Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu uskutečňovaném na ČVUT FEL

Přijímání uchazečů do doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika (P 2612) se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Řádem přijímacího řízení ČVUT (Příloha č. 2 Statutu ČVUT), Podmínkami studia cizinců na ČVUT (přiloha č. 4 Statutu ČVUT), Zásadami studia v doktorském studijním programu na ČVUT, které schvaluje Vědecká rada ČVUT, Statutem FEL, těmito Podmínkami a Směrnicí děkana pro přijímací řízení v doktorském studijním programu (dále jen Směrnice děkana pro PRDSP).

  1. Základní podmínkou pro přijetí do doktorského studijního programu je dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu. Pro uchazeče o studium, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání na školách v zahraničí (netýká se Slovenské republiky), je podmínkou pro přijetí ke studiu uznání úspěšně složené závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu na odpovídající škole v zahraničí podle zákona, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
  2. Pro cizince, kteří se přihlašují na studijní program v českém jazyce, platí stejné podmínky jako pro ostatní studenty - občany České republiky. Tito cizinci prokazují svou jazykovou připravenost studovat v českém jazyce. Uchazeči, kteří chtějí studovat v doktorském studijním programu akreditovaném v jazyce anglickém, musí prokázat odpovídající znalost angličtiny. Formu prokázání jazykové připravenosti stanoví děkan v Směrnici děkana pro PRDSP.
  3. Přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech a jeho podmínky vyhlašuje děkan svou směrnicí. Koná se zpravidla dvakrát do roka v přiměřeném předstihu před termínem zápisu do doktorského studia. Vyhlášení (Směrnice děkana pro PRDSP) je zveřejněno na úřední desce fakulty.
  4. Děkan může na návrh vedoucích školicích pracovišť vyhlásit mimořádný termín přijímací zkoušky pro další zájemce o studium v některém oboru nebo oborech doktorského studijního programu. Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky je zveřejněno na úřední desce FEL.

V Praze, schváleno Akademickým senátem FEL 28. 1. 2011.

prof. Ing. Boris Šimák, CSc., v. r.
děkan

Ing. Petr Boreš, CSc., v. r.
předseda AS FEL

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová