Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Antény, EMC a simulace elmag. polí

Katedra elektromagnetického pole, Technická 2, Praha 6, 166 27
prof. Miloš Mazánek, mazanekm@fel.cvut.cz, +420 2 2435 2282

Kdo jsme?

Tým antén se profesně věnuje problematice antén v celému cyklu od analytického řešení, přes numerické simulace s využitím profesionálních softwarových nástrojů, vlastní návrh, realizaci experimentálních vzorků a jejich ověření ve specializované anténní laboratoři. Po následných úpravách podle povahy projektu následuje vlastní konstrukční řešení finální antény. Tým antén se dále zabývá i problematikou senzorů elektromagnetického pole (RFID), elektromagnetické kompatibility a mikrovlnné radiometrie pro dálkový průzkum země.

mazanekMILOŠ MAZÁNEK
Prof. Mazánek byl vedoucím katedry v letech 1997 až 2014. Vede a koordinuje práci týmu anténní problematiky, pracuje v oblasti radiometrie a elektromagnetické kompatibility.

hazdraPAVEL HAZDRA
Věnuje se teorii elektromagnetického pole a anténám obecně. Mezi konkrétní zájmy patří návrh speciálních ozařovačů reflektorových antén, vícepásmové/diverzitní antény a modelování elmag. pole.

polivka_0.jpgMILAN POLÍVKA
Zabývá se systémy RFID, návrhem a modelováním elektricky zmenšených a vícepásmových mikrovlnných antén pro použití v mobilních komunikačních zařízeních a bezdrátových přenosových systémech.

korinek_0.jpgTOMÁŠ KOŘÍNEK
Věnuje se oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) a měření anténních parametrů.

svanda_0.jpgMILAN ŠVANDA
Zabývá se výzkumem RFID a vlastností antén umístěných v blízkosti lidského těla a vývojem nízkoprofilových antén, které je možné na lidské tělo umístit či integrovat jako součást oděvu. 

foto_capek_0.jpgMILOSLAV ČAPEK
Studuje princip funkce elektricky malých antén, dále pak modální metody (teorie charakteristických modů, dutinový model, spektrální rozklad operátorů) a teorii elektromagnetického pole obecně.

bartik_0.jpgHYNEK BÁRTÍK
Zabývá se zejména přesnými měřeními anténních parametrů, vyzařování zařízení v rámci EMC a dalšími měřeními v oblasti šíření elektromagnetických vln a vysokofrekvenční techniky.

foto_hradecky.jpgZDENĚK HRADECKÝ
Věnuje se návrhu extrémně širokopásmových antén, konstrukčnímu řešení antén a zajišťuje výrobu. Mezi konkrétní zájmy patří návrh duálně polarizovaných širokopásmových antén. 

kabourekVÁCLAV KABOUREK
Zabývá se obecně měřením anténních parametrů, měření efektivní odrazné plochy objektů (RCS  - Radar Cross Section) a UWB komunikací.

JAN KRAČEK
Zabývá se výzkumem metod bezdrátového přenosu výkonu.

Externí spolupracovníci a dřívější členové týmu

Petr Černý
Zaměřuje se na návrh mikrovlnných rádiových systémů (Emisní spektroskop FTMW v mikrovlnné oblasti, CW radarový senzor krátkého dosahu s DS-SS modulací, simulátor brány pro testování OBU jednotek, UWBN systémy apod.). Je naším externím spolupracovníkem.

Petr Piksa
Zabývá se širokopásmovými anténami, čočkovými anténami, návrhem a optimalizací mikrovlnných planárních obvodů, měřením v pásmu milimetrových vln, kvazioptikou a mikrovlnnou spektroskopií. Je naším externím spolupracovníkem.

Alois Holub
Zabývá se anténami obecně (s důrazem na planární struktury) a jejich návrhem pomocí příslušného software. Nyní pracuje jako OSVČ.

Rastislav Galuščák
Navrhuje speciální ozařovače reflektorových systémů zejména pro EME (Earth-Moon-Earth) komunikaci. Je naším externím spolupracovníkem.

Jakým výzkumem se zabýváme?

K čemu to je?

Na čem konkrétně pracujeme?

V rámci rozpracované problematiky nabízíme celou řadu projektů a závěrečných prací pro studenty. Více informací naleznete zde.

Dokončené projekty

Kdo financuje náš výzkum

Zde je několik projektů našeho pracoviště, které se tematicky zaměřují na problematiku antén, EMC a simulace elmag. pole:

S kým spolupracujeme

Vybrané publikace

Kapitoly v knihách

Odborné články s povinným recenzním řízením a IF

Vybrané konferenční příspěvky

(European Conference on Antennas and Propagation /EuCAP/, European Microwave Conference /EMC/, Progress in Electromagnetics Research Symposium /PIERS/)


Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.