Významná jubilea

prof. Ing. František Vejražka, CSc.

Prof. Ing. František Vejražka, CSc. ukončil v roce 1966 svá studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a nastoupil do řádné vědecké aspirantury; dizertační práci obhájil v roce 1972. Od roku 1969 působil na Katedře radioelektroniky jako odborný asistent. V oblasti pedagogické se zaměřil především na teorii signálů a na digitální rádiovou komunikaci. V 80. letech na katedře vybudoval řadu nových předmětů, jako například Signály a soustavy a dále několik předmětů zaměřených na rádiové určování polohy a navigaci, řízení letového provozu a další. Od roku 1982 je docentem a od roku 1996 profesorem ČVUT. V roce 2001 mu byla udělena medaile ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR II. stupně a Zlatá Felberova medaile ČVUT Praha I. stupně.

V oblasti vědecko - výzkumné se již od osmdesátých let min. st. podílel hlavně na výzkumu a vývoji systémů družicové navigace a přispěl k tomu, že se tento obor v ČR úspěšně rozvinul. Své znalosti pak předával odborníkům na nejrůznějších konferencích nejen doma, ale i v zahraničí, např. v USA, Kanadě, Japonsku, Itálii a jinde. Na FEL ČVUT vybudoval pracoviště monitorující činnost družicových navigačních systémů, které svého času patřilo mezi 14 takových pracovišť na světě. Působí v řadě mezinárodních odborných orgánů v oblasti rádiové navigace, např. je místopředsedou výboru Civil Information GPS Committee při Ministerstvu obrany a Ministerstvu dopravy USA, místopředsedou Mezinárodní asociace institutů navigace, je Fellow Královského institutu pro navigaci v Londýně, členem Poradní komise pro misi EGNOS a Galileo při Evropské komisi a angažuje se ještě v řadě dalších institucí. V letech 1994 až 1998 byl prezidentem Českého institutu navigace.

Prof. Vejražka byl dlouhá léta tajemníkem katedry. Od roku 1994 do roku 2006 vedl Katedru radioelektroniky na FEL ČVUT, v letech 2000 – 2001 byl proděkanem pro vědeckou a výzkumnou činnost FEL ČVUT a v období 2001 až 2011 zastával funkci prorektora ČVUT.

Prof. Vejražka je autorem nebo spoluautorem řady skript Vydavatelství ČVUT, a to například Signály a soustavy (1990), Digitální rádiová komunikace (1994) a Rádiové určování polohy (1995). Pravidelně též publikuje v prestižních mezinárodních časopisech, sbornících z mezinárodních konferencí apod. Z tohoto jeho prvního tvůrčího období uveďme např. článek Vejražka, F., Manzoni, G., Oszczak, S., GPS and DGPS Applications in Countries of Central Europe Initiative Area after SA Cancellation. GPS Symposium ´01 in Tokyo, 6. – 9. 2. 2001. Japan GPS Council, Tokyo 2001.

Prof. Vejražka je od roku 2001 členem tzv. „Action Team”, což je iniciativní skupina ustavená OSN se stálým sídlem ve Vídni, která má za úkol sbližovat navigační standardy Evropské unie a USA. V souvislosti s tímto úkolem vedl v letech 2001 až 2006 národní projekt Ministerstva dopravy 802/210/112 „Účast České republiky v projektu Galileo“. V letech 2004 až 2006 vedl českou účast na projektu EC FP6 GARDA, v rámci kterého byl vyvíjen přijímač systému GALILEO ve spolupráci s firmou Alenia Spacio v Miláně.

S projekty v oblasti navigačních technologií souvisí i členství prof. Vejražky v redakčních radách předních zahraničních časopisů. Od roku 2001 je členem redakční rady GPS World (USA) a od roku 2006 členem redakční Rady Inside GNSS (USA).

Prof. Vejražka jako navrhovatel měl rozhodující podíl na získání výzkumného záměru MSM 6840770014 „Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií“ a v letech 2005 až 2011 byl jeho zodpovědným řešitelem. Výzkumný záměr byl nejprve zařazen v kategorii „B“, avšak na základě výborných výsledků periodických kontrol byl brzo přeřazen do kategorie „A“ a v roce 2011 úspěšně ukončen. V současné době se prof. Vejražka stal zodpovědným řešitelem uděleného Centra kompetence TA ČR.

Výsledky prací na projektech publikoval v předních mezinárodních časopisech, jde např. o práce „Galileo Receiver Core Technologies“ (Journal of Global Positioning System), „Reception of signals of GLONASS System by Experimental GNSS Receiver“ a „Interoperable GPS, GLONASS and Galileo Software Receiver“ (IEEE Aerospace and Electronics Systems Magazine).

Prof. Vejražka je významným mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti navigace a mimořádně aktivním dlouholetým úspěšným pracovníkem na úrovni ČVUT, FEL i Katedry radioelektroniky.

Prof. Vejražka se dožil v tomto roce významného životního jubilea. Proto bych mu chtěl jménem všech členů katedry radioelektroniky popřát pevné zdraví a mnoho tvůrčích sil do další odborné práce.

prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
K-13137

(2012)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka