Cena děkana za prestižní disertační práci

Podmínky ceny:

  1. práce je psána a obhájena v angličtině, její významná část je prezentována na mezinárodní konferenci.
  2. nejméně 1 oponent je z prestižního zahraničního pracoviště (např. univerzita na lepší pozici v žebříčku než ČVUT). Tento oponent se zúčastnil obhajoby.
  3. práce je založena na článcích publikovaných v nejméně dvou časopisech s impaktfaktorem nad mediánem oboru, z nichž nejméně u jednoho je oceněný hlavním autorem (u disertací odevzdaných do 1/2 roku po skončení standardní doby studia může být nahrazeno přijetím k publikaci).
  4. publikace studenta má cizí ohlasy ve WoS (neuplatňuje se pro disertace odevzdané do 1/2 roku po skončení standardní doby studia). Tato podmínka může být nahrazena jiným typem prestižního ohlasu, např. Best paper award prestižní mezinárodní konference, nebo masivní citovaností ve Scopus nebo Google Scholar.

Cena je udělena práci, která splňuje všechny výše uvedené podmínky.

Cena může být udělena i za další práce vynikající kvality.

Autor oceněné práce a jeho školitel, případně školitel specialista obdrží čestné uznání děkana a finanční odměnu. Cena se předává na zasedání Vědecké rady.

Na cenu disertační práci navrhuje děkanovi předseda komise pro obhajoby disertační práce, vedoucí katedry nebo proděkan pro vědu.

Navrhovatel zpracuje krátké zdůvodnění vyzdvihující přínos oboru a originalitu práce.

Autoři oceněných prací

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.