Informace pro nové doktorandy nastupující do doktorských studijních programů na ČVUT FEL v zimním semestru 2019/2020

1. září 2019

Zahájení studia, nástup 2.9.2019

22. října 2019

Informativní a motivační schůzka s proděkanem pro doktorské studium a výzkum,
T2:C4 - 80, 13 hod.

1. až 30. září 2019

Zápisy do studia. Přízemí děkanátu T2:A4 – 6 nebo 11, oddělení vědy a výzkumu (OVV),
pondělí, čtvrtek 9:00-11:30 hod., středa 13:30-15:30 hod.

Pokud se doktorand nemůže z vážných důvodů dostavit k zápisu, který je povinný pro všechny doktorandy prezenční i kombinované formy, musí se telefonicky nebo elektronicky omluvit na OVV a dohodnout si náhradní termín. Za dodatečný zápis mimo stanovený termín (bez předchozí omluvy) je rektorem ČVUT stanoven poplatek 500 Kč.

Kontakt

Renata Kroutilíková, tel.: 22435 2030, e-mail: kroutili@fel.cvut.cz, míst. č. T2:A4-11
(katedry 13101, 13102, 13113, 13114, 13115, 13116, 13117, 13131, 13132, 13134, 13137 a 13138)

Ing. Marie Duchoslavová, tel.: 22435 2791, e-mail: duchomar@fel.cvut.cz, míst. č. T2:A4-6
(katedry 13133, 13135, 13136 a 13139)

Úřední hodiny

Den zahájení studia

Dnem zahájení studia je 1. září 2019. Nejbližší pracovní den, tzn. 2. 9. 2019, je každý doktorand prezenční i kombinované formy povinen se hlásit u svého školitele a na sekretariátu katedry.

Změna termínu zahájení studia

Změna termínu zahájení studia je možná pouze se souhlasem děkana, a to na základě jemu adresované písemné žádosti s doporučením školitele a vedoucího katedry.

Pokyny k zápisu a zahájení studia:

 • Registrace a zápis do studia: Na OVV, v přízemí děkanátu, v místnostech T2:A4-6 nebo 11, po předložení občanského průkazu (u zahraničních studentů cestovní pas, povolení k pobytu pro ČR, zdravotní pojištění pro ČR).
 • Diplom: V co nejkratší době po promoci je třeba odevzdat na OVV kopie diplomu a dodatku k diplomu a předložit originály těchto dokumentů k ověření kopií. K diplomům vydaným v zahraničí je třeba předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání (nostrifikaci).
 • Počítačová síť: Přístup do KOSu je možný až od 1. 9. 2019 (tedy ode dne nástupu do doktorského studia) po registraci v kartovém centru Vydavatelství studentských průkazů ČVUT. Po předložení potvrzení o studiu (vydaném OVV, viz text níže) Vám v kartovém centru bude vydán nebo prodloužen Studentský průkaz. Uživatelské informace počítačové sítě FEL ČVUT najdete na net.feld.cvut.cz. Adresa elektronické pošty bude zřízena každému doktorandovi v prezenční i kombinované formě v doméně fel.cvut.cz (povinností všech doktorandů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu). Stejně tak bude každému doktorandovi automaticky zřízen účet v TZS - transakční zúčtovací systém ČVUT pro výplaty stipendií, ubytovací a stravovací služby ČVUT, služby Ústřední knihovny ČVUT. Prostudujte si informace a pokyny na https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/sluzby/tzs/.
 • Individuální studijní plán (ISP): Vyplňuje se v KOS na celou dobu studia, příp. i do papírového formuláře, (prezenční forma 4 roky, kombinovaná forma 5 let) ve spolupráci se školitelem. Zapisují se povinné předměty včetně jejich kódu - min. počet 4, max. 6 předmětů (jsou čtyřkreditové, alespoň dva jsou z oborů akreditovaného DSP, počet kreditů za předměty mimo akreditovaný DSP (max. dva magisterské či předměty vyučované jinou VŠ) schvaluje předseda ORO a dle rozsahu může být každý ohodnocen nejvýše čtyřmi kredity), doplnit lze i volitelné předměty (kredity se nezapočítávají) a další plánované studijní aktivity (předměty, v nichž bude získávána pedagogická praxe, zahraniční pobyty). Po vyplnění a podepsání studentem, školitelem, vedoucím katedry a předsedou oborové rady studijního oboru jej doktorand odevzdá sekretářce katedry, která originály ISP předá na OVV (1 kopii si ponechá doktorand, 1 kopii by měl mít školitel doktoranda). Předměty a ISP se zapisují současně do KOS. Ze seznamu předmětů doktorského studia lze vybírat pouze předměty začínající písmenem XP nebo XEP. Pro zápis předmětů z jiných VŠ, které si doktorandi do KOS sami zapisovat nemohou, je nutné předložit na OVV vyplněnou a schválenou 3. stranu formuláře Individuálního studijního plánu. Termín odevzdání ISP je do 30. 9. 2019, u studentů zahajujících studium později, do 30 dnů od zahájení.

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu si může každý doktorand zajistit dvojím způsobem:

 1. vyzvednout na OVV v úředních hodinách.
 2. požádat mailem (akceptována je pouze fakultní mailová adresa doktoranda), potvrzený formulář bude oddělením OVV odeslán doktorandovi na příslušnou katedru.

Při zahájení doktorského studia potřebuje doktorand zpravidla potvrzení o studiu pro tyto účely:

 • pro Vydavatelství průkazů / kartové centrum (studentský průkaz, KOS, ISIC, TZS),
 • pro SÚZ - ubytování na koleji; o ubytování na koleji si uchazeči musí požádat co nejdříve (ubytovani@suz.cvut.cz), neboť koleje jsou stále plně obsazené,
 • pro zdravotní pojišťovnu, finanční úřad, bankovní instituci apod.

Semestrální hodnocení

Formulář pro výsledky zkoušek a hodnocení doktoranda za semestr (SH - semestrální hodnocení) se vyplňuje vždy na nadcházející semestr a odevzdává se až po jeho ukončení. Vyplní se hlavička a předepíší se předměty naplánované na daný semestr. Doktorand jej nosí na zkoušky s sebou, neboť vykonanou zkoušku musí mít zapsanou nejen v KOS, ale i v tomto semestrálním hodnocení. Na konci semestru napíše školitel do tohoto formuláře hodnocení a navrhne kredity za pedagogickou, publikační či jinou vědecko-výzkumnou činnost doktoranda a jednoznačně uvede, zda doporučuje pokračovat ve studiu nebo zda s odůvodněním navrhuje studium ukončit. Školitel předkládá semestrální hodnocení společně s ISP prostřednictvím vedoucího školicího pracoviště předsedovi ORO. Vedoucí školicího pracoviště a předseda ORO se k hodnocení vyjádří. Každý z nich může sám s odůvodněním navrhnout ukončení studia. Originál semestrálního hodnocení pak doktorand odevzdá opět prostřednictvím sekretářky katedry na OVV, ponechá si jednu kopii a  druhou  předá školiteli. Termíny pro odevzdání semestrálních hodnocení jsou vždy: do konce února za zimní semestr, do konce září za letní semestr.

 • Bez uvedeného doporučení a souhlasu k pokračování ve studiu na semestrálním hodnocení nebude doktorand zapsán na další semestr !

Informace o doktorském studiu včetně studijních předpisů naleznete na webových stránkách FEL, Věda a výzkum, oddíl Doktorské studium.

Zdravotní pojištění

 1. Čeští občané:
  • za studenty v prezenční formě doktorského studia mladší než 26 let hradí zdravotní pojištění stát; v případě přerušení studia si však zdravotní pojištění zajišťují i hradí sami
  • za studenty starší než 26 let studující prvně v doktorském studijním programu ve standardní době v prezenční formě doktorského studia hradí zdravotní pojištění stát, pokud nejsou zaměstnanci nebo OSVČ; v případě přerušení studia si však zdravotní pojištění zajišťují i hradí sami;
  • ostatní studenti prezenční formy DS a studenti kombinované formy DS si zdravotní pojištění zajišťují i hradí sami.
 2. Cizí státní příslušníci:
  • Studenti z členských zemí Evropské unie jsou povinni si ve své mateřské zemi zajistit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Po příjezdu do ČR se doporučuje registrovat se u některé z českých zdravotních pojišťoven; na základě zde vydaného "Potvrzení o registraci" pak bude studentu poskytnuta nezbytná lékařská péče. Kopii průkazky dodají na OVV ihned po zahájení studia.
  • Studenti z nečlenských zemí EU (mimo vládních stipendistů) jsou povinni si sami uzavřít a hradit zdravotní pojištění; kopii průkazky dodají na OVV ihned po zahájení studia.

Praha 21. 6. 2020

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
děkan

 

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.