Oznámení mimořádného termínu Státní doktorské zkoušky

studijního oboru "Telekomunikační technika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" se budou konat v mimořádném termínu akademického roku 2012/2013

dne 15. dubna 2013

Podmínky:

  • ukončení studijního bloku (30 kreditů a obhájená písemná studie),
  • uzavření jazykové přípravy, a to buď
    • zkouškou z AJ obhájením písemné studie v AJ,
    • nebo zkouškou z AJ na katedře jazyků,
  • vybrání nejméně 3 tématických okruhů (jejich písemný seznam, odsouhlasený a podepsaný předsedou oborové rady, je nutné přiložit k přihlášce)

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 27. března 2013,
a to na odd. pro vědeckou a výzkumnou činnost nebo do podatelny fakulty (přízemí děkanátu, místnost č. 13). Přihláška musí být doporučená a podepsaná školitelem a vedoucím katedry, podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí odd. VVZS. Formulář přihlášky je možné si vyzvednout na odd. VVZS nebo jej lze nalézt na adrese: http://www.fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha 27. 2. 2013

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.