Významná jubilea

prof. Ing. Václav Tysl, Dr.Sc.

Prof. Václav Tysl pochází z Kročehlav (Kladno), kde se narodil v roce 1925. Po poválečném studiu radiotechniky v letech 1945-49 pracoval v letech 1951 až 1953 ve Vojenském technickém ústavu v Praze a od roku 1953 působil na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. V roce 1970 byl jmenován profesorem. Procházel s mikrovlnami celou svoji vědeckopedagogickou dráhu – přes vedení kabinetu elektromagnetických vln (1966), katedru šíření elektromagnetických vln (1969) až po dnešní katedru elektromagnetického pole (1971) v jejímž čele stál od roku 1975 až do roku 1986, kdy byl z jejího vedení uvolněn po dosažení tehdy dodržované věkové hranice pro pozici vedoucího. Na katedře potom působil na vědeckopedagogické pozici do dalšího věkového limitu. Ve spolupráci pokračoval po roce 1990 jako emeritní profesor, v rámci dílčích úkolů na projektech a v odborných komisích.

Byl rovněž proděkanem pro vědeckovýzkumnou činnost.  Potěšitelné je, že se stal odbornou autoritou i pro mladší kolegy, které již neučil, ale kteří se  na něj rádi obraceli a obrací stále s prosbou o konzultace. V rámci své vědeckopedagogické dráhy byl autorem řady učebních skript zabývajících se mikrovlnou technikou a měřením a obvody velmi vysokých kmitočtů. S prof. Růžičkou z VUT v Brně byl spoluautorem vysokoškolské učebnice „Teoretické základy mikrovlnné techniky“ (SNTL/ALFA 1980), která zohlednila nový trend - mikropáskové a integrované vysokofrekvenční obvodové struktury. V oblasti vědeckovýzkumné se pan profesor věnoval problematice vývoje milimetrových vln a pasivních mikrovlnných komponent pro tuto oblast kmitočtového spektra. Pod jeho vedením se podařilo na pracovišti jako na prvním v Československu násobením generovat kmitočty v oblasti milimetrových vlnových délek. Dále pokračoval vedením výzkumu v kvazioptice a mikrovlnné a milimetrové spektroskopii a později v problematice mikrovlnné a milimetrové radiometrie. Výrazně ovlivnil spolupráci katedry a akademie věd, zejména s Fyzikálním ústavem ČSAV. Katedra se pod jeho vedením stala skutečně známým pracovištěm. Jako pedagog pan profesor vynikal v jednoduchosti výkladu. Každý technický problém, každý mikrovlnný obvod popsal rovnicí a na základě řešení vedl k fyzikálnímu pochopení funkce. Zkoušky se u něj sestávaly jak z klasického řešení úloh, tak z popisu některého obvodu, který studenti dostali do rukou s otázkou: „Tak co to je a jak to funguje?“.

Pamatuji si, jak při odchodu vyklízel bez sentimentu svoji profesorskou kancelář „úklidem“ do tří pytlů: 1 - vyhodit, 2 - rozhodnout, 3 - ponechat, a se slovy „co zbytečností je člověk schopen nashromáždit“, plnil zejména ten jeden - s nápisem „vyhodit“. A dodnes zůstává záhadou i příkladem pro nás, s jakým citem k té malé hromádce „ponechat“ přidával dokumenty, které dokázal z přesného místa doma zase vytáhnout, když jsme potřebovali, o mnoho let později, poradit. Pan profesor dokázal najít téma, které se stalo nosným pro katedru a najít i zcela nové trendy rozvoje. Právě jeho zásluhou se podařilo nastartovat na pracovišti práce v oblasti optických prvků a vlnovodů a rozvinout spolupráci s výzkumným ústavem A.S. Popova. I z těchto základů těží naše pracoviště a celá fakulta až do současnosti.

Celé společenství kateder zaměřených na radioelektroniku v České i Slovenské republice stále těží a rozvíjí spolupráci na základě pravidelných společensko - odborných seminářů radioelektronických kateder. Právě vznik tohoto společenství, jako jeden z vůdčích pracovníků v roce 1974 v tehdejším Československu, inicializoval. Dodnes těžíme z jeho vědeckých i pedagogických aktivit a obdivujeme rozvážné jednání a lidský přístup pana profesora k nám, jeho studentům a spolupracovníkům.

prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.

(2015)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka