Aktualizace dlouhodobého záměru FEL pro roky 2003 a 2004

1. Pedagogika

 • Zahájit výuku v prvních ročnících bakalářského a doktorského studijního programu strukturovaného studia od akademického roku 2003/2004 a v dalších letech pokračovat tak, že strukturované programy budou postupně vytlačovat stávající programy. Ve strukturovaném magisterském studijním programu, s ohledem na rozdíly ve struktuře bakalářských programů stávajícího a strukturovaného studia, bude od akademického roku 2003/2004 zahájena výuka pouze pro studenty z jiných fakult, pokud jich bude na daném oboru dostatečný počet. Pokud jich bude méně, budou zařazeni do stávajícího navazujícího magisterského programu.
 • Ve výuce klást důraz na projektovou výuku.
 • Rozvíjet oblast celoživotního vzdělávání, pro kterou byly širokou nabídku kurzů vytvořeny dobré výchozí podmínky. K tomu využívat jak zájmu výrobní i nevýrobní sféry, tak rozvojových a transformačních programů MŠMT.
 • Zjišťovat názory studentů na kvalitu výuky pravidelnými anketami studentů a 1x za semestr uspořádat pro studenty a pracovníky fakulty .Hovory s děkanem..
 • Hodnotit úspěšnost studentů v jednotlivých předmětech, formách studia a programech a tam, kde je úspěšnost nízká, hledat průběžně cesty, jak ji zvýšit při zachování kvality výuky.
 • Usilovat o nárůst objemu výukových materiálů v elektronické formě a jejich presentaci na webovských stránkách fakulty.
 • Připravit akreditační materiály magisterského studijního programu pětiletého.
 • Provést průzkum možností otevření nových studijních programů atraktivních pro jinou než stávající cílovou skupinu studentů.

2. Vědecká a výzkumná činnost

 • Vypracovat návrhy nových Výzkumných záměrů vycházejících jak ze záměrů řešených v uplynulém období, tak případně i nových.
 • Podporovat aktivity pracovníků kateder a kolektivů při jejich zapojování do národních i mezinárodních (zde zaměřit pozornost zejména na 6. RP) výzkumných programů a při získávání příslušných grantových projektů.
 • Pro finanční ohodnocení vědecké a výzkumné činnosti postupně zavádět nová kritéria, výrazně lépe oceňující kvalitní publikace a významnější grantové projekty.
 • Orientovat se i na výzkumnou činnost směřovanou do praktických aplikací, např. formou řešení úkolů výzkumného charakteru pro podniky.

3. Vnější vztahy

 • Udržovat a rozvíjet spolupráci kateder s katedrami a institucemi podobného odborného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.
 • Dbát na mobilitu našich studentů v rámci programů Socrates/Erasmus a dalších programů a vytvářet vhodné podmínky pro přijímání zahraničních studentů na krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty.
 • Podporovat výjezdy pracovníků kateder, zejména mladších učitelů, na dlouhodobé zahraniční stáže a pracovní pobyty.
 • V roce 2003 uspořádat setkání vedení elektrotechnických fakult a fakult s podobným zaměřením.
 • Podporovat organizování národních i mezinárodních kongresů, konferencí, workshopů, seminářů a dalších odborných akcí katedrami fakulty.
 • Zabezpečit kvalitní a aktuální informace o vybraných aktivitách fakulty na webovských stránkách fakulty i tvorbou vhodných informačních materiálů.
 • Udržovat tradici .Dnů otevřených dveří. a dbát na vysokou informační a propagační kvalitu těchto akcí, pořádat informační akce na vybraných středních školách.
 • Průběžně zkvalitňovat práci Poradenského a konzultačního střediska pro studenty.

4. Informační technologie

 • Průběžně vylepšovat činnost informačního systému fakulty v jeho jednotlivých segmentech.
 • Segment KOS upravit pro zahájení strukturovaného studia.
 • Postupně přejít na uživatelsky příjemnější rozhraní jednotlivých segmentů informačního systému, které je vytvářené v rámci ČVUT.
 • Průběžně vylepšovat spolehlivost a rychlost počítačové sítě.

5. Konstrukce rozpočtu

 • Doplnit a upravit metodiku pro rozdělování finančních prostředků na hlavní činnost s ohledem na zahájení nového typu studijních programů s podporou projektové výuky.
 • Při rozdělování finančních prostředků za vědeckovýzkumné aktivity postupně, během 3 let, přejít na rozdělování podle nových pravidel podporujících kvalitní publikace.
 • U vybraných předmětů, které rozhodujícím způsobem ovlivňují celkovou průchodnost studentů na fakultě, vytvořit nástroje, které zvýší zainteresovanost vyučujících na kvalitě vzdělání.

6. Personální politika

 • Do všech činností na fakultě je třeba zapojovat mladé pracovníky a vytvářet jim takové podmínky, aby na fakultě setrvali. Jednou z hlavních cest, jak získat a udržet si mladé pracovníky, je zapojovat je do výzkumných projektů, kde získají nejen odborné znalosti, ale i další mzdové prostředky.
 • Dbát na zvyšování kvalifikace pracovníků, podporovat jejich zahraniční stáže.
 • Udržet vysokou úroveň habilitačních a jmenovacích řízení.
 • Usilovat o to, aby naši pracovníci jezdili vyučovat na zahraniční univerzity a vytvářet takové podmínky, aby se na výuce na fakultě podíleli také zahraniční odborníci.

7. Investiční rozvoj

 • Pokračovat v průběžné rekonstrukci fasády fakulty (okna) a zateplování (vyzdívání parapetů) a rekonstrukci velkých poslucháren fakulty.
 • Zrekonstruovat vstupní halu fakulty.
 • Vybudovat v halových laboratořích počítačovou učebnu pro katedru počítačů.
 • Převzít do užívání od Fakulty strojní ČVUT budovu G na Karlově náměstí a tím vylepšit prostorovou situaci kateder, které jsou zde dislokovány.
 • Provést rekonstrukci posilovny na Karlově náměstí v návaznosti na akce související se zamýšlenou revitalizací areálu ČVUT na Karlově náměstí.
 • Podílet se na aktivitách, jejichž cílem by mělo být vybudování Technologického centra v prostoru halových laboratoří Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní ČVUT.
 • Pokračovat v průběžné výstavbě bezpečnostního systému fakulty.

8. Priority

 • Zahájit výuku ve strukturovaných studijních programech od akademického roku 2003/2004.
 • Podporovat aktivity pracovníků kateder při jejich zapojování do mezinárodních výzkumných projektů, zejména v rámci 6. RP.
 • Podporovat mobilitu studentů a pracovníků fakulty.
 • Zapojovat mladé pracovníky do práce na fakultě a udržet je zde.
 • Získat a začít užívat budovu G na Karlově náměstí.

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.
děkan FEL

V Praze dne 1. dubna 2003
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová