Název týmu/projektu

Logo týmu/projektu (210 x 125), kontaktní adresa a odkaz na www stránky

Kdo jsme?

Seznam členů týmu (jména, funkce) a fotografie (nejlépe kolektivní)

Jakým výzkumem se zabýváme

Stručný a výstižný úvod do problematiky

K čemu to je

Stručné popsání významu náplně práce týmu včetně očekávaných přínosů

Na čem konkrétně pracujeme

Popis konkrétních problémů, které jsou řešeny včetně jejich výstupů

Kdo financuje náš výzkum

Seznam projektů (řešených grantů apod.), které financují daný tým

S kým spolupracujeme

Odkazy na nejvýznamnější spolupráce - vědecké, s průmyslem...

Vybrané publikace

Ukázka nejvýznamnějších publikací týmu (nejlépe práce s velkým impact factorem - časopisecké články, knihy,..)


Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.