Způsob provádění zápisů studujících doktorandů na LS 2019/2020

V souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze (SZŘ) a Řádem doktorského studia na FEL se budou provádět zápisy stávajících studentů všech ročníků doktorského studia prezenční i kombinované formy FEL ČVUT v Praze na zimní semestr akademického roku 2019/2020 na oddělení pro vědu a výzkum (OVV) na základě dodaných hodnocení za uplynulý semestr, tj. za LS 2018/2019.

Vyplněná hodnocení doplněná o vyjádření školitele, vedoucího pracoviště a předsedy oborové rady příslušného studijního oboru DSP odevzdají povinně všichni doktorandi, kteří studovali v uplynulém letním semestru 2018/2019, nejlépe prostřednictvím sekretariátu příslušné katedry, na OVV nejpozději do 20. září 2019. Poté budou doktorandi zapsáni na zimní semestr 2019/2020.

Aktualizovaný formulář.

Nesplnění této studijní povinnosti je důvodem pro ukončení studia, dle čl. 22 odst. 4 a čl. 34 odst. 7b) SZŘ.

 

V Praze 21. 6. 2019

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
děkan


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.