Jak se stát bakalářským studentem na FEL

1 Podat přihlášku

Úplné informace k podání přihlášky naleznete na stránce Jak podat přihlášku.

2 Zakončit středoškolské vzdělání maturitou

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je získat úplné střední nebo střední odborné vzdělání zakončené maturitou. Uchazeč je povinen doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/nostrifikační doložky nejpozději v den zápisu ke studiu.

3 Uspět u přijímací zkoušky nebo splnit podmínky pro její prominutí

Víte, že

Pokud podáte přihlášku do více programů, písemný test absolvujete pouze jednou a jeho výsledek bude  platný ve všech programech. Přijati budete do všech programů, do nichž jste se přihlásili a pro které splníte stanovenou bodovou hranici  Následně si můžete zvolit ten program, který vás nejvíce zaujal. FEL vyplatí stipendium ve výši poplatku za přihlášky do druhého a dalšího bakalářského programu, do něhož se přihlásíte, po zápisu do letního semestru ak. r. 2018/2019 na FEL.

Přijímací zkouška do bakalářského studia je písemná a sestává z testu z matematiky; může být však prominuta (viz níže).

Písemný test se skládá z 15 otázek s nabídkou odpovědí a lze v něm získat maximálně 20 bodů. Doporučujeme prostudovat požadavky z matematiky pro přijímací řízení a vzor zadání přijímacích testů s náznakem řešení. Využít můžete také přípravné kurzy z matematiky a fyziky nebo opakování matematiky k maturitě a přijímací zkoušce na VŠ.

Zkoušky proběhnou 13. června 2018. O náhradní termín zkoušky (21. 6. 2018) je třeba případně písemně požádat na chcistudovat@fel.cvut.cz.

Po absolvování testu se bude podle výsledků postupovat následovně:

Body (max. 20)

Postup

14–20

Budete přijati do programu, do něhož se hlásíte

< 14

Rozhodne děkan na základě návrhu přijímací komise

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine přijímací zkoušku na základě splnění kterékoli z následujících podmínek (týká se pouze maturantů z let 2015–2018):

Prospěch na střední škole v ČR nebo SR

  • Maturita z matematiky v ČR ve společné (státní) části: 1 (výborně);
  • Maturita z matematiky v SR: v externí části maturity s procentem úspěšnosti 84 a vyšším.

Dokládá se doručením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v co nejkratší době po jeho obdržení.

  • na výročních vysvědčeních* jsou alespoň čtyři známky z matematiky a jejich průměr není horší než 1,25
  • na výročních vysvědčeních jsou alespoň dvě známky z fyziky** a jejich průměr není horší než 1,5

Podrobnosti viz Podmínky pro přijetí ke studiu.

  • Výběrová zkouška z matematiky Matematika+ (CERMAT) úspěšně absolvovaná v letech 2015 – 2018 s výsledkem 1 či 2

Dokládá se doručením úředně ověřené kopie výpisu výsledku didaktického testu zkoušky Matematika + v co nejkratší době po jeho obdržení.

Soutěže v ČR nebo SR

  • Středoškolská olympiáda matematická či fyzikální vyhlášená MŠMT (kategorie A–D nebo kategorie P – programování), umístění do 3. místa v krajském či do 5. místa v celostátním kole
  • Středoškolská odborná činnost (technické, matematické, informatické obory) – umístění do 3. místa krajského či do 5. místa v celostátního kola
  • Účast v celostátním finále Robosoutěže FEL pořádané ve školním roce 2017/2018

Národní srovnávací zkoušky (SCIO) v ČR či SR

  • SCIO, NSZ MAT nebo OSP s percentilem 90 a vyšším ve školním roce 2017/2018.

* Výročním vysvědčením se rozumí vysvědčení za druhé pololetí příslušného ročníku. Zohledňují se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita; u maturujících v roce 2018 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

** Průměr známek z fyziky se netýká programu Otevřená informatika

Úplné znění podmínek pro přijetí.

4 Pro cizince: složit zkoušku z češtiny

Týká se pouze cizinců nematurujících na střední škole v ČR nebo SR. Tito uchazeči musí doložit úředně ověřenou kopii příslušného potvrzení nejpozději v den zápisu ke studiu.

5 Zapsat se do studia

Termíny zápisu jsou: 22. června 2018 (řádný termín) a 13. září 2018 (náhradní termín). Podrobnosti naleznete ve  směrnici děkana, úspěšní uchazeči také ve své elektronické přihlášce.

Nepřehlédněte také informaci o motivačním stipendiu pro nadané uchazeče!

V případě jakýchkoli problémů s maturitou v r. 2018 v souvislosti s přijímacím řízením na FEL ČVUT (odložená maturita apod.) neprodleně kontaktujte vedoucí Studijního oddělení Ing. Helenu Šislerovou - sislehel@fel.cvut.cz, tel. 224 353 971.

Na co ještě čekáte?

Chci začít studovat na FEL ČVUT


Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.