BLACKOUT

Online vysílání ČT

Díl zabývající se současnými trendy v energetice, výrobou elektrické energie, a především rozvojem přenosových soustav a jejich ohrožením tzv. blackoutem. Tedy kaskádovým výpadkem elektrického proudu, který může postihnout značná území a velmi ovlivnit naše životy. Mediálně a bez porozumění podstatě věci skloňovaný blackout, tedy bezprostřední ohrožení déletrvajícím výpadkem dodávky elektrické energie a metody, jak zmírnit následky nebo jak blackoutu předcházet, to vše jsou hlavní témata filmu. Přenosová soustava funguje již dlouhý čas v mírové době. Neuvažujeme ani o její odolnosti a stabilitě pro případ narušení infrastruktury, v případě válečného stavu. Přesto i tyto okolnosti musí politická reprezentace, která svými rozhodnutími energetiku značně ovlivňuje, vnímat. Díl bude částečně existenciální, technický a politický zároveň.

režie: Martin Řezniček

Osobnosti, které účinkovali v tomto díle: 

 • Vaclav Cilek
  RNDr. Václav Cílek, CSc. Geolog, esejista Geolog a klimatolog Václav Cílek, proslulý to populizátor vědy, se narodil v jihomoravské metropoli Brně 5. listopadu 1955. Již od útlého věku jej fascinovala příroda a síly s ní spojené. Nějaký čas studoval anglicko-svahilskou střední školu v Tanzanii, po návratu do Česka, respektive Československa, nastoupil na hornickou průmyslovku v Příbrami, z níž pak na přání rodičů pokračoval na Karlovu univerzitu, kde úspěšně absolvoval přírodovědeckou fakultu, obor geologie. Na počátku 80. let minulého století získal pracovní příležitost v Hornickém ústavu Akademie věd. Po sametové revoluci se pak stal členem znovu vzniklého Geologického ústavu Akademie věd, který od roku 2004 sám vede. Kromě již zmíněných geologie a klimatologie se věnuje řadě dalších odborných činností, ve svých knihách častokrát píše i o filosofii, teologii či výtvarném umění. Mimo jiné také překládá taoistické a zenové texty. Z televizních projektů, na kterých se osobně podílel, zmiňme například Putování starými cestami, Kameny v české krajině, Řeka v proudu času nebo dvě řady cyklu Podzemní Čechy. V současnosti můžeme držitele řady ocenění, mezi nimiž nechybí ani Cena ministra životního prostředí za výrazný přínos k popularizaci české vědy, vidět v seriálu Magické hory, společně s Květou Fialovou. Vede také kurzy, věnující se vývoji české krajiny, na tuzemských i amerických univerzitách.
 • Zdenek Muller
  Doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. Docent na katedře elektroenergetiky ČVUT FEL Vystudoval Střední průmyslovou školu Františka Křižíka v Praze. V roce 2006 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor Elektroenergetika. V roce 2012 obhájil disertační práci na téma Pokročilé metody pro zvyšování bezpečnosti provozu elektrizačních soustav. Pracuje jako odborný asistent na katedře elektroenergetiky ČVUT FEL, od roku 2014 je zástupcem vedoucího katedry. Aktivně se věnuje problematice inteligentních sítí, metodám řízení a monitoringu a v neposlední řadě bezpečnosti provozu a obnově provozu po blackoutu. Na fakultě vyučuje předměty zaměřené na matematické simulace v elektroenergetice a řízení sítí. V oblasti výzkumu se věnuje systémům WAMPaC (Wide Area Monitoring, Protection and Control), chytrým sítím a systémům zásobování elektrickou energií při rozsáhlých systémových poruchách.
 • Jan Svec
  Ing. Jan Švec, Ph.D. Vedoucí na katedře elektroenergetiky ČVUT FEL Vystudoval gymnázium v Teplicích. V roce 2004 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor Elektroenergetika. V roce 2009 obhájil tamtéž disertační práce na téma Řízení výkonových toků v elektrizačních soustavách s využitím systémů FACTS. Pracuje jako odborný asistent na katedře elektroenergetiky ČVUT FEL, od roku 2014 je jejím vedoucím. Zabývá se problematikou provozování, řízení a rozvoje přenosových a distribučních soustav. Na fakultě vyučuje předměty věnované výpočtům a simulacím ustálených i přechodných dějů v elektrizačních soustavách. Spolupracuje s řadou průmyslových partnerů a provozovatelů soustav na tématech rozvoje sítí, jejich optimalizací i návrhů a hodnocení nových trendů v elektroenergetice. Ve výzkumné činnosti se věnuje oblastem implementace nových technologií (obnovitelné a rozptýlené zdroje, výkonová elektronika, prostředky pro zvyšování kvality elektrické energie) do elektroenergetických sítí. "Elektrická energie je jako vzduch. Její dostatek je samozřejmostí, její nedostatek by byl katastrofou"
 

Natáčeli jsme

 • v prostorech společnosti Alpiq, jedné z předních společností v České republice, působící v oblasti řízení portfolia elektřiny;
 • v rozvodně společnosti ČEPS, která zajišťuje rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku dne, provozuje, rozvíjí a udržuje elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR;
 • na velínu Skupiny PRE, společnosti, která je třetím největším dodavatelem elektřiny v ČR. Mezi jeji základní aktiivity patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby;
 • na magistratu Hlavního města Prahy;
 • v prostorech katedry elektroenergetiky ČVUT FEL.

 

Ilustrační snímky

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Sláma