Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL ČVUT v ak. roce 2018/2019

Tato směrnice doplňuje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL v akademickém roce 2018/2019 [dále jen Podmínky].

I. Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL ČVUT

Studijní program Nejvyšší počet přijímaných ke studiu
v prezenční/kombinované formě
v prezenční formě v kombinované formě
Elektrotechnika, energetika a management 400 0
Elektronika a komunikace 300 0
Kybernetika a robotika 220 0
Otevřená informatika 260 0
Otevřené elektronické systémy 100 0
Softwarové inženýrství a technologie 200 0
Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika 0 60
Electrical Engineering and Computer Science 100 0
Lékařská elektronika a bioinformatika 100 0

II. Postup při výběru programu

Uchazeč podá elektronickou přihlášku na zvolený program, který v přihlášce vyznačí. Informace o studijních programech najde na stránkách jednotlivých programů.

Uchazeč může podat:

 • jedinou přihlášku1 do preferovaného programu;
 • více než jednu přihlášku - pro každý vybraný studijní program je třeba podat samostatnou přihlášku a uhradit administrativní poplatek za každou z nich. Při přijetí do více programů má pak uchazeč možnost volby studijního programu.

Poznámka: přijímací zkouška je společná pro prezenční i kombinovanou formu studia, proto nemá smysl podávat přihlášky do obou forem téhož studijního programu.

Uchazeči o studium na FEL jsou přijímáni do studijních programů. Studenti studijních programů Elektrotechnika, energetika a management a Otevřená informatika budou rozděleni do oborů až v průběhu 2. semestru studia na základě projeveného zájmu o obor a dosažených studijních výsledků za 1. semestr studia.

Kombinovaná forma studia

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia (pozn.: v ak. roce 2018/2019 se přijímá jen do programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika) jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu. Kombinovaná forma studia se řídí stejnými studijními předpisy jako prezenční forma studia.

III. Postup pro podání přihlášky

 1. Vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu na ČVUT;
 2. Vytisknout přihlášku, podepsat a nechat střední školou (pouze se sídlem v České republice nebo Slovenské republice) potvrdit známky z matematiky a z fyziky z výročních vysvědčení (týká se uchazečů, kteří aspirují na prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu ze SŠ a mají se střední školou kontakt; další možnost doložení známek viz odstavec III. bod 5.2.1.).
 3. Uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650 Kč za každou přihlášku jedním z následujících způsobů:
  • on-line platba kreditní kartou při vyplňování elektronické přihlášky (preferovaná metoda)
  • složenkou
  • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB2
  • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví

  Poplatek je třeba zaslat na účet:

  Komerční banka Praha 6, č. účtu: 19-5504540257/0100
  variabilní symbol 77777
  specifický symbol kód elektronické přihlášky
  IBAN CZ9401000000195504540257
  SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

  Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské republiky): bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.

 4. Poplatek, popř. přeplatek, je nevratný a uchazeč, který se ke zkoušce nedostavil či u zkoušky neuspěl, nemůže vrácení poplatku vymáhat.

 5. Přiložit k přihlášce následující doklady:
  1. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (příp. VŠ diplomu), byla-li maturita (resp. vysokoškolské vzdělání) absolvována v České republice nebo Slovenské republice (netýká se uchazečů maturujících v r. 2018, kteří maturitní vysvědčení (resp. VŠ diplom) nemají při podání přihlášky k dispozici);
  2. dále případně:
   1. při zájmu o prominutí přijímací zkoušky podle bodu II.B.1 Podmínek, když studijní výsledky nejsou potvrzeny v přihlášce razítkem a podpisem střední školy, pak úředně ověřené kopie všech vysvědčení3 ze střední školy (pouze se sídlem v České republice nebo Slovenské republice)
   2. při zájmu o prominutí přijímací zkoušky podle bodu II.B.2 Podmínek, pak úředně ověřenou kopii diplomu ze středoškolské olympiády či středoškolské odborné činnosti;
   3. pokud byla maturitní zkouška absolvována v zahraničí (netýká se Slovenské republiky), pak úředně ověřené potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení, jestliže je má uchazeč již k dispozici4;
   4. v případě cizích státních příslušníků (netýká se Slovenské republiky a absolventů středních škol se studijním programem v českém jazyce) potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka vystavené katedrou jazyků FEL ČVUT v r. 2018, pokud je má uchazeč již k dispozici4.
 6. Doručit do 31. 3. 2018 vytištěnou a podepsanou přihlášku spolu s příslušnými doklady:
  • na Studijní oddělení Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A3-21)
  • nebo do podatelny Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A4-13)
  • nebo do Informačního centra FEL (Technická 2, přízemí, místnost 53 - naproti Studijnímu oddělení)
  • nebo poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:
   České vysoké učení technické v Praze
   Fakulta elektrotechnická
   Studijní oddělení
   Technická 2
   166 27 Praha 6 - Dejvice
  • nebo v elektronické formě opatřenou uznávaným elektronickým podpisem na adresu prihlasky@fel.cvut.cz

Důležitá upozornění:

 • Úspěšní uchazeči, kteří budou maturitní zkoušku skládat až po termínu konání případné přijímací zkoušky, doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději v den zápisu do studia. Analogicky i absolventi VŠ studia.
 • FEL nepožaduje potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu. Požadujete-li úpravu přijímací zkoušky z důvodu nějakého zdravotního handicapu, kontaktujte Středisko ELSA ČVUT, tel.: 224 358 463, e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz.

