Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
11. 10. 2018

Ministerstvo vnitra ČR - Vyhlášení třetí veřejné soutěže

Ministerstvo vnitra vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2022 ((BV III/1-VS).

Návrh projektu musí být doručen v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „BV III/1-VS - třetí veřejná soutěž – NEOTVíRAT!“ do podatelny MV, Nad štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 do 11. října 2018 16:00 hod.

Předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 7. 2019.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra a Alfescu.

weigelo@fel.cvut.cz
11. 10. 2018

MŠMT – Vyhlášení 5. národní výzvy INETR-EUREKA LTE119

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 5. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE119 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - EUREKA.

Podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Účast v projektech je podmíněna splněním pravidel podprogramu INTER-EUREKA (LTE).

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 11. 10. 2018 v 12:00 hodin.

Dokumenty a bližší informace pro uchazeče jsou dostupné na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
24.10.2018

TAČR 2. veřejná soutěž ZéTA

TA ČR vyhlásila dne 12. září 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZéTA. Tematicky bude zaměřena na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let včetně.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do středy 24. října 2018, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
31.10.2018

MPO Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., v programu TRIO. 

Uchazeči o podporu mohou být podniky, které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

Na adrese MPO je k dispozici zadávací dokumentace a další podklady.

Návrhy projektů lze podávat na MPO do 31. října 2018 způsobem stanoveným v kapitole 8 zadávací dokumentace. Elektronickou přihlášku lze odeslat pouze do 12 hod., papírovou verzi žádosti je nutno doručit do 14 hod. podatelny MPO.

Bližší informace naleznete na Alfresco.

weigelo@fel.cvut.cz
28.11.2018

TAČR – Program Théta

TAČR vyhlásila dne 17. října 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do středy 28. 11. 2018, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TAČR  nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
21.12.2018

MŠMT – INTER-ACTION LTACHINA19

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb. dne 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA).

Veřejná soutěž tohoto podprogramu je zaměřena na podporu výzkumu u českých výzkumných institucí a konkurenceschopnosti českých podniků při realizaci společných projektů v oblasti průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s partnerskými výzkumnými institucemi a podniky z ČLR.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí 21. 12. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

Informace naleznete na: MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
21. 11. 2018 a 14. 2. 2019

SGS ČVUT 2019

Vyhlášení SGS ČVUT rektorem ČVUT a vystavení všech potřebných dokumentů na webové stránce ČVUT –  https://www.sgs.cvut.cz/ je od 10. 10. 2018.

Nové granty SGS 2019: Podávání přihlášek probíhá elektronicky, přes aplikaci SGS.

- Termín podávání přihlášky grantu pro navrhovatele je od 24. 10. do 21. 11. 2018, 14:00 hod.

- Termín vyjádření školitele k přihlášce je do 28. 11. 2018, 14:00 hod.

- Termín vyjádření vedoucího katedry k přihlášce je do 5. 12. 2018, 14:00 hod.

Granty SGS 2018 (pokračující i končící):

- Termín elektronického podávání žádosti o prodloužení podpory u víceletých projektů je do 16. 1. 2019, 14:00 hod..

Podání závěrečné/průběžné zprávy u grantů řešených v roce 2018:

- Termín elektronického vložení hodnocení výsledků řešení a informace o využití přidělených finančních prostředků v roce 2018 je do 16. 1. 2019, 14:00 hod.

- Závěrečná/průběžná zpráva v listinné podobě s podpisy je nutno doručit hromadně za celou katedru na OVV (H. Weigelová) ve fakultním termínu nejpozději  do čtvrtka 14. 2. 2019, 14:00 hod.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.