13000 / 13116 - Publikace - 2009

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2009

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Operační, provozní či operativní management výroby. E+M. Ekonomie a Management. 2009, XII(4), 46-53. ISSN 1212-3609.

Články v ostatních periodikách

FORMÁNEK, O. a P. HORÁK. Cena versus zákazník na trhu B2B nejen v době hospodářské krize. Marketing & komunikace. 2009, XIX(2), 13-14. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Image jako nástroj marketingové komunikace. Marketing & komunikace. 2009, XIX(1), 32. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Veletrh jako produkt mediální organizace. Marketing & komunikace. 2009, XIX(4), 30. ISSN 1211-5622.

VALENTOVÁ, M. The Green Investment Scheme in the Czech Republic – Green Savings Programme. Joint Implementation Quarterly. 2009, 15(4), 4-6. Dostupné z: http://jin.ngo/jiq-magazine/10-jiq-magazine/97-jiq-december09

HAVLÍČKOVÁ, K. a J. KNÁPEK. Ekonomika pěstování lesknice rákosovité pro energetické účely. Acta Pruhoniciana. 2009, 2009(92), 61-67. ISSN 0374-5651.

ČEMUS, R. Efektivnost inovací - cenová politika - jak dál?. Marketing & komunikace. 2009, XIX(2), 11-12. ISSN 1211-5622.

JOSEFOVIČOVÁ, M. Příběh prázdného pozemku, Nedokončené dílo Antonína Engla. Dějiny a současnost. 2009, 31(10), 24-27. ISSN 0418-5129.

ZMATLÍK, J. a J. KEMR. Multimodální nákladní doprava. Automatizace. 2009, 52(10), 600-602. ISSN 0005-125X.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Analýza konkurence a její úskalí. Pr-ekon Online. 2009, 3(2), 1-10. ISSN 1214-4800. Dostupné z: http://www.prekon.cz/full_story.php?subaction=showfull&id=1228237432&archive=

KNÁPEK, J. a K. HAVLÍČKOVÁ. Konkurenceschopnost cíleně pěstované biomasy. Acta Pruhoniciana. 2009, 92(2009), 69-75. ISSN 0374-5651.

VÁVROVÁ, V. Management a společensko-ekonomické trendy. Marketing & komunikace. 2009, XIX(3), 32. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Management - východisko marketingu. Marketing & komunikace. 2009, XIX(3), 31. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Krizi třeba čelit rychlými opatřeními. Marketing & komunikace. 2009, XIX(4), 30-31. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Komplexní loajalitou ke konkurenční schopnosti. Automatizace. 2009, 52(9), 506-509. ISSN 0005-125X.

CHVALINA, M. Demand Modelling in Telecommunications, Comparison of Statistical methods and Approaches based upon Artifical Intelligence Methods including Neural Networks. Acta Polytechnica. 2009, 49(2-3), 48-52. ISSN 1210-2709.

SMOLÍKOVÁ, E. a J. TŮMOVÁ. Co změnila virtualizace ve společnosti Siemens. IT System. 2009, 10(10), 2-3. ISSN 1212-4567.

ŠVÍK, M. Návratnost investic v oblasti ECM. Moderní řízení. 2009, 2009(9), 46-47. ISSN 0026-8720.

VLČKOVÁ, P. Zvyšování efektivity marketingu. Marketing & komunikace. 2009, XIX(4), 4-5. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Reklama a obal. Packaging - odborný časopis pro obaly, logistiku a transport. 2009, 13(1), 52-53. ISSN 1211-9202.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Process Principle - The Way to Company's Competitiveness. China - USA Business Review. 2009, 8(10), 22-34. ISSN 1537-1514.

MACHOLDA, F. et al. Energie versus čerstvý vzduch. ASB Architektura, stavebnictví, bydlení. 2009,(5), 70-73. ISSN 1214-7486.

