Zápis z 22. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 26.6. 2015 - Návrh

Přítomni: Bauer, Čáp, Černá, Fuka, Habala, Havlíčková, Hejtmánek, Hoffmann, Hrzina, Chlumecký, Janíček, Kirschner, Koller, Králík, Pokorný, Pravda, Roztočil, Skalický, Svatoň, Váňa.
Omluveni: Bednář, Kratochvíl, Kubr, Vítek, Zvánovec.
Hosté: rektor; děkan, proděkani Jakovenko, Matas, Polívka; tajemník Mráz, Pěchouček, Olšák, Janoušek, Saláková.

Předseda: Habala, předsedající: Bauer, tajemník: Svatoň.

Program zasedání

  1. Schválení programu 22. zasedání
  2. Schválení zápisu 21. řádného zasedání
  3. Diskuse s rektorem ČVUT
  4. Rekonstrukce monobloku
  5. Projednání návrhu úpravy časového harmonogramu akademického roku 2015/16
  6. Projednání návrhu na jmenování doc. Polívky proděkanem pro doktorské studium a výzkum
  7. Projednání návrhu na složení vědecké rady fakulty
  8. Projednání zprávy o hospodaření ČVUT FEL v r. 2014
  9. Termín příštího zasedání
  10. Různé

Ad 1.
Program schválen 20-0-0.

Ad 2.
Zápis schválen 18-0-2.

Ad 3.
rektor: Uvítal možnost diskutovat s akademickou obcí fakulty, poděkoval za zaslání témat, která senát zajímají. V obecné rovině chce dovést ČVUT k pozici jednoznačného lídra v oblasti techniky v ČR na důstojném místě ve světových žebříčcích. To ovšem vyžaduje spojenou ČVUT, je třeba pracovat na vnitřní komunikaci, abychom mohli lépe učit a dále se přiblížit k evropské špičce.
a) projekty Operačního Projektu Věda, Výzkum, Vzdělávání: Změna priorit ministerstva směrem k velikosti cca 10-20M, ale to vypadá nereálné z praktického pohledu a navíc v této chvíli není nic přesnějšího známo (termíny vypsání a podobně). Proto je teď cílem nastavit komunikační kanály mezi skupinami a kondenzační jádra. Prozatímní představa: v rámci Osy 1 pět center (samostatné, ale pod jednou hlavičkou v halovkách): pokročilé technologie (strojírenství, elektro atd.), informatika (Pěchouček), pokročilá energetika (zatím roztříštěno mezi fakulty), aplikované vědy (matematické modelování, přírodověda), interdisciplinární vědy (očekáván i přesah mimo ČVUT). Bude třeba rozumně rozvrhnout naše úsilí, abychom minimalizovali možné ztráty, směřujeme k sedmi klíčovým tématům pro osy 1 a 2.
Hrzina: Jaký bude statut takových center (konkurence fakultám?) Například ono centrum informatiky je de facto obdobné CIIRKu, i další centra mají překryvy s existujícími projekty. Dochází k rozkládání úvazků mezi centra, z fakult se stává základní servis.
rektor: Půjde o virtuální centra, po dostavění halovek by se z nich staly centrální laboratoře ČVUT. Lidé se budou muset chovat racionálně a pracovat pro ty součásti, na kterých budou mít závazky, například udržitelnost center.
Hrzina: Pokud by centra byla pod fakultami, pak by byla jejich činnost posilou pro fakulty, pokud jsou ale venku, tak fakulta o prostředky přijde.
rektor: Přínos pro fakulty existuje, jsou s tím dobré zkušenosti. Podávání individuálních projektů fakultami nevidím jako dobrou cestu. Centra nejsou oslabení fakult, ale vytváření spojení mezi fakultami.
Černá: Co se stane s laboratořemi fakult, až se z halovek stane centrální laboratoř?
rektor: Zůstanou tam. Pokud je laboratoř sama o sobě životaschopná, není důvod je rušit.
Černá: Jak to zapadá do generelu?
rektor: Generel s rekonstrukcí počítal.
Hoffmann: Má problémy si představit konkrétní fungování center. Pokud pracovník převede část úvazku na centrum, pak nutně fakultu připraví o peníze.
rektor: Veřejné VŠ se přetahují o konečný balík peněz. Jsou dvě hlavní cesty ke zvýšení získaných prostředků, a to je excelence plus spolupráce s Evropou a spolupráce s průmyslem. Viditelná a kvalitní centra zvýší naše šance na získání mezinárodních projektů. Další výhodou je provázání podobných, dosud izolovaných aktivit v rámci ČVUT, jako celek to bude silnější.
Matas: Je tu rozdíl. Centrum pokročilé informatiky bude vlastnit projekt, ten bude rozprostřen přes fakulty. CIIRK není projekt, ale samostatná součást.
rektor: Potvrdil, že z center nová součást nevznikne, jde o vznik centrálního managementu zejména pro halovky.
Hrzina: Pak tedy musí vzniknout správce majetku a prostor. Jak to bude fungovat?
rektor: Je to v počátcích, konkrétní fungování bude dohodnuto s děkany, měla by vzniknout rada řídící centrum za účasti děkanů.
Hoffmann: Takže to znamená, že jako člen centra bych byl úvazkem na fakultě a publikace by se připisovaly fakultě (jde zde o peníze za vykázanou vědu).
rektor: Ano. S tím, že výsledky budou afiliovány s projektem, obdobně jako když je člověk financován GAČRem.
děkan: Ten medvěd zase tak velký není, pokud ministerstvo opravdu bude dělit jen 20M na projekt.
děkan: Blíží se prázdniny, bylo by možné oficiálně pověřit lidi zodpovědné za přípravu?
rektor: Připravujeme o tomto dohodu.

