Způsob provádění zápisů studujících doktorandů na ZS 2018/2019

V souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze (SZŘ) a Řádem doktorského studia na FEL se budou provádět zápisy stávajících studentů všech ročníků doktorského studia prezenční i kombinované formy FEL ČVUT v Praze na zimní semestr akademického roku 2018/2019 na oddělení pro vědu a výzkum (OVV) na základě dodaných hodnocení za uplynulý semestr, tj. za LS 2017/2018.

Vyplněná hodnocení doplněná o vyjádření školitele, vedoucího pracoviště a předsedy oborové rady příslušného studijního oboru DSP odevzdají povinně všichni doktorandi, kteří studovali v uplynulém letním semestru 2017/2018, nejlépe prostřednictvím sekretariátu příslušné katedry, na OVV nejpozději do 30. září 2018. Poté budou doktorandi zapsáni na zimní semestr 2018/2019.

Aktualizovaný formulář.

Nesplnění této studijní povinnosti je důvodem pro ukončení studia, dle čl. 22 odst. 4 a čl. 34 odst. 7b) SZŘ.

 

V Praze 1. 7. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.