ŠVÍK, M. ROI, TCO a NPV: Svatá trojice. CIO Business World. 2009, 2009(4), 16-17. ISSN 1803-7321.

ŠVÍK, M. Návratnost investic v oblasti ECM. Moderní řízení. 2009, 2009(9), 46-47. ISSN 0026-8720.

SMOLÍKOVÁ, E. a M. ŠVÍK. Celopodnikové vyhledávání aneb vyhledávání informací nejen v ECM. ComputerWorld. 2009, 2009(6), 29. ISSN 1210-9924.

ČERVENKA, P. Mobilní marketing - bluetooth marketing. Marketing & komunikace. 2009, XIX(3), 24-25. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Cena a užitek pro zákazníka. Marketing & komunikace. 2009, XIX(2), 8-10. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Odpověď marketingu na krizi. Marketing & komunikace. 2009, XIX(1), 14-15. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Management - Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost a prosperita. Automatizace. 2009, 52(7-8), 470. ISSN 0005-125X.

ZÁMYSLICKÝ, P. Climate Protection Policy of the Czech Republic. Ochrana přírody. 2009, 64(7), 25-29. ISSN 1210-258X.

ADAMEC, M. Transformation of Commercial Flows into Physical Flows of Electricity - Flow Based Method. Acta Polytechnica. 2009, 49(2-3), 75-79. ISSN 1210-2709.

SMOLÍKOVÁ, E. a M. VOHNOUTOVÁ. Sdílení uživatelských identit. Security World. 2009, 2009(3), 8-11.

VLČKOVÁ, P. Marketing Trend - Marketing v době krize. Marketing & komunikace. 2009, XIX(2), 28-29. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. K cenové problematice přidaných služeb. Marketing & komunikace. 2009, XIX(2), 15. ISSN 1211-5622.

KRÁLÍK, T. Emise CO2 v souvislostech. TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2009, 1-5. ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz

ZAMAROVSKÝ, P. 400 let astronomického dalekohledu. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2009, 54(2), 94-111. ISSN 0032-2423.

EFMERTOVÁ, M. Jak na zemi, tak i na nebi…(Páternoster v Praze). Cyklus technické unikáty. Pražská technika. 2009, 2009(6), 29. ISSN 1213-5348.

EFMERTOVÁ, M. SPASEI působil na studenty. Spolek posluchačů a absolventů přispíval k odbornému vzdělání. Pražská technika. 2009, 2009(5), 15. ISSN 1213-5348.

VÁVROVÁ, V. Image a firemní identita. Automatizace. 2009, 52(7-8), 467-468. ISSN 0005-125X.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Aktuálně k analýze konkurence s ohledem na krizi. Automatizace. 2009, 52(3), 180-182. ISSN 0005-125X.

TOMEK, G. Vážené čtenářky, vážení čtenáři a milí přátelé marketingu!. Marketing & komunikace. 2009, XIX(2), 2. ISSN 1211-5622.

VÍT, D. Vliv marketingového dotazování na identifikaci tržních segmentů. Marketing & komunikace. 2009, XIX(4), 17-19. ISSN 1211-5622.

FIALOVÁ, H. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Automatizace. 2009, 52(6), 398. ISSN 0005-125X.

TOMEK, G. Marketér roku - pravidla soutěže. Strategie. 2009, 17(11), 34. ISSN 1210-3756.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

JOSEFOVIČOVÁ, M. Reorganization of the Teaching and Research at German Technical University (Deutche Technische Hochschule) in Prague in the Years 1939-1945. In: Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Praha: Národní technické muzeum, 2009. s. 400-406. sv. 20. ISBN 978-80-7037-181-7.

EFMERTOVÁ, M. a N. SAVICKÝ. České země 1848-1918. Díl I. Od březnové revoluce do požáru Národního divadla. Praha: LIBRI, 2009. Dějiny českých zemí. sv. 1. ISBN 978-80-7277-171-4.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: BECK C. H., 2009. Beck pro praxi. sv. 1. ISBN 978-80-7400-098-0.

