Česky English

Směrnice děkana pro magisterské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL

O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací

Čl. 1. Úvodní ustanovení

 1. Státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL se řídí články 21 až 23 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.
 2. Magisterskou státní závěrečnou zkouškou se ověřuje, získal-li student komplexní vědomosti a dovednosti požadované studijními plány magisterského programu a je-li schopen získané poznatky uplatňovat při řešení úkolů v praxi.
 3. Magisterská státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
  1. obhajoba diplomové práce
  2. zkouška z odborné problematiky související se studovaným oborem a zaměřením diplomové práce (dále jen odborná zkouška). Pro tuto zkoušku jsou studijním programem stanoveny tematické okruhy.
 4. Student může skládat magisterskou státní závěrečnou zkoušku až po získání minimálně 120 kreditů za předměty magisterského studijního plánu včetně diplomové práce, ve skladbě předepsané studijním plánem magisterského programu.1

Čl. 2. Zkušební komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky

 1. Složení zkušební komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky je uvedeno v článku 21 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT. Minimální počet členů komise včetně předsedy je pět. Nejméně jeden člen komise není zaměstnancem ČVUT.
 2. Zkušební komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů této komise. Jednání zkušební komise řídí její předseda nebo místopředseda. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 3. Právo zkoušet při magisterské státní závěrečné zkoušce mají pouze profesoři, docenti, odborníci schválení vědeckou radou FEL a odborníci jmenovaní MŠMT.

Čl. 3. Diplomová práce

 1. Diplomovou prací student prokazuje schopnost samostatné tvůrčí inženýrské práce v absolvovaném oboru studia. Diplomovou práci lze vypracovat v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.
 2. Na návrh vedoucího katedry jmenuje děkan vedoucího diplomové práce z řad profesorů, docentů, odborných asistentů a významných pracovníků praxe. K objasnění dílčích problémů může vedoucí diplomové práce se souhlasem vedoucího katedry stanovit konzultanta diplomové práce.
 3. Rámcová témata diplomových prací vypisují katedry v jazyce českém, slovenském nebo v jazyce anglickém před koncem letního semestru každého školního roku. Studenti magisterského programu jsou povinni vybrat si téma nejpozději během období výuky v semestru, který předchází semestru předpokládaného ukončení studia v magisterském programu.
 4. Podle návrhu vedoucího katedry děkan schválí zadání diplomové práce, které student magisterského programu obdrží na předepsaném formuláři nejpozději do konce semestru, který předchází semestru, v němž student předpokládá zápis předmětu "Diplomová práce". Student při převzetí zadání stvrdí podpisem, že souhlasí se zveřejněním své diplomové práce na webu. Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů. Pokud student neodevzdá do této lhůty diplomovou práci, rozhodne děkan na návrh vedoucího katedry, která diplomovou práci zadala, zda lze platnost zadání výjimečně prodloužit, nebo zda student obdrží nové zadání diplomové práce.
 5. Na návrh vedoucího diplomové práce může vedoucí katedry navrhnout děkanovi změnu zadání diplomové práce v průběhu jejího řešení; případná změna zadání diplomové práce nemá vliv na termín jejího odevzdání.
 6. Student si zapisuje diplomovou práci jako předmět "Diplomová práce" v semestru, v němž předpokládá ukončení studia v magisterském programu. Při zápisu předmětu "Diplomová práce" do semestru je student povinen prokázat, že obdržel platné zadání diplomové práce. Diplomovou práci je třeba odevzdat ve stanovené lhůtě katedře, která práci zadala. Diplomová práce musí při odevzdání splňovat formální náležitosti určené směrnicí děkana a standardy katedry, která práci zadala. Po kontrole náležitostí dle čl. 3. odst. 10 rozhodne vedoucí práce o udělení nebo neudělení zápočtu.5
 7. Student je povinen odevzdat diplomovou práci v semestru, ve kterém si předmět "Diplomová práce" zapsal. Pokud student není schopen odevzdat diplomovou práci ve stanoveném termínu, může mu na základě jeho omluvy děkan fakulty stanovit náhradní termín odevzdání diplomové práce. Omluva spolu s patřičným odůvodněním musí být doručena prostřednictvím Pedagogického oddělení před původním termínem odevzdání a s vyjádřením vedoucího katedry, která diplomovou práci zadala, a vedoucího diplomové práce. Pokud ani v dalším semestru student diplomovou práci ve stanoveném náhradním termínu neodevzdá, může si předmět "Diplomová práce" zapsat podruhé.
 8. Podmínky pro náhradní termín odevzdání diplomové práce a podmínky pro druhý zápis předmětu "Diplomová práce" stanoví článek 21, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze. Studentovi, který diplomovou práci neodevzdá ani po druhém zápisu předmětu "Diplomová práce", se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona.
 9. Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce v rámci děkanem stanovených termínů konání státních závěrečných zkoušek podáním přihlášky v termínu určeném harmonogramem příslušného akademického roku. Děkan určí termín SZZ studentům, kteří v daném semestru
  1. podali přihlášku v řádném termínu
  2. nejpozději tři pracovní dny před prvním dnem příslušného termínu státních závěrečných zkoušek splnili svůj studijní plán.
 10. Diplomová práce má zpravidla rozsah 40 až 80 stran formátu A4 (bez příloh) svázaných v jednom svazku. Práce musí obsahovat:
  - zadávací formulář
  - anotaci v jazyce českém nebo slovenském a jazyce anglickém
  - prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů2
  - úvodní rozbor zadané problematiky
  - popis řešení zadaného úkolu
  - závěrečné zhodnocení výsledků
  - seznam použité literatury
  - obsah včetně seznamu případných příloh.
  Diplomová práce se odevzdává nejméně ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf. Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která diplomovou práci zadala.
 11. Po odevzdání diplomové práce vypracuje vedoucí této práce hodnocení a navrhne klasifikaci. Oponent vypracuje posudek diplomové práce a navrhne klasifikaci.
 12. Vedoucí katedry umožní studentovi, aby se s hodnocením vedoucího a s posudkem oponenta diplomové práce seznámil nejpozději 5 dnů před termínem magisterské státní závěrečné zkoušky.

