Směrnice děkana pro přijímací řízení do magisterských studijních programů v akademickém roce 2018/2019

Tato směrnice doplňuje Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech na ČVUT Fakultě elektrotechnické v akademickém roce 2018/2019 ve studijních programech uskutečňovaných na ČVUT FEL.

I. Magisterské studijní programy na ČVUT FEL, jejich obory a kapacity

Do přijímacího řízení se mohou přihlašovat absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů a studenti posledního ročníku bakalářských nebo magisterských studijních programů, kteří předpokládají dokončení tohoto studia do data zápisu.

Program Obory programu Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu
prezenční forma kombinovaná forma
A. Elektrotechnika, energetika a management Technologické systémy 20 0
Elektroenergetika 40 0
Elektrické stroje, přístroje a pohony 20 0
Ekonomika a řízení energetiky 50 0
Ekonomika a řízení elektrotechniky 35 90
Celkem 165 90
B. Elektronika a komunikace Elektronika 40 0
Komunikační systémy a sítě 40
Audiovizuální technika a zpracování signálů 40
Radiová a optická technika 40
Celkem 160 0
C. Kybernetika a robotika Robotika 40 0
Systémy řízení 40
Senzory a přístrojová technika 20
Kybernetika a robotika 60
Letecké a kosmické systémy 20
Celkem 180
D. Otevřená informatika Umělá inteligence 60 0
Softwarové inženýrství 60
Počítačové vidění a digitální obraz 40
Počítačové inženýrství 40
Počítačová grafika 40
Data science 40
Interakce člověka s počítačem 40
Kybernetická bezpečnost 20
Bioinformatika 40
Celkem 380
E. Inteligentní budovy   50 0
F. Lékařská elektronika a bioinformatika2 Bioinformatika (specializace) 80 0
Lékařská technika (specializace)
Zpracování obrazů (specializace)
Zpracování signálů (specializace)
Celkem 80 0
G. Otevřené elektronické systémy Komunikace a zpracování signálu 20 0
Vysokofrekvenční a digitální technika 20
Integrované elektronické systémy 20
Celkem 60
H. Letectví a kosmonautika Avionika 20 0

Popis oborů a studijních plánů je vystaven na webu fakulty.

V programu Elektrotechnika, energetika a management (dále jen EEM) v kombinované formě studia bude ze dvou ekonomických oborů otevřen pouze obor Ekonomika a řízení elektrotechniky; obor Ekonomika a řízení energetiky bude otevřen v akademickém roce 2019/2020. Pro ostatní obory programu EEM platí, že v kombinované formě budou otevřeny jen ty obory, o něž projeví zájem dostatečný počet uchazečů.

Uchazeči budou přijímáni do programu na zvolený otevřený obor v závislosti na výsledku přijímací zkoušky. V případě překročení kapacity preferovaného oboru mohou být v rámci programu zařazeni do následujícího oboru v pořadí dle vyznačených preferencí v přihlášce ke studiu.

Obor nemusí být v případě malého zájmu otevřen. V tomto případě bude uchazečům nabídnuto přijetí na jiný obor programu, do něhož se hlásí.

II. Tematické okruhy pro přijímací zkoušku

A. Program Elektrotechnika, energetika a management

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Elektrotechnika, energetika a management.

B. Program Elektronika a komunikace

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Elektronika a komunikace.

C. Program Kybernetika a robotika

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Kybernetika a robotika.

D. Program Otevřená informatika

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Otevřená informatika.

E. Program Inteligentní budovy

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu naleznete na stránkách programu Inteligentní budovy.

F. Program Lékařská elektronika a bioinformatika

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Lékařská elektronika a bioinformatika.

G. Program Otevřené elektronické systémy

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Otevřené elektronické systémy.

H. Program Letectví a kosmonautika

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Letectví a kosmonautika.