IV. Průběh přijímacího řízení

 1. Uchazeči, jimž byla přijímací zkouška prominuta podle bodu II Podmínek, budou přijati do zvoleného programu. Uchazeči budou o této skutečnosti (tzv. garance děkana o přijetí5) vyrozuměni písemně po ukončení přijímání přihlášek na FEL. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (případně dalších požadovaných uvedených dokumentů - viz Podmínky I-E,F) nejpozději v den zápisu do studia..
 2. Uchazeči o studium, jimž děkan neprominul přijímací zkoušku podle bodu II Podmínek pro přijetí ke studiu na FEL, budou pozváni k přijímací zkoušce z matematiky.
 3. Osobní účast na přijímací zkoušce je bezpodmínečně nutná.
 4. O případný náhradní termín přijímací zkoušky je nezbytné požádat písemně (stačí emailem na chcistudovat@fel.cvut.cz), a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky v řádném termínu.
 5. Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří budou maturitní zkoušku skládat v podzimním termínu či u maturity v jarním termínu neuspěli.
 6. Průběh přijímacího řízení řídí děkan. K tomuto účelu jmenuje přijímací komisi vedenou předsedou, jímž bývá zpravidla proděkan pro studijní záležitosti. Členy komise jsou zástupci jednotlivých bakalářských programů.

V. Obsah přijímací zkoušky z matematiky

Přijímací zkouška je písemná a obsahuje test z matematiky ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném na webu fakulty. Test představuje vyznačení správných odpovědí z nabídnutých odpovědí na 15 otázek a je ohodnocen maximálně 20 body. Požadavky z matematiky pro přijímací zkoušku a vzor zadání zkušebních testů s náznakem řešení na uvedených stránkách.

S přípravou na test z matematiky ze středoškolské látky pro zájemce o studium na FEL mohou napomoci kurzy matematiky pořádané na FEL.

VI. Výsledky přijímacích zkoušek

S výsledkem přijímací zkoušky se každý uchazeč může seznámit nejpozději následující pracovní den po dni konání přijímací zkoušky, a to prostřednictvím své elektronické přihlášky, kde si zjistí bodové výsledky přijímací zkoušky. Uchazeč bude mít také možnost následující pracovní den po dni konání své přijímací zkoušky nahlédnout do svého opraveného testu.

Minimální potřebný počet bodů pro přijetí ke studiu bude zveřejněn na webu FEL do pěti pracovních dnů od data konání přijímací zkoušky.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu na FEL na základě výsledků přijímací zkoušky obdrží každý přijatý uchazeč nejpozději v den zápisu ke studiu.

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na FEL bude zasláno písemně do 30 dnů od vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek. Pokud uchazeč nepřevezme jemu zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce, přičemž osmý den po datu zveřejnění je považován za den jeho doručení. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Žádost o přezkoumání rozhodnutí (odvolání) se případně podává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

VII. Důležité termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek:
(poslední možnost přihlášku vyplnit, vytisknout, zaplatit a doručit, případně téhož dne odeslat poštou)
31. 3. 2018
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia: 13. 6. 2018
Náhradní termín přijímací zkoušky: 21. 6. 2018
Řádný termín zápisu do 1. ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia: 22. 6. 2018
Termíny pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (v příp. cizinců i dalších dokumentů):
 • společně s přihláškou, nebo
 • v den přijímací zkoušky, nebo
 • nejpozději v den zápisu do studia)
Náhradní termíny zápisů do 1. ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia: 13. 9. 2018*)
24. 9. 2018**) - pouze ve výjimečných případech

*) o náhradní termín zápisu 13. 9. 2018 není třeba písemně žádat, uchazeč si jej sám zvolí v el. přihlášce
**) o náhradní termín zápisu 24. 9. 2018 je nutné požádat mailem na chcistudovat@fel.cvut.cz

V Praze, projednáno Akademickým senátem FEL ČVUT dne 29. 9. 2017.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r., děkan

prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc., v. r., předseda AS FEL


1 V případě, že uchazeč podal přihlášku do více programů, pak absolvuje test pouze jednou a jeho výsledek je platný ve všech programech.

2 Při úhradě poplatku za přijímací řízení vložením hotovosti přímo na účet FEL na pobočce Komerční banky odpustí banka poplatek dle sazebníku KB v případě, že uchazeč následně v bance předloží vyplněnou pokladní složenku opatřenou razítkem fakulty.

3 Výročním vysvědčením se rozumí vysvědčení za druhé pololetí příslušného ročníku. Při posuzování uvedeného prospěchu se zohledňují výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice; u maturujících v roce 2018 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

4 Potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka je nezbytné doručit nejpozději v den zápisu do studia.

5 Rozhodnutí o přijetí může děkan vydat až v okamžiku splnění základní podmínky pro přijetí na vysokou školu, tj. složení maturity (§ 48 Zákona o VŠ - podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání).

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.