VÍTEK, M. Ekonomika telekomunikací. 2 vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04424-7.

FORMÁNEK, O., ed. 11.odborný seminár - Aktuálne problémy v podnikání v cestnej doprave. Nitra, 2009-02-04/2009-02-05. Žilinská univerzita v Žilině, 2009. ISBN 978-80-8070-975-4.

EFMERTOVÁ, M. Les professeurs électrotechniciens tcheques dans le monde : formation et impact des travaux scientifiques dans les années 1918-1938. In: GRELON, A., A. CARDOSO DE MATOS a M. P. DIOGO, eds. Les enjeux identitaires des ingénieurs : entre la formation et l´action. Evora: CIDEHUS, 2009. s. 513-523. ISBN 978-972-772-879-4.

FIALOVÁ, H. a J. FIALA. Economic Dictionary with Terminology Explanation in Czech and English. 2 vyd. Praha: A plus, 2009. ISBN 978-80-903804-4-8.

EFMERTOVÁ, M. et al. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992.. Praha: VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1450-5.

Stati ve sbornících konferencí

NAŠČÁKOVÁ, J. a P. ČERVENKA. Spoločenský blahobyt a limity ekonomického rastu. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR´09. Semafor 09 Slovenská ekonomika mýty a fakta o realitě, Michalovce, 2009-09-17/2009-09-18. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. s. 131-138. ISBN 978-80-225-2841-2.

VÍTEK, M. Renesance stejnosměrného proudu ?. In: Energomatika 2009. Praha, 2009-09-09/2009-09-10. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. s. 200-212. ISBN 978-80-87205-09-9.

SLÁMEČKA, V. Odpovědnost v managementu. In: Manžerská etika. X. Round Table: Odpovědný management - odpovědné podnikání, Hradec Králové, 2009-10-08. Hradec Králové: Miloš Vognar - M&V, WAMAK, 2009. s. 142-147. ISBN 978-80-86771-32-8.

CHMELÍK, T. Model for calculation of impacts of auctioning of EU emission allowances on optimization of power plant portfolio. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009.

VAŠÍČEK, J. a J. KNÁPEK. Detailed Look on Biomass Utilization Effectiveness - Case Example of the Czech Republic. In: 17th European Biomass Conference & Exhibition. 17th European Biomass Conference & Exhibition from Research to Industry and Markets, Hamburk, 2009-06-29/2009-07-03. Florencie: ETA - Florence, 2009. s. 2299-2302. ISBN 978-88-89407-57-3. Dostupné z: http://www.wip-munich.cz

OŠLEJŠEK, P. a M. JÄGER. Možnosti využití základních zdrojů energie v energetickém hospodářství v ČR. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. s. 422-426. ISBN 978-80-553-0401-4.

SMOLÍKOVÁ, E., J. TUMOVÁ a J. GAJDOŠ. Současná ekonomická situace - výzva pro centra sdílených služeb. In: Systémová integrace - 17.ročník. Praha, 2009-06-08/2009-06-09. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. s. 13-16. ISBN 978-80-245-1534-2. Dostupné z: http://si.vse.cz/archive/index.asp?volume=2009

INDRÁKOVÁ, M. Risk management of PPP projects in energy sector. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009.

VALENTOVÁ, M. a J. KNÁPEK. Myths and Facts on Standby Power Energy Saving Potential - Czech Republic Case Study. In: Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies - WEB. 10th IAEE European Conference, Vienna, 2009-09-07/2009-09-10. Cleveland: IAEE, 2009. Dostupné z: http://www.aaee.at/2009-IAEE/uploads/fullpaper_iaee09/P_544_Valentova_Michaela_31-Aug-2009,%2019:47.pdf

BENEŠ, M. a O. STARÝ. Can Electricity from Bioethanol be Produced in the Czech Republic?. In: Sistemy elektrosnabgenija s vozobnovlaemim istocnikami energii. Sistemy elektrosnabzenija s vozobnovljajemymi istocnikami energii, Tomsk, 2009-05-18/2009-05-23. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2009. s. 34-37. ISBN 5-98298-448-5.

