Cena děkana za prestižní disertační práci

Podmínky ceny:

  1. Práce je psána a obhájena v angličtině, její významná část je prezentována na mezinárodní konferenci.
  2. Nejméně jeden oponent je mezinárodně uznávaným odborníkem a jeho posudek hodnotí práci jako velmi kvalitní.
  3. Práce je založena na článcích publikovaných nebo příjatých k publikaci v nejméně jednom časopise s impakt faktorem v Q1, u něhož je student hlavním autorem
    nebo
    publikace studenta mají významný počet ohlasů ve WoS, Scopus nebo Google Scholar. Tato podmínka může být nahrazena jiným typem prestižního ohlasu, např. Best paper award prestižní mezinárodní konference.
  4. Práce je odevzdána do 5 let od zahájení studia. Výjimku tvoří okolnosti, které přispívají ke kvalitě práce a erudici studenta (typ. dlouhodobá zahraniční stáž) nebo zohledňují sociální či zdravotní důvody (např. uznaná doba rodičovství, péče o blízké, dlouhodobá nemoc).

Cena je udělena práci, která splňuje všechny výše uvedené podmínky.

Navrhovatel zpracuje krátké zdůvodnění vyzdvihující přínos oboru a originalitu práce.

Na cenu disertační práci navrhuje děkanovi předseda komise pro obhajoby disertační práce, vedoucí katedry, školitel nebo proděkan pro vědu. Návrh se podává elektronicky na adresu science@fel.cvut.cz.

Autor oceněné práce a jeho školitel, případně školitel specialista obdrží čestné uznání děkana a finanční odměnu. Cena se předává obvykle na zasedání Vědecké rady.

Autoři oceněných prací

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.