b) halovky: rektor: Není pravěpodobné, že by stavební rekonstrukce halovek získala peníze z programů, velmi slibně se vyvíjí snaha o přímé financování vládou. Tomu by pomohlo, kdybychom měli pro halovky jasnou perspektivu, čímž se dostáváme zpět k těm centrům.

c) nová budova CIIRKu: rektor: Budova je stavěna ze státních dotace, ta podporuje i přístrojové vybavení. Teď je skluz cca 3 měsíce (při výkopu se našel nikde nezaznamenaný kabel vysokého napětí, bylo nutno jej převést, dalším problémem byl velmi odolný kolektor, který se odmítal nechat zbourat). Odhad dokončení: duben 2016 (což by bylo u evropských peněz smrtící, u státních peněz to lze řešit).
Ohledně stěhování probíhá jednání o dislokaci, hledají se prostory pro katedry (prioritou je katedra matematiky). Má souvislost se záměrem koupit pozemky na Vítězném náměstí, čímž by došlo k vyrovnání s VŠCHT. Cílem je na části pozemku postavit dvě budovy, zbytek by byl dán k dispozici developerovi. Výhledově by se Zikova 4 uprázdnila do konce roku 2016, rektorát a možná něco dalšího do budovy CIIRK, co se nevejde, muselo by se dát jinam. Do konce června bych rád měl jasno ohledně možností.
Hrzina: Jaká je celková státní dotace?
rektor: Jde o 1 miliardu, potvrzeno usnesením vlády z roku 2014, určeno pro roky 2014-16. V prvním roce vyčerpáno málo. Funguje to tak, že platby zálohujeme, poté fakturujeme k proplacení a zároveň žádáme o vratku DPH, která je ovšem krácena koeficientem. Celková hodnota je cca 1.374 miliardy, my dáváme cca 164 mil, dalších 200 mil z jiného zdroje a zbytek je vratka DPH. Těch 164 mil. hodláme mimo jiné krýt prodejem nevyužívaných nemovitostí. Prodali jsme náš podíl v hotelu Krystal, utržené peníze šly většinou na SÚZ, které jím pokryje nutné projekty. Cca 100 mil se očekává z prodeje pozemků ve Střešovicích. Nemáme v úmyslu použít prostředky fakult, zejména ne jejich rezervní fondy. Ty nám působí potíže při jednání na ministerstvu, protože to vypadá, že jsme bohatí, je nutno vysvětlovat, že jde o zálohu pro kofinancování projektů a podobně.
Černá: Půjde do objektu CIIRK i fakulta dopravní?
rektor: Ne. Ale jeden z těch dvou plánovaných objektů na Kulaťáku by měl být pro FD, děláme předběžné úvahy o potřebách. Bylo by tak možné ji spojit ze tří míst do Dejvic a navíc bychom měli uvolněné budovy k prodeji/výměně. Z Horské ulice by odešla i fakulta strojní.
Habala: Kdo disponuje prostory nové budovy CIIRK? Jsou slyšet názory, že CIIRK.
rektor: Jednoznačně rektorát, nebylo to delegováno.

