Postup při propůjčování titulu "Fakultní škola"

Jednání ve věci propůjčení titulu "Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze" středním školám probíhá v několika krocích.

Na základě vypracovaného dokumentu o statutu "Fakultní školy" byl stanoven obecný postup při propůjčování zmíněného titulu. Tímto způsobem bude možné zkontrolovat splnění požadovaných kritérií k jeho udělení.

Postup

 1. Kontrola kritéria 1. a 2.
  Na SŠ bude provedena hospitace výuky přírodovědných nebo technických předmětů po stránce obsahové, didaktické i z hlediska kvalifikace pedagogů. Bude vypracována hospitační zpráva.
  Personální zajištění hospitací:
  přírodovědné předměty - Mgr. Ivana Pilarčíková
  technické předměty - pedagogové FEL (dle typu technického předmětu)
 2. Kontrola kritéria 3.
  SŠ bude požádána o dodání dokumentace o
  - úspěšnosti jejich studentů ve středoškolských soutěžích
  - úspěšnosti přijetí jejich absolventů na VŠ
 3. Posouzení dokumentace
  Takto získaná dokumentace o SŠ se pak komplexně posoudí a doporučí/nedoporučí se jednání na úrovni vedení fakulty a vedení příslušné SŠ.
Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.