Subject description - AD2B02FY2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
AD2B02FY2 Physics 2 for KME Extent of teaching:14+3L
Guarantors:  Roles:P,V Language of
teaching:
CS
Teachers:  Completion:KZ
Responsible Department:13102 Credits:3 Semester:Z

Anotation:

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I. V rámci tohoto předmětu se studenti nejprve seznámí se základy relativistické mechaniky, poté následují základní pojmy a vztahy z hydrodynamiky a termodynamiky. Na hydrodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Na teorii vln navazují partie, které se věnují konkrétním druhům vlnění, tj. akustickému a optickému. Závěrečné přednášky jsou věnovány fyzice atomového jádra a radioaktivitě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B02FY2

Course outlines:

1. Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, relativistická kinematika a dynamika.
2. Úvod do mechaniky tekutin - hydrostatika a hydrodynamika.
3. Teplota, teplo, kinetická teorie plynů, stavová rovnice.
4. Práce, vnitřní energie, 1. a 2. věta termodynamiky, entropie.
5. Druhy vln, základní pojmy (fázová rychlost, grupová rychlost, disipace a disperze vln, disperzní relace),
6. Obecná vlnová rovnice a její řešení (vlny postupné a stojaté, vlny rovinné, kulové, válcové).
7. Skládání vlnění, Huygensův-Fresnelův princip, blízké a vzdálené pole, difrakce vln, Dopplerův jev.
8. Akustické vlny, základní akustické veličiny, lineární vlnová rovnice akustiky, hladina akustického tlaku a intenzity.
9. Geometrická optika - světelný paprsek, Fermatův princip, odraz a lom, kritický odraz, tenké čočky.
10. Vlnová optika - difrakce, Fresnelův a Fraunhoferův ohyb, interference světla.
11. Základy fotometrie (svítivost, světelný tok, jas, zářivost, absorpce světla).
12. Polarizace světla a jeho disperze. Anizotropní prostředí, aplikace polarizace, kapalné krystaly.
13. Základní pojmy z fyziky atomového jádra, radioaktivita. Subjaderné částice.
14. Urychlovače, štěpení jader, termojaderná fúze.

Exercises outline:

Laboratorní úlohy:
1. Měření ohniskových vzdáleností čoček a studium jejich vad
2. Měření Dopplerova jevu
3. Stanovení součinitele tepelné vodivosti kovů
4. Studium ohybu světla - Fraunhoferův a Fresnelův ohyb
5. Absorpce ionizujícího záření v materiálech
6. Měření teplotní roztažnosti kovů
7. Měření vlnových délek relativní metodou goniometrem
8. Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu
9. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů
10. Měření na Peltierově článku

Literature:

1. Physics II, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 2003.
2. Physics II - Seminars, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 1996.
3. Physics I - II, Laboratory manual, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 2002.

Requirements:

Knowledge of Physics I. Basic knowledge of the differential and integral calculus of the function of more variable and linear algebra.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2B02FY2

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKOI1 Computer Systems V 3
BKOI_BO Common courses V 3
BKOI3 Software Systems V 3
BKOI2 Computer and Information Science V 3
BKEEM1 Applied Electrical Engineering V 3
BKEEM_BO Common courses V 3
BKEEM2 Electrical Engineering and Management V 3
BKKME1 Communication Technology P 3
BKKME5 Komunikace a elektronika P 3
BKKME_BO Common courses P 3
BKKME4 Network and Information Technology P 3
BKKME3 Applied Electronics P 3
BKKME2 Multimedia Technology P 3
BKKYR1 Robotics V 3
BKKYR_BO Common courses V 3
BKKYR3 Systems and Control V 3
BKKYR2 Sensors and Instrumentation V 3
BIS(ECTS)-D Intelligent Systems V 3
BKSTMWM Web and Multimedia V 3
BKSTMSI Software Engineering V 3
BKSTMMI Manager Informatics V 3
BKSTMIS Intelligent Systems V 3
BKSTM_BO Common courses V 3
BSI(ECTS)-D Software Engineering V 3
BWM(ECTS)-D Web and Multimedia V 3
BMI(ECTS)-D Manager Informatics V 3


Page updated 6.12.2019 17:52:32, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)