Čl. 4. Průběh magisterské státní závěrečné zkoušky

 1. Magisterská státní závěrečná zkouška se zahajuje obhajobou diplomové práce. Student nejprve krátce prezentuje svou práci, poté je přečteno hodnocení vedoucího práce a posudek oponenta. Student se dále vyjádří k připomínkám oponenta a vedoucího diplomové práce a odpoví na dotazy členů komise a hostů.
 2. Po obhajobě diplomové práce se koná odborná zkouška z problematiky studovaného programu. Otázky, kladené u této zkoušky, jsou vybírány z tematických okruhů s přihlédnutím k absolvovaným předmětům a zaměření diplomové práce uchazeče.
 3. Magisterská státní závěrečná zkouška se koná v jednom dni a jednotlivé části této zkoušky nemají trvat déle než jednu hodinu.
 4. Průběh a vyhlášení výsledků státní závěrečné zkoušky jsou veřejné. Předseda komise může oponentovi a vedoucímu práce umožnit účast v neveřejné části jednání komise.
 5. O průběhu magisterské státní závěrečné zkoušky se vyhotoví zápis, který podepíše předseda nebo místopředseda a všichni přítomní členové zkušební komise a vedoucí katedry, která obhajobu zajišťuje (*).

Čl. 5. Klasifikace

 1. O klasifikaci magisterské státní zkoušky pojednávají články 22 a 23 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.
 2. Jednotlivé části magisterské zkoušky i magisterská zkouška jako celek jsou klasifikovány klasifikační stupnicí podle článku 15, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.
   výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě   dostatečně   nedostatečně 
  A B C D E F
 3. Pokud je alespoň jedna ze dvou částí magisterské státní závěrečné zkoušky, tj.
  • diplomové práce a její obhajoba
  • nebo zkouška z teoretických základů a odborné problematiky
  klasifikována státní zkušební komisí stupněm F, pak i celková klasifikace státní závěrečné zkoušky je také F.
 4. Pokud se student nedostaví v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce a do pěti dnů od tohoto termínu se s uvedením důvodu písemně neomluví, je klasifikován stupněm F. Nedodržení pětidenní lhůty může děkan ze zvlášť závažných důvodů, zejména zdravotních, prominout.
 5. Řádně omluveným studentům může děkan stanovit náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky; podmínky upravuje čl. 6 této směrnice.
 6. Státní závěrečnou zkoušku lze opakovat nejvýše jednou. Podmínky pro její opakování upravuje čl. 6 této směrnice.
 7. Celkový výsledek studia se hodnotí stupni "prospěl s vyznamenáním", "prospěl" nebo "neprospěl".
 8. Podmínky pro absolvování studia s hodnocením "prospěl s vyznamenáním" a s hodnocením "prospěl s pochvalou" stanoví článek 23, odst. 2 a 3 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.3

Čl. 6. Magisterská státní závěrečná zkouška v náhradním termínu nebo její opakování

 1. Podmínky pro určení náhradního termínu konání státní závěrečné zkoušky stanoví čl. 21 odst. 9, 10 a čl. 22 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.
 2. Podmínky pro opakování státní závěrečné zkoušky stanoví čl. 21 odst. 9, 10 a čl. 22 odst. 4 až 6 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.
 3. Magisterskou státní závěrečnou zkoušku musí student absolvovat, včetně jejího případného konání v náhradním termínu či opakování, nejpozději do jednoho roku ode dne splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu. Za den splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, ve kterém měl student zapsané předměty.
 4. Maximální doba studia v magisterském programu ve smyslu čl. 3 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT včetně absolvování magisterské státní závěrečné zkoušky nesmí přesáhnout 4 roky.4
 5. Studentovi, kterému byl určen náhradní termín magisterské státní závěrečné zkoušky nebo termín pro její opakování, může být na jeho žádost či z podnětu děkana podle podmínek článku 17, odst. 6 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze přerušeno studium do dalšího termínu této zkoušky.

Zrušuje se platnost "Směrnice děkana FEL pro magisterské státní závěrečné zkoušky" projednané AS FEL dne 12. 12. 2008.

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 27. 2. 2009.
Směrnice upravena k 5. 12. 2014, projednáno senátem.

Projednáno senátem 7. 2. 2014

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r.
děkan


1 V dobíhajícím magisterském studiu student může skládat magisterskou státní závěrečnou zkoušku až po získání minimálně 120 kreditů za předměty inženýrského bloku studia včetně diplomové práce.
2 V souladu se čl. 6 odst. 1 Metodického pokynu č. 1/2009
3 Převod výsledků známek, které student získal v akademických letech do 2007/08 včetně, je určen Článkem 15, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.
4 Celková doba v dobíhajícím magisterském programu, včetně magisterské státní závěrečné zkoušky, nesmí přesáhnout 11 roků.
5 Zápis zápočtu provádí bud vedoucí diplomové práce nebo pracovník pověřený vedoucím katedry, která diplomovou práci zadala. Formulace upravena 5. 4. 2012, Ivan Jelínek
* Upraveno 18. 2. 2013
Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.