CHVALINA, M. Demand Modelling in Telecommunications - Comparison of Standard Statistical Methods and Approaches based upon the Artificial Inteligence Methods including Neural Networks. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 1-5.

BENEŠ, M. a O. STARÝ. Economic Risk in PPP Energy Projects. In: Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies - WEB. 10th IAEE European Conference, Vienna, 2009-09-07/2009-09-10. Cleveland: IAEE, 2009. s. 1-9. Dostupné z: http://www.aaee.at/2009-IAEE/uploads/fullpaper_iaee09/P_421_Benes_Martin_2-Sep-2009,%2010:00.pdf

VALENTOVÁ, M. et al. ENERGY SAVINGS POTENTIAL FROM SIMPLE STANDBY REDUCTION DEVICES IN CENTRAL EASTERN EUROPE. In: BROUSSOUS, Ch. a C. JOVER, eds. Act! Innovate! Deliver! Reducing energy demand sustainably. ECEEE 2009 Summer Study, La Colle sur Loup, 2009-06-01/2009-06-06. L'Ile-Saint-Denis: International Consulting on Energy (ICE), 2009. s. 697-705. ISBN 978-91-633-4454-1.

KNÁPEK, J., J. VAŠÍČEK a K. HAVLÍČKOVÁ. What Is the Competitive Potential of Intentionally Planted Biomass in the Czech Republic?. In: 17th European Biomass Conference & Exhibition. 17th European Biomass Conference & Exhibition from Research to Industry and Markets, Hamburk, 2009-06-29/2009-07-03. Florencie: ETA - Florence, 2009. s. 2293-2298. ISBN 978-88-89407-57-3. Dostupné z: http://www.wip-munich.de

KNÁPEK, J., K. HAVLÍČKOVÁ a S. SUCHÝ. Real Look to Limits of Biomass Potentials - Application of GIS in Conditions of Czech Republic?. In: 17th European Biomass Conference & Exhibition. 17th European Biomass Conference & Exhibition from Research to Industry and Markets, Hamburk, 2009-06-29/2009-07-03. Florencie: ETA - Florence, 2009. s. 345-348. ISBN 978-88-89407-57-3. Dostupné z: http://www.wip-munich.de

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. In: Research Report 2. Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice III, Pardubice, 2009-10-19/2009-10-22. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 55-61. Vědecké spisy FES. ISBN 978-80-7395-235-8.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Complex Standardization as the Factor of Flexibility and Competitive Ability. In: International Conference on Technology and Business Management. Dubai, 2009-03-29/2009-04-01. Indore: AIMS International - The Association of Indian Management Scholars, 2009. s. 1010-1014.

ŠTĚDROŇ, B., J. HALÍŘOVÁ a J. SVATOŠ. Marketingmanagement a megaintegrace. In: NOVÉ TRENDY - NOVÉ NÁPADY 2009. Znojmo, 2009-11-19/2009-11-20. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2009. s. 385-394. ISBN 978-80-87314-04-3.

SLÁMEČKA, V. Výuka teologie a duchovní poradenství na ČVUT v Praze. In: Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika, Sborník z 1. konference s mezinárodní účastí. Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika, Praha, 2009-06-29/2009-06-30. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 2009. s. 238-247. ISBN 978-80-213-2007-9.

ADAMEC, M. Transformation of Commercial Flows into Physical Flows of Electricity - Flow Based Allocation Method. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009.

GRÜNWALD, O. Listen to the Voice of Customer. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009.

PAVLÁTKA, P., M. ADAMEC a M. INDRÁKOVÁ. Market Coupling and Price Coordination between Power Exchanges. In: Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies. 10th IAEE European Conference, Vienna, 2009-09-07/2009-09-10. Cleveland: IAEE, 2009. s. 305-306. ISSN 1559-792X.

KNÁPEK, J. a M. BENEŠ. Does Czech Support Scheme for RES-E Projects Lead to Effective System Solutions?. In: OLABI, A. G. et al., eds. Environmental Protection Beyond 2020. 3rd International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection, Dublin, 2009-08-12/2009-08-15. Dublin: Glasnevin Publishing, 2009. s. 296-301. ISBN 978-0-9555781-3-7.

LACINA, M. Comparison of Tools for The Ecological Tax Reform. In: CD 5th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. 5th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, 2009-09-29/2009-10-03. Zagreb: University of Zagreb, 2009. ISBN 978-953-6313-98-3. Dostupné z: http://www.sdewes.fsb.hr/

SURZHIKOVA, O. Regionalnye energeticeskie programmy i udalennye, malonaselennye poselenija. In: Sistemy elektrosnabgenija s vozobnovlaemim istocnikami energii. Sistemy elektrosnabzenija s vozobnovljajemymi istocnikami energii, Tomsk, 2009-05-18/2009-05-23. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2009. s. 48-51. ISBN 5-98298-448-5.

HÁJEK, M. Deferral Option on Thermal Building Rehabilitation Investment: Empirical Evidence from Residential Customers of District Heating Company. In: Real Options 13th Annual International Conference - Academic proceedings. Real Options Conference 2009, Braga, 2009-06-17/2009-06-20. Braga: Universidade do Minho, 2009. s. 1-10. Dostupné z: http://www.realoptions.org/abstracts_2009.html

BENEŠ, M. a O. STARÝ. Economic Risk in PPP Energy Projects. In: Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies. 10th IAEE European Conference, Vienna, 2009-09-07/2009-09-10. Cleveland: IAEE, 2009. s. 62. ISSN 1559-792X.

SURZHIKOVA, O. State and Trends of the Electric-Power Sector of the Russian Economy. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009.

VASTL, J. a J. VAŠÍČEK. Vetrjanyje elektrostancii s točki zrenija operatorov peredajuščich stancij v CR. In: Sistemy elektrosnabgenija s vozobnovlaemim istocnikami energii. Sistemy elektrosnabzenija s vozobnovljajemymi istocnikami energii, Tomsk, 2009-05-18/2009-05-23. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2009. s. 64-69. ISBN 5-98298-448-5.

BENEŠ, M. a O. STARÝ. Risk Balancing in Public Private Partnership Project. In: Energy, Economy, Environment: The Global View. Energy, Economy, Environment: The Global View (32th IAEE Int. Confererence), San Francisco, 2009-06-21/2009-06-24. Cleveland: IAEE, 2009. s. 1-5. Dostupné z: http://www.iaee.org/en/publications/proceedingssearch.aspx

ČERNOHOUS, J. a T. PODIVÍNSKÝ. EKONOMICKÉ A ETICKÉ ASPEKTY JEDNÁNÍ VLASTNÍKŮ A MANAGEMENTŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO POKLESU. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Zlín, 2009-04-23/2009-04-24. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009. s. 1. ISBN 978-80-7318-798-9.

OŠLEJŠEK, P. Options energy mix of the Czech Republic. In: Poster 2009 - 13th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Prague: Czech Technical University, 2009. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9.

PAVLÁTKA, P. Market Coupling Method in Electricity Trading. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009.

SPIESOVÁ, D. General Electric (GE) Matrix. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 1-3.

VASTL, J. a O. STARÝ. Ocenka dvuch projektov fotoelektričeskich stancij v ČR. In: Sistemy elektrosnabgenija s vozobnovlaemim istocnikami energii. Sistemy elektrosnabzenija s vozobnovljajemymi istocnikami energii, Tomsk, 2009-05-18/2009-05-23. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2009. s. 57-63. ISBN 5-98298-448-5.