e) UUCEB: Projekt jako takový skončil úspěšně, ale objevily se neuznatelné náklady 90 mil, hlavním důvodem byla nutnost posílit základy (ukázalo se, že se staví na bývalém rybníku zavezeným skládkou) a změny v projektu, které byly vedeny dobrou vůlí (např. za stejnou cenu kvalitnější okna, což ministerstvo považovalo za svévolnou změnu). Jednáním se podařilo mnohé vysvětlit, ale zatím zbývá dost na to, aby nám naskákala nepovolená vícepráce. Je třeba to úředně zaopatřit, vypadá to optimisticky, ale trvá to a je to únavné.
Ohledně udržitelnosti jsem optimista, je to projekt podepřený více fakultami, které na tom mají zájem. Pro rok 2016 chybí k zajištění nákladů 8 mil. ze šedesáti potřebných. Získali projekt z horizontu 2020, dobře se rozvíjí zahraniční spolupráce. Hlásí se do národního programu udržitelnosti II (ten první nešel, protože projekt byl dokončen po uzávěrce) s dotací 50 mil pro první rok a pak to klesá, vypadá to nadějně.
Fuka: Očekává-li se dotace cca 50 mil, není to mnoho vzhledem k rozpočtu 60 mil?
děkan: 60 je základ, na komfortní provoz potřebují devadesát mil.

f) CAK: rektor: Jde o záležitost FEL, nechtěl jsem do ni zasahovat. Jde o věc v kompetenci děkana, který zde jedná rozumně.
děkan: Ocenil trpělivost rektora v této záležitosti. O přechod na CIIRK požádala necelá polovina tvůrčích lidí v CAK počítáno úvazky, ale rozhodli jsme se pro vstřícnost a dělit se na polovinu. Uvidíme, co na tento návrh řeknou. Mělo by jít o první projekt, kde CIIRK a FEL spolupracují. Stále preferujeme nemít dělené úvazky, proto žádosti o celý přechod vyhovujeme okamžitě, ale u částečných přechodů zkoumáme odůvodnění.
Koller: Jak dlouho ještě bude projekt trvat?
děkan: 4 roky.

g) informatická podpora: rektor: K 1. říjnu rušíme papírový index. Snažíme se to zabezpečit.
Habala: Chystá se posílení infrastruktury? Podle nového SZŘ se výsledky mají zapisovat bez prodlení, ovšem systém někdy zamrzá.
rektor: Ano, je již zakoupen nový server, v polovině léta dojde k jeho instalaci. Je dobré si uvědomit, že my už vlastně elektronický index delší dobu máme, jen se ruší ten papírový.
Váňa: Bude se to týkat i doktorandů? Ti začínají již před 1.10.
rektor: Ano.
Habala: Uvažovalo ČVUT, že by zájemcům dále indexy prodávalo k neoficiálnímu zápisu známek? Mnozí studenti by jistě ocenili mít takovou památku a ČVUT by vydělala.
rektor: Nezvažovali jsme to, po diskusi se studenty se zdá, že o to nemají zájem. Zájemci mohou dostat oficiální výpis z KOSu. Chceme jít do 21. století, papírový zápis je století 20.
Černá: Jak to vypadá s elektronickým archivem?
rektor: Pracujeme na něm. Již v nějaké formě existuje, ale nesplňuje naše představy.
Hoffmann: Poznámka: Většina studentů teď o zkouškovém vyjadřovala lítost nad koncem indexů, takže se zdá, že jim na tom trochu záleží. Otázka: Jak se zajistí informační systém proti hackerům?
rektor: My ten systém již provozujeme, tedy nejde o nic nového, navíc učitelé jsou povinni vést papírový záznam (a pět let je uschovávat). Připravujeme možnost vytisknout zkušební formulář, kde by student potvrdil podpisem seznámení se známkou. Zvažujeme také možnost automatického oznamování studentovi prostřednictvím SMS zapsání známky do KOSu.
Roztočil: Fungování FIS či PES nezvbuzuje příliš optimismu ohledně důvěry ve výpočetní techniku. Zejména FIS je někdy frustrující pomalou odezvou a třeba i pádem po zadání množství údajů, které je pak nutno zadávat znovu, neumí nahrát mezivýsledky.
rektor: Tuto zkušenost znám. Výpočetní podpora byla dlouhodobě (snad 16 let) podfinancována. Snažíme se s tím teď něco udělat, jednak ohledně fungování VIC jako takového a také podporou rozvoje. Vyhradili jsme prostředky, ale vzhledem k dlouhodobému zanedbání to není zcela dostačující, ostatně senát ČVUT a děkani neradi vidí významné částky pro VIC.
Hrzina: Byl VIC finančně podpořen ohledně zavedení elektronického indexu?
rektor: Byl na to projekt, cca 1 mil. Je třeba si uvědomit, že my jej již řadu let máme.
Hrzina: Chystá se podpora zavedení elektronického podpisu?
rektor: Již jsme to řešili, ale jde o finančně náročnou záležitost.
Janíček: Uvažuje se nějaké opatření ke zlepšení autorizace (přes SMS)?
Pokorný: Ano, uvažuje se o tom v senátní komisi.
Roztočil: Podpořil zavedení elektronického podpisu a timestampu. Jinak problémem není síť, tu máme dobrou, servery by neměly být tak špatné, takže spíš čekám problém v lidském faktoru. Možná by to chtělo investovat do špičkových programátorů.
Fuka: Od nového roku se zahraniční cesty dělají elektronicky, čímž se referentkám zdvojnásobila práce. Musí se mnohdy potvrzovat položky, které se cesty ani netýkají. Je smutné, že tento systém nebyl před zavedením otestován lidmi, kteří se cestami zabývají. Odezva je zoufalá, navíc nelze uložit mezivýsledky.
rektor: Na toto se budu muset zeptat prorektora Čermáka.
tajemník: Došlo k nakoupení serveru, ale došlo ke zpoždění u diskového pole, protože se odvolal neúspěšný zájemce o dodání. Do konce léta by to snad mohlo být hotovo. Jsme asi jediná fakulta, která to opravdu používá, ostatní to vzdali, mějme dobrý pocit z toho, že přispíváme k vylepšení.
Janoušek: FIT to také zkouší.
Koller: Jistě by pomohlo, kdyby se systémy sjednotily (i ovládáním), jde o oddělené systémy, které tatáž data nahlížejí velmi odlišně.
Hrzina: Podobně se i KOS tváří různě. Bylo by dobré v tom něco udělat. Také by bylo pěkné, kdyby se odstávky nekonaly uprostřed týdne.
Olšák: Prorektor sestavil strategii pro rozvoj informačních technologií. Je k dispozici v materiálech AS ČVUT.

h) střet zájmů: rektor: Nevidí rád, když někdo vedle své fakultní činnosti podniká, ale právo na to bohužel mají. Velkou roli zde hrají děkani, kteří uzavírají smlouvy. Bylo by dobré dohodnout se na konkurenční doložce při uzavírání pracovních smluv (povinnost informovat), ale zakázat to nelze.
Roztočil: Právnicky tomu nerozumím, ale eticky to vidím jako problém.
rektor: Souhlasím, že je to morální problém, ale mám informace od více právníků, že právně toto řešit nelze.
děkan: Zákoník práce ukládá povinnost mít souhlas pro podnikání, které se překrývá s oborem činnosti v zaměstnání. Bohužel v konkrétním případě došlo Nejvyšším soudem k podlomení tohoto pravidla.
Hoffmann: Jde zde zejména o případy, kdy pracovník přelévá prostředky z grantu do vlastní firmy. Dá se to ošetřit?
rektor: To by mělo jít ošetřit, protože každý grant má správce a příkazce, měla by tedy být kontrola. Například pokud je stejný podpis na objednávce a faktuře, pak by to snad šlo pracovněprávně řešit. Jiný mechanismus než důslednou kontrolu neznám.
Roztočil: Takže jako správce rozpočtu bych musel hlídat, zda ten či onen není propojen s firmou?
rektor: Chápu to tak, že správce posoudí potřebnost objednávané služby či zboží. Je to jeho odpovědnost.
Janíček: Ve vizuálním rejstříku vidím lidi z FEL, kteří jsou ve správních radách firem, které poté podnikají s fakultou.
rektor: Zde je třeba spolupráce děkanů na nastavení pravidel.Zamyslíme se nad tím, iniciujeme jednání.
Skalický: Považuje za vhodné udělat organizační opatření, které by toto zakázalo.

