Česky English

Směrnice děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL

O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací

Čl. 1. Úvodní ustanovení

 1. Státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL se řídí články 21 až 23 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.
 2. Bakalářskou státní závěrečnou zkouškou ukončuje student studium v bakalářském programu. Bakalářská státní závěrečná zkouška ověřuje, získal-li student znalosti a dovednosti požadované učebními plány bakalářského programu.
 3. Bakalářská státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
  a) obhajoby bakalářské práce
  b) zkoušky z teoretických základů a z odborné problematiky oboru studovaného programu (dále jen zkouška). Pro zkoušku jsou studijním programem stanoveny tematické okruhy.
 4. Student může skládat bakalářskou státní závěrečnou zkoušku až po získání minimálně 180 kreditů za předměty strukturovaného bakalářského studia včetně bakalářské práce, ve skladbě předepsané studijním plánem bakalářského programu.

Čl. 2. Zkušební komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky

 1. Složení zkušební komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky musí odpovídat článku 21 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT. Minimální počet členů komise včetně předsedy je pět.
 2. Zkušební komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů této komise. Jednání zkušební komise řídí její předseda nebo místopředseda. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 3. Právo zkoušet při bakalářské státní závěrečné zkoušce mají pouze profesoři, docenti, odborníci schválení vědeckou radou FEL a odborníci jmenovaní MŠMT.

Čl. 3. Bakalářská práce

 1. Bakalářskou prací student prokazuje schopnost samostatné práce v absolvovaném oboru studia. Bakalářskou práci lze vypracovat v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.
 2. Na návrh vedoucího katedry jmenuje děkan vedoucího bakalářské práce z řad profesorů, docentů, odborných asistentů a významných pracovníků praxe. K objasnění dílčích problémů může vedoucí bakalářské práce se souhlasem vedoucího katedry stanovit konzultanta bakalářské práce.
 3. Témata bakalářských prací vypisují katedry v jazyce českém, slovenském nebo anglickém během prvního měsíce po zahájení výuky v každém semestru. Studenti bakalářského programu jsou povinni vybrat si téma nejpozději během období výuky v semestru, který předchází semestru předpokládaného ukončení studia v bakalářském programu.
 4. Podle návrhu vedoucího katedry děkan schválí zadání bakalářské práce a student je obdrží od katedry na předepsaném formuláři nejpozději do konce semestru, který předchází semestru, v němž student předpokládá zápis předmětu "Bakalářská práce". Student při převzetí zadání stvrdí podpisem, že souhlasí se zveřejněním své bakalářské práce na webu. Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů. Pokud student neodevzdá do této lhůty bakalářskou práci, rozhodne děkan na návrh vedoucího katedry, která bakalářskou práci zadala, zda lze platnost zadání výjimečně prodloužit nebo zda student obdrží nové zadání bakalářské práce.
 5. Na návrh vedoucího práce může vedoucí katedry navrhnout děkanovi změnu zadání bakalářské práce v průběhu jejího řešení; případná změna zadání bakalářské práce nemá vliv na termín jejího odevzdání.
 6. Student zapisuje předmět "Bakalářská práce" v semestru, v němž předpokládá řádné ukončení studia v bakalářském programu. Při zápisu tohoto předmětu do semestru je student povinen prokázat, že obdržel platné zadání bakalářské práce. Bakalářskou práci je třeba odevzdat ve stanovené lhůtě katedře, která práci zadala. Bakalářská práce musí při odevzdání splňovat formální náležitosti určené směrnicí děkana a standardy katedry, která práci zadala. Po kontrole náležitostí dle čl. 3. odst. 10 rozhodne vedoucí práce o udělení nebo neudělení zápočtu.1
 7. Student je povinen odevzdat bakalářskou práci v semestru, ve kterém si předmět "Bakalářská práce" zapsal. Pokud student není schopen odevzdat bakalářskou práci ve stanoveném termínu, může mu na základě jeho omluvy a žádosti děkan fakulty stanovit náhradní termín odevzdání bakalářské práce. Omluva spolu s patřičným odůvodněním musí být doručena prostřednictvím Pedagogického oddělení před původním termínem odevzdání a s vyjádřením vedoucího katedry, která bakalářskou práci zadala, a vedoucího bakalářské práce. Pokud ani v dalším semestru student bakalářskou práci ve stanoveném náhradním termínu neodevzdá, může si předmět "Bakalářská práce" zapsat podruhé.
 8. Podmínky pro náhradní termín odevzdání bakalářské práce a podmínky pro druhý zápis předmětu "Bakalářská práce" stanoví článek 21, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze. Studentovi, který bakalářskou práci neodevzdá ani po druhém zápisu předmětu "Bakalářská práce", se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona.
 9. Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce v rámci děkanem stanovených termínů konání státních závěrečných zkoušek podáním přihlášky v termínu určeném harmonogramem příslušného akademického roku. Děkan určí termín SZZ studentům, kteří v daném semestru
  1. podali přihlášku v řádném termínu
  2. nejpozději tři pracovní dny před prvním dnem příslušného termínu státních závěrečných zkoušek splnili svůj studijní plán.
 10. Bakalářská práce zpravidla v rozsahu 20 až 50 stran formátu A4 (bez příloh) svázaných v jednom svazku musí obsahovat:
  - obsah včetně seznamu případných příloh
  - zadávací formulář
  - anotaci v jazyce českém nebo slovenském a jazyce anglickém
  - prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů2
  - úvodní rozbor zadané problematiky
  - popis řešení zadaného úkolu
  - závěrečné zhodnocení výsledků
  - seznam použité literatury.
  Bakalářská práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf. Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která bakalářskou práci zadala.
 11. Po odevzdání bakalářské práce vypracuje vedoucí této práce hodnocení a navrhne klasifikaci. Oponent vypracuje posudek bakalářské práce a navrhne klasifikaci.
 12. Vedoucí katedry umožní studentovi, aby se s hodnocením vedoucího a s posudkem oponenta bakalářské práce seznámil nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem bakalářské státní závěrečné zkoušky.

