Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních programů doktorského studia na FEL ČVUT v Praze pro akademický rok 2019/2020, se zahájením studia od 1. září 2019 a od 1. února 2020, se bude konat na příslušných katedrách

18. června 2019 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.9.2019
7. ledna 2020 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.2.2020 - vyjma DSP P2612 Elektrotechnika a informatika

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním "Přihlášky k doktorskému studijnímu programu".
Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdejte nejpozději

do 30. dubna 2019 a do 31. října 2019

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).
 2. Stručný životopis.
 3. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • kopii maturitního vysvědčení nebo certifikát českého jazyka úrovně B2, pokud jím cizinci dokládají znalost českého jazyka, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
  • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině, nebo
  • prohlášení o tom, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků http://jazyky.fel.cvut.cz.
 4. Seznam publikací.

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek činí 650 Kč; je třeba zaslat složenkou nebo poukázat na účet:

Komerční banka, Praha, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Praha dne 7. 1. 2019 a 25. 6. 2019

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v.r.
děkan


ARCHIV

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2019/2020, se zahájením studia od 1.2.2020, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"ELEKTROTECHNIKA A KOMUNIKACE", sekce RADIOELEKTRONIKA

Školitel Ing. Matěj Komanec, Ph.D., katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT v Praze
Nabízené rámcové téma pro disertační práce:
Hollow-core fibers for ultra-sensitive and interferometric applications in the NIR and MIR region
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html

Výběrové řízení se bude konat via skype
2. října 2019 od 13 hodin na katedře elektromagnetického pole,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 8. 9. 2019 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.

V Praze dne 7. 8. 2019,   prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v.r. - děkan

 

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2019/2020, se zahájením studia od 1.9.2019, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"APLIKOVANÁ FYZIKA"

Nabízená rámcová témata pro disertační práce uvedeného studijního programu jsou v nabídce:
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat
12. srpna 2019, v místnosti T2:B2-48 na katedře fyziky,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 8. 8. 2019 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.

V Praze dne 10. 7. 2019

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v.r.
děkan


Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních oborů doktorského studia ve studijním programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" na FEL ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/2019 (se zahájením studia od 1. září 2018 a od 1. února 2019) se bude konat na příslušných katedrách

19. června 2018 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.9.2018
a 8. ledna 2019 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.2.2019

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním "Přihlášky k doktorskému studijnímu programu".
Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdejte nejpozději

do 30. dubna 2018 a do 31. října 2018

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).
 2. Stručný životopis.
 3. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • kopii maturitního vysvědčení nebo certifikát českého jazyka úrovně B2, pokud jím cizinci dokládají znalost českého jazyka, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
  • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině, nebo
  • prohlášení o tom, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků http://jazyky.fel.cvut.cz.
 4. Seznam publikací.

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek činí 650 Kč; je třeba zaslat složenkou nebo poukázat na účet:

Komerční banka, Praha 5, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Praha dne 1. 1. 2018 a 1. 7. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


 

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2612 „Elektrotechnika a informatika“ vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2018/2019, se zahájením studia od 1.2.2019, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním oboru

"MĚŘICÍ TECHNIKA - 2601V006"

Pro rámcové téma školitele disertačních prací uvedeného studijního oboru:

doc. Ing. Mattia Butta, Ph.D.: "Gradiometer based on magnetic microwires".

viz http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat
17. 10. 2018, v místnosti T2:A3-319 na katedře měření,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 10. 10. 2018 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.

V Praze dne 19. 9. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

 

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.