Fuka: Požádal o bližší podrobnosti ohledně koupě pozemku.
rektor: Jednáme o tom, samozřejmě záleží na ceně a dalších věcech, zatím není výsledek, pravidelně to konzultuji s vedením a senátem. Je to v zásadě jediná možnost, jak se v Dejvickém areálu do budoucna rozvíjet, jiné pozemky k dispozici nejsou. Je to také šance vypořádat se s tou sedmnáctiletou historií. Když se v roce 1995 podepisovala rámcová dohoda, tak tehdejší rektor neměl předchozí schválení správní radou, což podle tehdy nového VŠ zákona nebylo správné. Je to důvod ke zpochybňování právní pozice ČVUT, hrozí potencionální žaloba za škody způsobené developerovi. Máme tedy zájem to uzavřít a pokračovat řádně v rozvoji. Samozřejmě k tomu musím mít souhlas senátu a správní rady.

rektor: Ocenil možnost promluvit se senátem, v případě dalších podnětů je ochoten odpovídat například písemně.

Ad 4.
ing. Blechová: Stavba stojí 106 mil, jako celek to má Průmstav, více než polovinu má jako subdodavatel Skanska (okna). Stavbu hlídá kvalitní stavař od nás, na komplexní kontrolu si rektorát dále najal firmu. Zpočátku byli nekvalitní zedníci od Průmstavu, některé místnosti se vracely i pětkrát. Teď je to zdá se již lepší.
Co se týče ztrát, není to tak hrozné, jak se po fakultě proslýchá, zatím mám jedinou hlášenou vážnější ztrátu (zmizelé potraviny z ledničky nepočítám). Považuji za pravděpodobné, že případné ztráty nedělají přímo ti pracovníci, ale například jejich známí nebo lidé se stavbou nespojení, protože fakulta je teď velmi otevřená, zejména o víkendech. Toto je základní rizikový faktor.
Kvůli rorýsům se stavba opožďuje, vypadá to, že to bude až do zimy, z toho máme také obavy. Kritické bude září, kdy asi ještě nebudou interiéry. Re: obalový materiál: Koupili jsme mraky fólií, jsou k dispozici v podatelně, nabízíme i vlnitý papír, doporučujeme vše přilepit páskou. Okna jsme již několikrát měnili, ale nikdy tak důkladně, včetně rámů, je to náročné a dá se čekat spoustu špíny.
Hrzina: Poprosil o zasílání informací o průběhu rekonstrukce e-mailem, zejména v době prázdnin. Uvažovalo se posílení ostrahy monobloku, zejména přes období dovolených? Jde zde také o případné řešení s pojišťovnou, aby se neodvolávaly na zanedbání bezpečnosti.
Blechová: Vyhradili jsme s tajemníkem více prostředků, snažíme se. Nejvíce se obávám víkendů.
Janíček: Připravujeme se i na zabudování světelné fasády?
Blechová: Ano, počítáme s tím, čekáme teď na souhlas stavebního úřadu (památkáři s tím problém nemají).

Ad 5.
děkan: Navrhuje, aby se bakalářské a magisterské státnice konaly ve stejný týden v polovině června. Umožní se tím pozdější odevzdání.
Fuka, Bauer: To se nedá stihnout. Je to jen týden a den.
Matas: Motivace: Pokud magistr na letní semestr vyjede ven, pak má velice krátké zkouškové období. Podobně slabší studenti nestíhají zápis ke státnicím, protože ještě nemají dotáhnuté předměty. Odsunutím státnic mají víc času jak studenti, tak administrativa k jejich přípravě. Ušetří se čas na vyřizování situací, kdy se lidé na státnice přihlásí, pak nestíhají a tak se zase odhlašují. Kvantum práce zůstává pro administrativu jako dříve.
děkan: Nabídl začít dříve, třeba od 13.6., pak bude k dispozici devět pracovních dní.
Bauer: Problém nevidí v administrativě, ale v sestavování komisí. Například v EEM je potřeba odbavit 160 lidí.
Matas: 160 lidí je 20 komisodní.
Hrzina: Bylo by dobré to rozšířit oficiálně na plné dva týdny a zkusit vnitřním nařízením využít jen méně z té lhůty, uvidíme, co je reálné. Horší by bylo dát si teď krátkou lhůtu a pak nestíhat.
děkan: Navrhuji 13. až 24.6.
Hrzina: Bylo by dobré začít přemýšlet, jak činnost studijního ovlivní přechod na virtuální index. Možná by stálo za to udělat na podzim prezentaci o činnosti studijního oddělení.

