Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze


Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních oborů doktorského studia ve studijním programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" na FEL ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/2019 (se zahájením studia od 1. září 2018) se bude konat na příslušných katedrách

19. června 2018 od 9:00 hod.

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním "Přihlášky k doktorskému studijnímu programu".
Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdejte nejpozději

do 30. dubna 2018

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).
 2. Stručný životopis.
 3. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
 • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
 • kopii maturitního vysvědčení nebo certifikát českého jazyka úrovně B2, pokud jím cizinci dokládají znalost českého jazyka, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
 • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině, nebo
 • prohlášení o tom, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků http://jazyky.fel.cvut.cz.

     4. Seznam publikací.

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek činí 650 Kč; je třeba zaslat složenkou nebo poukázat na účet:

Komerční banka, Praha 5, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Praha dne 1. 1. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.   v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


 

Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních oborů doktorského studia ve studijním programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" na FEL ČVUT v Praze pro akademický rok 2017/2018 (se zahájením studia od 1. února 2018) se bude konat na příslušných katedrách

9. ledna 2018 od 9:00 hod.

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním "Přihlášky k doktorskému studijnímu programu".
Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdejte nejpozději

do 31. října 2017

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, odd. pro vědu a výzkum
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).
 2. Stručný životopis.
 3. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
 • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
 • kopii maturitního vysvědčení nebo certifikát českého jazyka úrovně B2, pokud jím cizinci dokládají znalost českého jazyka, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
 • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině, nebo
 • prohlášení o tom, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků http://jazyky.fel.cvut.cz.

     4. Seznam publikací.

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek činí 650 Kč; je třeba zaslat složenkou nebo poukázat na účet:

Komerční banka, Praha 5, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Praha dne 30. 6. 2017

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.   v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

 

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2612 „Elektrotechnika a informatika“ vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2017/2018 pro další zájemce o doktorské studium ve studijním oboru

"ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PODNIKU - 2608V003"

Pro rámcová témata disertačních prací uvedeného studijního oboru:

http://www.fel.cvut.cz/en/education/phd/phdtopics.html

Předpokládané zahájení studia 1. 2. 2018.

Výběrové řízení se bude konat
20. - 24. listopadu 2017 na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 13. 11 2017 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.


V Praze dne 16. 10. 2017

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.   v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

 

 


 

ARCHIV

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2612 „Elektrotechnika a informatika“ vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2017/2018 pro další zájemce o doktorské studium ve studijním oboru

"Elektrotechnologie a materiály - 2602V009"

Vypsané rámcové téma školitele prof. Ing. Tomáše Polcara, Ph.D. pro disertační práce uvedeného studijního oboru je:

Properties of solid lubricant transition metal dichalcogenides“, http://www.fel.cvut.cz/en/education/phd/phdtopics.html

Předpokládané zahájení studia 1. 10. 2017.

Výběrové řízení se bude konat
25. srpna 2017, v 11 hodin, v místnosti T2:B3-445 na katedře elektrotechnologie,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 18. 8. 2017 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.


V Praze dne 9. 8. 2017

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.   v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

__________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2612 „Elektrotechnika a informatika“ vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2017/2018 pro další zájemce o doktorské studium ve studijním oboru

"Umělá inteligence a biokybernetika - 3902V035"

Vypsané rámcové téma školitele RNDr. Miroslava Kulicha, Ph.D. pro disertační práce uvedeného studijního oboru je:

Směrovací problémy v mobilní robotice“, http://www.fel.cvut.cz/en/education/phd/phdtopics.html

Předpokládané zahájení studia 1. 9. 2017.

Výběrové řízení se bude konat
24. srpna 2017, ve 13 hodin, v místnosti KN:E-218 na katedře kybernetiky,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2.

Přihlášky je možné podávat do 18. 8. 2017 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.


V Praze dne 2. 8. 2017

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.   v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2612 „Elektrotechnika a informatika“ vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2017/2018 pro další zájemce o doktorské studium ve studijním oboru

„Řízení a ekonomika podniku - 2608V003“.

Vypsané rámcové téma školitelů prof. Ing. Jaroslava Knápka, CSc. a prof. Ing. Oldřicha Starého, CSc. pro disertační práce uvedeného studijního oboru je:

Ekonomické aspekty distribuce a přenosu elektřiny – smart grids, operativní řízení provozu soustavy“, http://www.fel.cvut.cz/en/education/phd/phdtopics.html

Předpokládané zahájení studia 1. 9. 2017.

Výběrové řízení se bude konat
7. - 11. srpna 2017 na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 31. 7. 2017 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.


V praze dne 13. 7. 2017

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.   v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2612 „Elektrotechnika a informatika“ vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2016/2017 pro další zájemce o doktorské studium ve studijním oboru

„TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA - 2601V013“.

Vypsané rámcové téma školitele doc. Ing. Zdeňka Bečváře, Ph.D. pro disertační práce uvedeného studijního oboru je:

Device-to-device communication in cellular networks“, http://www.fel.cvut.cz/en/education/phd/phdtopics.html

Předpokládané zahájení studia 1. 5. 2017.

Výběrové řízení se bude konat
13. dubna 2017, v 9 hodin, v místnosti T2:B2-608 na katedře telekomunikační techniky,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 30. 3. 2017 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.


V praze dne 1. 3. 2017

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.   v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


 

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.