Statut Fakultní školy Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze

Vzájemná spolupráce je rozvíjena zejména v těchto oblastech

 • Podpora zájmu středoškolských studentů o přírodovědné (především matematika, fyzika apod.) a technické obory (především informatika, internet, elektronika, kybernetika, elektrotechnika apod.) - formou nabízených odborných návštěv a popularizačních akcí fakulty (Vánoce s fyzikou apod.)
 • Vyhledávání a práce s talentovanými studenty - SOČ, spolupráce na ročníkových pracích studentů (přístup do laboratoří, konzultace, oponentské posudky), odborných soutěží pro děti a mládež
 • Společné grantové projekty - spolupráce při vyhledávání, přípravě a případné realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu (OPPK, Otevřená fakulta apod.)
 • Podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů - nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty, pořádání seminářů pro učitele přírodovědných a technických oborů (Podzimní škola pro středoškolské učitele apod.)

Kritéria k propůjčení titulu "fakultní škola"

 1. Ve škole se realizuje kvalitní výuka alespoň dvou přírodovědných nebo technických předmětů. Výuku těchto předmětů zajišťují kvalifikovaní a kreativní pedagogové, kteří se zároveň podílejí na spolupráci s VŠ odborníky v daném oboru.
 2. Výuka přírodovědných a technických předmětů ve škole je kvalitní po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod výuky i po stránce materiálního a technického zabezpečení.
 3. Kvalita výuky na škole se projevuje mimo jiné v úspěšnosti žáků školy v předmětových soutěžích z přírodovědných a technických oborů a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách technického typu.
 4. Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem na dobré komunikaci s fakultou a umožňují ve škole provádět výzkumné aktivity fakultních pracovišť.

Závazky fakultní školy

 1. Fakultní škola se zavazuje poskytnout fakultě k využití své prostorové nebo technické a materiální vybavení na základě smluvních vztahů mezi školou a fakultou.
 2. Fakultní škola umožňuje ověřování nových vyučovacích metod a forem práce v rámci výzkumné činnosti VŠ odborníků, studentů doktorského, magisterského i bakalářského studia
 3. Fakultní škola dbá dobrého jména ČVUT v Praze a její Elektrotechnické fakulty a v souvislosti s užíváním titulu fakultní škola postupuje v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty.
 4. Vedení fakultní školy bezodkladně upozorní vedení fakulty na skutečnosti, které významně mění podmínky, za kterých byl škole propůjčen titul "fakultní škola".

Závazky fakulty

 1. Fakulta podle požadavků fakultní školy poskytuje bezplatné konzultace pedagogům fakultní školy, kteří se podílejí na výzkumných a inovačních aktivitách. Tyto konzultace přispívají k zajištění kvalitní výuky žáků fakultní školy. Konzultace se poskytují nejčastěji na pracovištích fakulty.
 2. Pedagogové fakultní školy jsou pravidelně informováni o akcích pořádaných fakultou, např. o kurzech vzdělávacího charakteru, kurzech celoživotního vzdělávání učitelů nebo o akcích pro žáky středních škol; jsou seznamováni také s novými poznatky v elektrotechnických a informatických oborech a inovačních procesech.
 3. Fakulta se zavazuje poskytnout fakultní škole své výukové prostory nebo technické a materiální vybavení, a to na základě smlouvy mezi fakultní školou a fakultou.

Propůjčení a odejmutí titulu fakultní škola

 1. Titul "Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze" propůjčuje děkan fakulty při vhodné slavnostní příležitosti, a to na dobu pěti let.
 2. Titul fakultní škola může být střední škole odejmut na základě písemného vyjádření vůle fakulty nebo na základě žádosti fakultní školy a to do 30 dnů od doručení oznámení druhé straně.

Formální rámec spolupráce

 1. Pro zajištění spolupráce v oblastech inovačních postupů financovaných z konkrétních grantů budou uzavřeny smlouvy dle platné legislativy, na základě kterých budou příslušní zaměstnanci fakulty či fakultní školy odměňováni
 2. Akce fakulty vztahující se k inovačním trendům ve vzdělávání a výuce přírodovědných, elektrotechnických a informatických předmětů (exkurze, přednášky, semináře apod.) se pro učitele fakultní školy pořádají zdarma nebo se slevou.
 3. Při poskytnutí prostorového nebo technického a materiálního vybavení se uzavírá smlouva mezi fakultou a fakultní školou. Vzájemné zapůjčení materiálů pro zkvalitnění výuky je zpravidla bezúplatné.
Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.