Usnesení 22/1:
AS FEL souhlasně projednal předloženou modifikaci Časového plánu akademického roku 2015/16 FEL ČVUT s dohodnutou úpravou termínu SZZ na období od 13.6. do 24.6. 2016.

Schváleno 17-0-1.

Ad 6.
děkan: Představil navrženého proděkana.
Polívka: Program je dán standardní agendou a děkanským projektem/DZ. Hlavní vizí je zlepšení vnímání titulu Ph.D. vnějším světem.
Fuka: Kdo bude zástupcem děkana?
děkan: Polívka povede oddělení pro VV, zástupcem jmenuji Jakovenka.

Usnesení 22/2:
AS FEL souhlasí s návrhem na jmenování doc. Polívky proděkanem pro doktorské studium a výzkum.

Schváleno 18-0-1.

Ad 7.
děkan: Představil návrh Vědecké rady. Současné končí mandát. Navrhuje zatím jen jádro, aby byla již po prázdninách funkční, předpokládá, že na podzim ještě proběhne doplňovací kolo. Hlavním cílem bylo zachovat zastoupení oborů, někteří chtějí skončit, také jsme vyhodnocovali účast současných členů a možnosti generační obměny. Většina současných členů zůstává. Nepovedlo se zcela zajistit, aby všechny obory Ph.D. programu byly zastoupeny (jeden problém).
Janíček: Ocenil by vyšší počet zástupců průmyslu.
děkan: Například tam není žádná softwarová či telekomunikační firma, už čtyři lidi mě odmítli. Budu na tom pracovat. Uvítá návrhy od senátu. Podotknul, že zástupci průmyslu mají dobrou účast a často rozumné návrhy.
Králík: Mach si to nerozmyslel?
děkan: Ne.
Senátoři zmínili několik možností na externisty.
Bauer: U některých kandidátů je možnost souběhu členství ve VR CIIRKu, nevadí to?
děkan: VR nerozhoduje o penězích, není to exekutivní orgán. Nevidím v tom problém.
Hrzina: Má děkan vizi, kam bude VR směřovat?
děkan: To souvisí se směřováním fakulty (k ještě větší excelenci). Proto je tam mix různých lidí, vědci i průmysl, mladí i starší, odsud i z ciziny, mlčelniví i méně mlčeliví, smířliví i konfliktní.
Hrzina: Můj pocit z jednání u habilitací byl, že pedagogická stránka pedagogicko-vědeckého titulu docent je zanedbávána.
děkan: Na posledních zasedáních prošli dva kandidáti, kteří nebyli vědecky nejsilnější, ale měli jiné kvality. Takže VR myslím funguje rozumně.
Matas: Jemu rozhodování VR přijde rozumné. Jmenovaní docenti tvoří dle jeho názoru široké spektrum včetně lidí dobrých v pedagogice.
Hrzina: Oceňuje myšlenky. Je třeba si hlídat, abychom nešli do extrému a neskončili se spoustou vědců, ale málem dobrých přednášejících.
Janíček: Proč chybí v návrhu Lettl?
děkan: Jeho obor je již zasoupen, a trochu mi vadí, že si neudělal profesuru u nás, ale má ji z Pardubic, toto bych nerad podporoval.
Svatoň: Není problémem souběh funkcí proděkana a člena VR? Proč v návrhu nejsou proděkani pro pedagogiku?
děkan: Bývá dobrým zvykem, že proděkan pro vědu je členem VR, dokonce vede její jednání při habilitacích. Co se týče pedagogických proděkanů, neviděl jsem k tomu důvod, nechtěl jsem tam dát příliš členů vedení.
Janíček: Proděkan Starý možná nemá nejvyšší H-index, ale v diskusích bývá přínosem.
děkan: Bohužel je ohledně publikací nepříliš výkonný, do VR bych jej těžko obhajoval.
Janíček: Mohl by tam být za pedagogiku, ve VVVS je teď docela vysoko.
děkan: Přeci jen je to rada vědecká. Pro mne je důležité, že ekonomické obory tam zastoupeny máme, navíc lidmi uznávaný v republice. Důraz na kvalitu nám již pomohl při získání akreditace pro ekonomiku.
Roztočil: Opíráme se hodně o VVVS, ale teď tam nemohu najít přehled za delší období.
děkan: Už jsem to urgoval, vysvětlení bylo, že došlo k diskontinuitě v hodnocení a výsledky nelze sčítat.