VALENTOVÁ, M. Energy Savings Potential from Simple Standby Reduction Devices in the Czech Republic. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 1-6.

ŠTĚDROŇ, B., J. SVATOŠ a J. HALÍŘOVÁ. Systémové aspekty technologického vývoje a lidského činitele. In: LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ SBORNÍK Z 12. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE. Lidský kapitál a investice do vzdělávání, Praha, 2009-10-13. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. s. 9-10. ISBN 978-80-7408-028-9. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/soubor2.php?s=lk2009_stedron.doc&adr=konference

ČERVENKA, P. a J. NAŠČÁKOVÁ. Mobilní marketing - bluetooth marketing. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR´09. Semafor 09 Slovenská ekonomika mýty a fakta o realitě, Michalovce, 2009-09-17/2009-09-18. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. s. 51-58. ISBN 978-80-225-2841-2.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Komplexní cesta ke konkurenční schopnosti. In: Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Konference Liberec Economic Forum 2009, Liberec, 2009-09-15/2009-09-16. Liberec: Technická univerzita, 2009. s. 512-516. ISBN 978-80-7372-536-5.

LACINA, M. Comparison of two tools for environmental tax reform. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 1-5.

ADAMEC, M., P. PAVLÁTKA a M. INDRÁKOVÁ. Transformation of the Commercial Flows into Physical Flows of Electricity. In: Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies. 10th IAEE European Conference, Vienna, 2009-09-07/2009-09-10. Cleveland: IAEE, 2009. s. 226-227. ISSN 1559-792X.

BENEŠ, M. a J. KNÁPEK. Effectiveness of Biomass Utilization in the Czech Republic. In: OLABI, A. G. et al., eds. Environmental Protection Beyond 2020. 3rd International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection, Dublin, 2009-08-12/2009-08-15. Dublin: Glasnevin Publishing, 2009. s. 58-63. ISBN 978-0-9555781-3-7.

SURZHIKOVA, O. Ekonomičeskaja efektivnosť ispolzovanija vozobnovljajemych istočnikov energii v tomskoj oblasti. In: Sistemy elektrosnabgenija s vozobnovlaemim istocnikami energii. Sistemy elektrosnabzenija s vozobnovljajemymi istocnikami energii, Tomsk, 2009-05-18/2009-05-23. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2009. s. 38-39. ISBN 5-98298-448-5.

FORMÁNEK, O. Informační systém pro řízení dopravy 21. století. In: FORMÁNEK, O., ed. 11.odborný seminár - Aktuálne problémy v podnikání v cestnej doprave. Aktuálne problémy v podnikání v cestnej doprave, Nitra, 2009-02-04/2009-02-05. Žilinská univerzita v Žilině, 2009. s. 28-38. ISBN 978-80-8070-975-4.

FORMÁNEK, O. Role komplexního informačního systému v řízení dopravní společnosti. In: POLIAK, M., ed. CMDTUR 2009. Žilina, 2009-11-04/2009-11-05. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 41-49. ISBN 978-80-554-0132-4.

Dizertace

ZEMAN, P. Komplexní standardizace a procesní řízení výrobního podniku. Praha: Datum obhajoby 2009-11-27. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Vedoucí práce V. VÁVROVÁ.

Výzkumné zprávy

KNÁPEK, J. et al. Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z kombinované výroby elektřiny a tepla.. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2009. Zpráva č. 999.

Nepublikované přednášky

ŠVÍK, M. Celopodnikové vyhledávání a archivace emailů. [Nepublikovaná přednáška] IBM Česká Republika. 2009-06-16.

ŠVÍK, M. Návratnost investic v oblasti IT. [Nepublikovaná přednáška] zákazník - bankovní sektor. 2009-10-07.

Stránka vytvořena 13.12.2018 09:11:05
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.