Otázky často kladené doktorandy

(odpovědi na otázky kladené proděkanovi či pracovnicím oddělení VVČ)

Kolik kreditů je možno přidělit za dvě publikace ve sborníku zahraniční konference a jednu publikaci v tuzemském odborném periodiku, je-li spoluautorem můj školitel?
Předseda ORO může za každou z konferencí uznat tři kredity a dva za publikaci časopiseckou. Tento počet se dělí počtem spoluautorů. Pokud je však jméno Vašeho školitele v pořadí autorů uvedeno až za Vámi, patří Vám plný počet kreditů (za předpokladu, že není dalších spoluautorů). Více lze vyčíst z přílohy VI Směrnice děkana.
4. 9. 2002
Mohou být doktorandům v kombinované formě studia přiznány kredity za výuku?
Ano, za stejných podmínek jako ostatním studentům doktorského studia. (Tedy max. 4 kredity, přičemž jeden kredit je za odučení čtyř hodin týdně po dobu jednoho semestru.)
2. 9. 2002
Jsou nějaké lhůty, jejichž nedodržení může mít za následek neúspěch v doktorandském studiu?
Ano, je několik takových lhůt. Pokud je vyjmenujeme chronologicky podle průběhu studia, pak 
  1. prvou z nich je lhůta pro ukončení studijní etapy (získání 30 kreditů) a obhajobu odborné rozpravy ("minima"). Tato lhůta trvá u studentů v prezenční formě studia dva roky, u studentů v kombinované formě tři roky od zahájení studia. Lhůta končí vždy ke 30. září pro studenty, kteří zahájili studium v září, a ke 31. březnu studentům, kteří zahajovali studium v březnu. V případě přerušení studia se lhůta přiměřeně upravuje.
  2. další lhůtou je lhůta pro podání disertační práce. Ta činí sedm let od zahájení studia a nelze ji prodloužit v žádném případě (tedy ani v případě nemoci).

Konečně k ukončení studia může dojít i tehdy, pokud se student nedostaví k zápisu do semestru. To platí i pro studenty, kteří již obhájili odbornou rozpravu.
4. 4. 2002

Lze změnit individuální studijní plán?
Ano, ISP lze změnit, a děje se tak často. Je k tomu třeba dohody se školitelem a schválení ISP příslušnou oborovou radou oboru (ORO).
4. 4. 2002
Mohu si jako doktorand zapsat do individuálního studijního plánu i předměty z inženýrské etapy studia?
Ano, se souhlasem školitele, a to nejvýše dva. V odůvodněném případě lze povolit vyjímku a zapsat více předmětů, nesmí to však být na úkor studia předmětů vypsaných pro doktorandy.
4. 4. 2002
Lze studium prodloužit? Pokud ano, jak postupovat?
Studium lze prodloužit dvakrát o semestr - celkem maximálně o rok. Je třeba podat písemnou žádost adresovanou proděkanovi pro vědeckou a výzkumnou činnost, opatřenou vyjádřením školitele a vedoucího příslušného školicího pracoviště. Proděkan pozve žadatele k pohovoru, přičemž posoudí stav rozpracovanosti disertační práce a pravděpodobnost jejího dokončení. Žádost je třeba podat včas.
3. 4. 2002 
Další dotazy směřujte na proděkana.

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.