III. Postup při výběru programu a oboru

Uchazeč může podat jednu či více přihlášek (pro každý vybraný studijní program samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek za každou z nich) - počet přihlášek do různých studijních programů na FEL není omezen. V případě vyššího počtu přihlášek však může vzniknout nebezpečí kolize termínů přijímacích zkoušek. Přijímací zkouška je společná pro prezenční i kombinovanou formu studia, proto nemá smysl podávat přihlášky do obou forem téhož programu.

V jedné přihlášce se lze přihlásit na jeden až tři studijní obory příslušného studijního programu magisterského studia, jejichž pořadím vyjadřuje uchazeč své priority.

Zákon nevylučuje možnost souběžného studia ve více studijních programech; vzhledem k náročnosti studia ve všech magisterských programech na FEL považujeme souběžné studium zejména z rozvrhových důvodů za nereálné.

IV. Průběh přijímacího řízení

A. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má formu písemného testu, v některých případech je doplněna ústním pohovorem a koná se před přijímací komisí programu. Termín přijímacích zkoušek je uveden v odst. VII. Tematické okruhy pro přijímací zkoušku (viz výše) určuje děkan na návrh Rady příslušného studijního programu.

O případný náhradní termín přijímací zkoušky, pokud se řádného termínu nemůže uchazeč z vážných důvodů zúčastnit, je nezbytné požádat písemně nebo elektronicky prostřednictvím studijního oddělení FEL a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky v řádném termínu.

Průběh přijímacího řízení řídí děkan. K tomuto účelu jmenuje přijímací komise programů a hlavní přijímací komisi pro magisterské programy.

Přijímací zkouška je společná pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Zkouška bude mít formu písemného testu z oborových tematických okruhů a/nebo společných okruhů a případně dle rozhodnutí Rady programu i ústního pohovoru. Podíl ústního pohovoru na výsledku zkoušky určuje Rada programu a činí max. 20%.

Průběh a termíny pro přijímací zkoušku do programů vyučovaných v angličtině pro cizince může děkan upravit podle možností uchazeče.

Absolventi bakalářských, respektive magisterských studijních programů z jiných fakult než FEL musí nejpozději v den zápisu odevzdat ověřenou kopii bakalářského/magisterského diplomu (případně potvrzení o úspěšném ukončení příslušného studia, pokud diplom ještě není k dispozici).

Požaduje-li uchazeč úpravu přijímací zkoušky v důsledku zdravotního handicapu, může kontaktovat Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, tel.: 224 358 463, e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz.

B. Výsledky přijímací zkoušky

S výsledkem přijímací zkoušky bude každý uchazeč, jemuž zkouška nebyla prominuta, seznámen do čtrnácti dnů po dni konání přijímací zkoušky. Uchazeč bude mít také možnost v následujících pěti pracovních dnech po konání své přijímací zkoušky nahlédnout do svého vyhodnoceného testu.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu na FEL na základě výsledků přijímací zkoušky obdrží každý uchazeč v den zápisu ke studiu.

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na FEL bude zasláno písemně do 30 dnů od vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek. Pokud uchazeč nepřevezme jemu zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce, přičemž osmý den po datu zveřejnění je považován za den jeho doručení. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Žádost o přezkoumání rozhodnutí (odvolání) se případně podává prostřednictvím Studijního oddělení FEL ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

V. Náležitosti přihlášky do magisterských studijních programů

A. Vyplnění a podání přihlášky

Ke studiu na FEL se uchazeč přihlašuje podáním Přihlášky ke studiu1, jež se vyplňuje elektronicky.

Elektronickou přihlášku naleznete na adrese prihlaska.cvut.cz, k dispozici bude od 4. ledna 2018. Po elektronickém vyplnění je třeba přihlášku vytisknout, podepsat, zaplatit, a spolu s dalšími případnými přílohami (viz níže) doručit na FEL do 31. března 2018, a to.

