Subject description - AD1B38EMA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
AD1B38EMA Electrical Measurements
Roles:P, V Extent of teaching:14P+6L
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:L

Anotation:

Předmět seznamuje studenty se základními metodami používanými v elektrických a magnetických měřeních a s vyhodnocením přesnosti měření pomocí nejistot. Důraz je kladen na minimalizaci metodických chyb vhodnou volbou metody a použité měřicí techniky. U jednotlivých metod měření elektrických veličin jsou ukázány principy senzorů, které tyto veličiny využívají. V klasických laboratorních úlohách se studenti naučí správně používat běžné moderní měřicí přistroje a získají dovednosti při samostatném zapojování měřicích obvodů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B38EMA a zde AD1B38EMA

Course outlines:

1. Úvod. Analogové měřicí přístroje - magnetoelektrický, elektromagnetický, elektrodynamický, elektrostatický
2. Přesnost měření, nejistota typu A a B, kombinovaná nejistota, nejistota při nepřímých měřeních, chyba metody a její korekce
3. Měřicí zesilovače, měření malých napětí a proudů s využitím OZ, převodníky střední hodnoty
4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; měření otáček a průtoku
5. Měření odporu - etalony, měření odporu voltmetrem a ampérmetrem, Wheatstoneův můstek, odporové senzory
6. Měření výkonu el. proudu a spotřeby el. energie
7. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G)
8. Měřicí převodníky el. veličin - převodníky ef. hodnoty, převodníky pro měření součtu, rozdílu a součinu, integrační zesilovač
9. Magnetická měření - měření magnetického pole ve vzduchu, měření charakteristik feromagnetických materiálů, měření ztrát ve feromagnetiku
10. Měření stejnosměrného proudu a napětí
11. Měření střídavého produ a napětí
12. A/Č a Č/A převodníky - princip vzorkování a kvantování, Č-A převod, kompenzační, komparační a integrační A-Č převodníky
13. Další měřicí přístroje a senzory - analogový osciloskop, osciloskop s číslicovou pamětí, spektrální analyzátory, generátory měřicích signálů, optoelektrické senzory

Exercises outline:

1. Úvod, bezpečnost práce, osciloskop - základní ovládání a měření
2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů; vliv tvaru křivky na údaj přístroje
3. Měření na napěťovém děliči 4. Měření malých proudů
5. Měřicí zesilovače
6. Měření kmitočtu a doby periody čítačem
7. Měření rozptylového magnetického pole
8. Měření výkonu jednofázové zátěže
9. Měření odporů
10. Měření amplitudové permeability
11. Měření výkonu nesouměrné 3-fázové zátěže
12. Číslicový měřič impedancí a admitancí
13. Závěrečný test
14. Klasifikovaný zápočet

Literature:

[1] Haasz, V. - Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody (2. vydání). Monografie ČVUT, Praha 2003
[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta FEL ČVUT, Praha 2007
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B38EMA

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD1B38EMA

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKOI1 Computer Systems V 2
BKOI_BO Common courses V 2
BKOI3 Software Systems V 2
BKOI2 Computer and Information Science V 2
BKEEM1 Applied Electrical Engineering P 2
BKEEM_BO Common courses P 2
BKEEM2 Electrical Engineering and Management P 2
BKKYR1 Robotics V 2
BKKYR_BO Common courses V 2
BKKYR3 Systems and Control V 2
BKKYR2 Sensors and Instrumentation V 2
BKKME1 Communication Technology V 2
BKKME_BO Common courses V 2
BKKME4 Network and Information Technology V 2
BKKME3 Applied Electronics V 2
BKKME2 Multimedia Technology V 2
BIS(ECTS)-D Intelligent Systems V 2
BKSTMWM Web and Multimedia V 2
BKSTMSI Software Engineering V 2
BKSTMMI Manager Informatics V 2
BKSTMIS Intelligent Systems V 2
BKSTM_BO Common courses V 2
BSI(ECTS)-D Software Engineering V 2
BWM(ECTS)-D Web and Multimedia V 2
BMI(ECTS)-D Manager Informatics V 2


Page updated 2.7.2020 07:53:05, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)