Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech v akad. r. 2011/2012

V souladu s Řádem přijímacího řízení ČVUT, čl. 8, odst. 9 a 11, vyhlašuje děkan FEL ČVUT mimořádný termín přijímacího řízení do následujících bakalářských studijních programů:

ProgramVýukové pracovištěForma studia
Elektrotechnika, energetika a managementPraha, Trutnovprezenční i kombinovaná
Komunikace, multimédia a elektronikaPrahaprezenční i kombinovaná
Softwarové technologie a managementPrahaprezenční i kombinovaná

Všichni uchazeči o studium na FEL, pokud vyhoví Podmínkám pro přijetí, odst. 1, budou mít zaručeno přijetí ke studiu ve zvoleném bakalářském studijním programu bez přijímací zkoušky.

I. Postup při výběru programu

Jednou z podmínek přihlášení se ke studiu je podání elektronické přihlášky na zvolený program, který se v přihlášce vyznačí.

Uchazeč může podat jedinou přihlášku do preferovaného programu.

II. Postup pro podání přihlášky k bakalářskému studiu

 • Vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu na ČVUT;
 • Přihlášku vytisknout a podepsat;
 • Uhradit poplatek za náklady spojené s přijímacím řízením ve výši 450 Kč jedním z následujících způsobů:
  • složenkou (potvrzením o úhradě je orazítkovaný ústřižek složenky či jeho kopie)
  • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB (potvrzením je pokladní doklad či jeho kopie)1
  • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví (potvrzením je výpis z účtu nebo potvrzení banky o provedené platbě, nikoli o zadání příkazu k platbě).

  Poplatek je třeba zaslat na účet:

  Komerční banka Praha 6, č. účtu: 19-5504540257/0100
  variabilní symbol: 77777
  konstantní symbol: 0308 (bezhotovostní platba) nebo 0179 (hotovostní platba)
  specifický symbol: kód elektronické přihlášky
  IBAN: CZ9401000000195504540257
  SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

 • K přihlášce přiložit následující doklady:
 • Vytištěnou a podepsanou přihlášku spolu s příslušnými doklady doručit do 30. 6. 20113 na Pedagogické oddělení fakulty, do podatelny FEL nebo zaslat poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

  České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta elektrotechnická
  Pedagogické oddělení
  Technická 2
  166 27 Praha 6 - Dejvice

Potvrzení lékaře FEL nepožaduje.

III. První ročník v Trutnově

Jak prezenční, tak kombinovaná forma studia prvého ročníku bakalářského studijního programu "Elektrotechnika, energetika a management" se v případě dostatečného zájmu otevírá v Trutnově. Pokračování studia v tomto programu je ve 2. a 3. ročníku v Praze. Tato nabídka je směrována zejména zájemcům z přilehlých regionů. Pokud máte o tento způsob studia zájem, vyplňte prosím Prohlášení k přihlášce. Studium jak na externím pracovišti v Trutnově, tak v Praze je rovnocenné.

IV. Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia se řídí stejnými studijními předpisy jako prezenční forma studia. Úplné znění studijních předpisů, studijní plány a další informace o FEL najdete zde. Obory jsou otevírány podle zájmu studentů a podle ekonomických možností fakulty. Pro studenty kombinované formy fakulta neotevírá v každém akademickém roce všechny akreditované obory.

V. Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení řídí děkan. K tomuto účelu jmenuje přijímací komisi vedenou předsedou, kterým bývá zpravidla proděkan pro studijní záležitosti. Členy komise jsou zástupci oborů bakalářských programů a zástupce Akademického senátu FEL.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu na FEL bude uchazečům, kteří splnili všechny podmínky pro přijetí (tedy spolu s přihláškou mj. doručili ověřenou kopii maturitního vysvědčení, v případě cizinců ještě potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a absolvování zkoušky z českého jazyka), odesláno do 14 dnů od ukončení příjmu přihlášek; ostatním uchazečům bude předáno v den zápisu do studia. Pokud uchazeč nepřevezme jemu zaslané rozhodnutí, bude toto zveřejněno na úřední desce, přičemž datum zveřejnění je považováno za den jeho doručení. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Žádost o přezkoumání rozhodnutí (odvolání) se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Požadujete-li úpravu přijímacího řízení resp. studia v důsledku nějakého zdravotního handicapu, kontaktujte prosím Handicap poradnu Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, tel.: 224 358 463, e-mail: handicap@vc.cvut.cz.

VI. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek:30. června 2011
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení
(platí pro uchazeče, kteří v den podání přihlášky ještě neukončili středoškolské vzdělání maturitou), případně úředně ověřené kopie potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení nebo potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka:
nejpozději v den zápisu do studia
Zápis do studia:1. září 2011
Náhradní termín zápisu (pouze na základě písemné žádosti):15. září 2011
Zahájení akademického roku 2011/201219. září 2011

V Praze dne 19. 5. 2011

Projednáno senátem FEL dne 6. 5. 2011

prof. Ing. Boris Šimák, CSc.,v. r., děkan

1 Při úhradě poplatku za přijímací řízení vložením hotovosti přímo na účet FEL na pobočce Komerční banky odpustí banka poplatek 75 Kč za podmínky, že uchazeč o studium předloží vyplněnou pokladní složenku opatřenou razítkem fakulty.

2 Potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka je nezbytné doručit nejpozději v den zápisu do studia.

3 Řád přijímacího řízení ČVUT, čl. 5, odst. 6, uvádí, že pozdě podaná přihláška nemusí být přijata, přičemž proti odmítnutí pozdě podané přihlášky nelze podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivě nebo neúplně vyplněná přihláška nemusí být přijata.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.