 • osobně na Studijní oddělení Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A3-21)
 • do podatelny Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A4-13)
 • do Informačního centra FEL (Technická 2, přízemí, místnost 53 - naproti Studijnímu oddělení)
 • nebo zaslat poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:
  České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta elektrotechnická
  Studijní oddělení
  Technická 2
  166 27 Praha 6 - Dejvice
 • nebo v elektronické formě opatřenou uznávaným elektronickým podpisem na adresu prihlasky@fel.cvut.cz

B. Přílohy k přihlášce

K přihlášce ke studiu je třeba přiložit:

 • výpis všech absolvovaných předmětů v bakalářském/magisterském programu s vypočteným studijním průměrem, aspirujete-li na prominutí přijímací zkoušky (netýká se studentů/absolventů FEL ČVUT);
 • úředně ověřenou kopii diplomu z bakalářského/ magisterského studia (netýká se studentů/absolventů FEL ČVUT a těch, kteří konají bakalářskou/magisterskou státní závěrečnou zkoušku po termínu přijímacích zkoušek);
 • očíslované přílohy (dokládající odbornou praxi, publikační činnost, účast v odborných soutěžích, jazykové znalosti apod.);
 • seznam číslovaných příloh.

Výpis absolvovaných předmětů uchazeče, který v době podání přihlášky ještě neukončil bakalářské respektive magisterské studium, nebude obsahovat předměty absolvované v posledním semestru příslušného studia.

Cizinciabsolventi vysokých škol v zahraničí přiloží ještě následující dokumenty:

C. Úhrada poplatku

Poplatek za náklady spojené s přijímacím řízením činí 650 Kč. Tento poplatek lze uhradit jedním z následujících způsobů:

 • on-line platbou kreditní kartou při vyplňování elektronické přihlášky (preferovaná metoda)
 • složenkou
 • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB 2
 • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví.

Poplatek je třeba poukázat na účet:

KB Praha 6, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol 77777
konstantní symbol 0308 (bezhotovostní platba) nebo 0179 (hotovostní platba)
specifický symbol kód elektronické přihlášky
IBAN CZ9401000000195504540257
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské republiky): bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.

Poplatek, popř. přeplatek, je nevratný a ani uchazeč, který se ke zkoušce nedostavil, nemůže vrácení poplatku vymáhat.

VI. Kombinovaná forma studia

Zájemci o studium v kombinované formě si podají vyplněnou přihlášku ke studiu spolu s výše uvedenými přílohami rovněž do 31. března 2018. Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Kombinovaná forma studia se řídí stejnými studijními předpisy jako prezenční forma studia. Úplné znění studijních předpisů, studijní plány a další informace o ČVUT FEL najdete na webu fakulty.

Obory jsou otevírány podle zájmu studentů a podle ekonomických možností fakulty. Pro studenty kombinované formy fakulta neotevírá v každém akademickém roce všechny akreditované obory.

VII. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek:
(poslední možnost přihlášku vyplnit, vytisknout, zaplatit a doručit, případně téhož dne odeslat poštou)
31. 3. 2018
Termíny přijímacích zkoušek: 28. 5. - 8. 6. 2018 (dle přijímacích komisí)
Termín pro doručení ověřené kopie diplomu/nostrifikační doložky, případně potvrzení o úspěšném ukončení příslušného studia v ČR či SR, pokud diplom ještě není k dispozici (platí pro uchazeče, kteří v den podání přihlášky ještě neukončili bakalářské resp. magisterské studium); v případě cizinců rovněž potvrzení o absolvování zkoušky z češtiny: nejpozději v den zápisu do studia
Zápisy přijatých uchazečů do prezenční i kombinované formy studia
- předprázdninový termín:
29. 6. 2018
Zápis přijatých uchazečů do prezenční i kombinované formy studia
- poprázdninový (náhradní) termín:
18. 9. 2018

V Praze, projednáno Akademickým senátem ČVUT FEL 27. 9. 2017.

 

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r.
děkan

prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc., v. r.
předseda AS FEL