Čl. 4. Průběh bakalářské státní závěrečné zkoušky

 1. Bakalářská státní závěrečná zkouška se zahajuje obhajobou bakalářské práce. Při obhajobě student nejprve krátce prezentuje svou práci, poté je přečteno hodnocení vedoucího práce a posudek oponenta. Student se dále vyjádří k připomínkám oponenta a vedoucího bakalářské práce a odpoví na dotazy členů komise a hostů.
 2. Po obhajobě bakalářské práce se koná zkouška z teoretických základů a odborné problematiky studovaného programu.
 3. Bakalářská státní závěrečná zkouška se koná v jednom dnu a zpravidla nemá trvat déle než jednu hodinu.
 4. Průběh a vyhlášení výsledků státní závěrečné zkoušky jsou veřejné. Předseda komise může oponentovi a vedoucímu práce umožnit účast v neveřejné části jednání komise.
 5. O průběhu bakalářské státní závěrečné zkoušky se vyhotoví zápis, který podepíše předseda nebo místopředseda a všichni přítomní členové komise a vedoucí katedry, která obhajobu zajišťuje (*).

Čl. 5. Klasifikace

 1. O klasifikaci bakalářské státní závěrečné zkoušky pojednávají články 22 a 23 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.
 2. Jednotlivé části bakalářské zkoušky i bakalářská státní závěrečná zkouška jako celek jsou klasifikovány klasifikační stupnicí podle článku 15, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.
   výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě   dostatečně   nedostatečně 
  A B C D E F
 3. Pokud je alespoň jedna ze dvou částí bakalářské státní závěrečné zkoušky, tj.
  • bakalářská práce a její obhajoba
  • nebo zkouška z teoretických základů a odborné problematiky
  klasifikována státní zkušební komisí stupněm F, pak i celková klasifikace státní závěrečné zkoušky je také F.
 4. Pokud se student nedostaví v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce a do pěti dnů od tohoto termínu se s uvedením důvodu písemně neomluví, je klasifikován stupněm F. Nedodržení pětidenní lhůty může děkan ze zvlášť závažných důvodů, zejména zdravotních, prominout.
 5. Řádně omluveným studentům může děkan stanovit náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky; podmínky upravuje čl. 6 této směrnice.
 6. Státní závěrečnou zkoušku lze opakovat nejvýše jednou. Podmínky pro její opakování upravuje čl. 6 této směrnice.
 7. Celkový výsledek studia se hodnotí stupni "prospěl s vyznamenáním", "prospěl s pochvalou", "prospěl" nebo "neprospěl".
 8. Podmínky pro absolvování studia s hodnocením "prospěl s vyznamenáním" a s hodnocením "prospěl s pochvalou" stanoví Článek 23, odst. 2 a 3 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.

Čl. 6. Bakalářská státní závěrečná zkouška v náhradním termínu nebo její opakování

 1. Podmínky pro určení náhradního termínu konání státní závěrečné zkoušky stanoví čl. 21 odst. 9, 10 a čl. 22 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.
 2. Podmínky pro opakování státní závěrečné zkoušky stanoví čl. 21 odst. 9, 10 a čl. 22 odst. 4 až 6 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.
 3. Bakalářskou státní závěrečnou zkoušku musí student absolvovat, včetně jejího případného konání v náhradním termínu či opakování, nejpozději do jednoho roku ode dne splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu. Za den splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, ve kterém měl student zapsané předměty.
 4. Maximální doba studia ve strukturovaném bakalářském programu ve smyslu čl. 3 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT, včetně absolvování bakalářské státní závěrečné zkoušky, nesmí přesáhnout 6 roků.
 5. Studentovi, kterému byl určen náhradní termín bakalářské státní závěrečné zkoušky nebo termín pro její opakování, může být na jeho žádost či z podnětu děkana podle podmínek Článku 17, odst. 6 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze přerušeno studium do dalšího termínu této zkoušky.

Zrušuje se "Směrnice děkana FEL pro bakalářské státní závěrečné zkoušky" ze dne 12. 12. 2008.

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 27. 2. 2009.
Směrnice upravena k 13. 12. 2013.
Směrnice upravena k 5. 12. 2014, projednáno senátem.

Projednáno senátem 7. 2. 2014

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r.
děkan


1 Zápis zápočtu provádí bud vedoucí bakalářské práce nebo pracovník pověřený vedoucím katedry, která bakalářskou práci zadala.
2 V souladu se čl. 6 odst. 1 Metodického pokynu č. 1/2009
* Upraveno 18. 2. 2013

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.