Volební komise ve složení Čáp, Kubr, Pravda schválena 17-0-2. Hlasuje se tajně o jménech systémem +/-/0.
Bylo požádáno o nadpoloviční většinu, ke zvolení je tedy potřeba alespoň 10 kladných hlasů.

Výsledky hlasování:
Marie Demlová: 19-0-0
Jan Hamhalter: 14-0-5
Michael Šebek: 7-9-3
Tomáš Polcar: 8-7-4
Pavel Hazdra: 16-1-2
Petr Páta: 16-0-3
Pavel Kubeš: 13-2-4
Michal Pěchouček: 14-3-2
Jan Holub: 15-1-3
Jan Kybic: 11-5-3
Jiří Matas: 11-6-2
Bohuslav Rezek: 9-4-6
Milan Polívka: 15-3-1
Jiří Žára: 10-5-4
Pavel Sovka: 18-0-1
Zbyněk Škvor: 16-2-1
Josef Tlustý: 16-0-3
Miroslav Vlček: 15-0-4
Jan Vobecký: 13-0-6
Pavel Zahradník: 17-0-2
Filip Železný: 11-4-4
František Bernat: 18-0-1
Vladimír Blažek: 16-0-3
Milan Hampl: 18-0-1
Jiří Homola: 16-1-2
Libor Juha: 10-6-3
Josef Kittler: 17-0-2
Lubomír Lízal: 17-0-2
Michal Kejak: 15-1-3
Jiří Myslík: 16-0-3
Zdeněk Peroutka: 13-4-2
Zbyněk Raida: 17-1-1
Jan Hajič: 16-1-2

Usnesení 22/3:
AS FEL schvaluje návrh děkana na jmenování následujících členů VR ČVUT FEL na funkční období od 1.7. 2015:
prof. Marie Demlová
prof. Jan Hamhalter
prof. Pavel Hazdra
doc. Petr Páta
prof. Pavel Kubeš
prof. Michal Pěchouček
prof. Jan Holub
doc. Jan Kybic
prof. Jiří Matas
doc. Milan Polívka
prof. Jiří Žára
prof. Pavel Sovka
prof. Zbyněk Škvor
prof. Josef Tlustý
prof. Miroslav Vlček
prof. Jan Vobecký
prof. Pavel Zahradník
doc. Filip Železný
Ing. František Bernat (ABB s.r.o.)
prof. Vladimír Blažek (RWTH Aachen, SRN)
Ing. Milan Hampl (Pražská energetika, a.s.)
prof. Jiří Homola (ÚFE AV ČR)
Ing. Libor Juha (FU AV ČR)
prof. Josef Kittler (University of Surrey)
doc. Lubomír Lízal (CERGE-EI)
Doc. Michal Kejak (CERGE-EI)
prof. Jiří Myslík (AMU v Praze)
prof. Zdeněk Peroutka (FEL ZČU v Plzni)
prof. Zbyněk Raida (VUT v Brně)
prof. Jan Hajič (MFF)

Schváleno 19-0-0.

Ad 8.
tajemník: Upozornil na změny (hlavně gramatické) oproti předložené verzi. Hlavní novinkou zprávy je změna způsobu vykazování na ČVUT, takže výsledky nejsou přímo srovnatelné s minulými zprávami a vytváření časových řad je tím silně komplikováno. Tajemník se snažil data očistit tak, aby nějaká srovnání s minulostí udělat mohl. Stručně představil příjmy a výdaje fakulty.
Fuka: Za EKAS doporučil zprávu ke schválení.

Usnesení 22/4:
AS FEL schvaluje "Zprávu o hospodaření ČVUT FEL v roce 2014".

Schváleno 18-0-1.

Ad 9.
Termín příštího zasedání je 9.10. 2015 v 9:00, místnost 80 (nebude-li určeno jinak).

Ad 10.
Protože pan děkan musel na operativní poradu s panem rektorem, různé nebylo.
Senátorka Havlíčková oznámila ukončení mandátu k 31.8.

 

 

Zapsal: pHabala.

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.