení a Základy číslicové techniky.

Docent Sýkora od roku 1978 až dosud působí jako školitel vědeckých aspirantů – doktorandů na ČVUT FEL v Praze v oboru Telekomunikační technika. Úspěšně vychoval 18 aspirantů a doktorandů. Od r. 1980 působí střídavě jako předseda státních zkušebních komisí pro obhajoby diplomních prací jednak na FEL, dále i na VUT Brno, STU Bratislava a VŠB Ostrava.

Od r. 1990 působí jako předseda komise pro obhajoby kandidátských a doktorských disertačních prací na FEL a také jako předseda oborové rady doktorského studijního programu Telekomunikační technika na FEL ČVUT. V letech 1990–1997 byl vedoucím Katedry telekomunikační techniky a v období 1994–1997 člen Vědecké rady ČVUT FEL v Praze. Má za sebou významnou publikační činnost, je původcem několika patentů a zlepšovacích návrhů. Odborně je zaměřen na oblast telekomunikačních vedení. Pravidelně publikuje, účastnil se mnoha odborných konferencí, byl řešitelem a spoluřešitelem řady významných projektů.

Mimo interní činnosti působil např. jako předseda Vědecké rady ministra dopravy a spojů pro informatiku a spoje (1998) a je členem Vědecké rady fakulty dopravní ČVUT od jejího vzniku. Je členem oborových rad doktorského studia na VUT FEKT Brno a VŠB TUO FEI Ostrava a FD ČVUT. V letech 1996 až 2001 působil jako člen redakční rady časopisu Telekomunikace a podnikání i jeho slovenské odbočky.

Docent Sýkora je svou náturou velmi společenský s upřímným vztahem ke studentům i kolegům, což ve spojení s odborným působením vytváří v jeho okolí přirozený osobní respekt.

prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
vedoucí katedry telekomunikační techniky

(2014)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka