Způsob provádění zápisů studujících doktorandů na LS 2017/2018

V souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze (SZŘ) a Řádem doktorského studia na FEL se budou provádět zápisy stávajících studentů všech ročníků doktorského studia prezenční i kombinované formy FEL ČVUT v Praze na letní semestr akademického roku 2017/2018 na oddělení pro vědu a výzkum (OVV) na základě dodaných hodnocení za uplynulý semestr, tj. za ZS 2017/2018.

Vyplněná hodnocení doplněná o vyjádření školitele, vedoucího pracoviště a předsedy oborové rady příslušného studijního oboru DSP odevzdají povinně všichni doktorandi, kteří studovali v uplynulém zimním semestru 2017/2018, nejlépe prostřednictvím sekretariátu příslušné katedry, na OVV nejpozději do 28. února 2018. Poté budou doktorandi zapsáni na letní semestr 2017/2018.

Aktualizovaný formulář.

Nesplnění této studijní povinnosti je důvodem pro ukončení studia, dle čl. 22 odst. 4 a čl. 34 odst. 7b) SZŘ.

 

V Praze 1. 1. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.