Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
25.6.2020

MZ - NU - veřejná soutěž 2021-2024

MZ vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026".

Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. 5. 2021.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz . Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet (RNDr. P. Mottl, Ph.D., H. Weigelová).

Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10).

Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – NU21-0X-00XXX“ /příp. „AZV – NU21J-0X-00XXX“ (místo „X“ budou doplněna příslušná čísla návrhu projektu vygenerovaná aplikací).

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2021 přes ISDS končí nejpozději 25. 6. 2020 do 12:00 hodin.

Zároveň vložte návrh projektu v PDF formátu ve finální verzi do aplikace EZOP .
Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví, AZV a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
29.6.2020

MŠMT Mobilita 8J – Česko-francouzské projekty s dobou řešení 2021-2022

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2021 a 2022.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 29. 6. 2020 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „VÝZVA FRANCIE  2021-2022 – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
14.7.2020

TAČR – TM - vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA 2

TA ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Hlavním cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními organizacemi.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit: Alberta ( GCCIR), Brazilská federativní republika (EMBRAPII), Če-ťiang (ZSTD), Korejská republika (KIAT, KETEP), Québec (CRIAQ), Stát Izrael (IIA), Tchaj-wan (MoEA, MoST), Ťiang-su (JSTD), Vietnamská socialistická republika (MOST).

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování „Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ a odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do 14. 7. 2020, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfescu.

weigelo@fel.cvut.cz
21.7.2020

TAČR – SS -  3. veřejná soutěž Prostředí pro život

TA ČR vyhlásila ve spolupráci s Ministerstva životního prostředí třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ datovou schránkou SPS fakulty je nejpozději do 21. 7. 2020, 12:00 hodin.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
25.9.2020

MŠMT LTE121 – Vyhlášení 9. národní výzvy INTER-EUREKA

MŠMT vyhlásilo 9. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE121 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - EUREKA.

Podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Účast v projektech je podmíněna splněním pravidel podprogramu INTER-EUREKA (LTE).

Termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí 25. 9. 2020.

Dokumenty a bližší informace pro uchazeče jsou dostupné na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.