Subject description - A8M37CAD

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A8M37CAD CAD and Numerical Methods in RF Engineering Extent of teaching:2P+0C
Guarantors:Dobeš J. Roles:PO Language of
teaching:
CS
Teachers:Dobeš J., Škvor Z. Completion:KZ
Responsible Department:13137 Credits:3 Semester:L

Anotation:

Předmět seznámí studenty se základy počítačového návrhu vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů a systémů.

Course outlines:

1. Úvod. Algoritmy, jejich podmíněnost a numerická stabilita.
2. Analýza lineárních obvodů - algoritmy vhodné pro obvody se soustředěnými/rozprostřenými parametry.
3. Citlivostní a toleranční analýza.
4. Metody ve frekvenční oblasti: Konečné diference, konečné prvky, Momentové metody
5. Metody v časové oblasti. FDTD, formulace, konvergence a stabilita, okrajové podmínky, numerická disperse.
6. Harmonická rovnováha a Volterrovy řady.
7. Modelování vf. prvků; model BJT (základní parametry, modifikovaný model Gummel-Poon, kvazisaturační
modelování vf. tranzistorů, modelování zpoždění v mikrovlnných prvcích).
8. Modely tranzistorů MOSFET (obecný semiempirický model, základní vlastnosti modelů BSIM a EKV pro
submikronové technologie, modely výkonových vf. prvků LDMOS)
9. Modely prvků JFET/MESFET/pHEMT/SiGe, (kmitočtová) disperze jejich parametrů a parametrů modelů
vedení
10. Analýza nelineárních obvodů, základní vlastnosti algoritmů řešení systémů nelineárních algebrodiferenciálních
rovnic, potlačení divergence.
11. Semisymbolická analýza, výpočet nul a pólů velkých soustav, využití řídkých matic, linearizace, užití
Volterrových řad pro návrh směšovače
12. Vícekriteriální optimalizace, využití citlivostní analýzy v časové i frekvenční oblasti k optimalizaci. Šumová
analýza s využitím citlivostní analýzy
13. Základy systémového návrhu a optimalizace.
14. Rezerva.

Exercises outline:

Literature:

1. T.A. Fjedly, T. Ytterdal, M. Shur, Introduction to Device Modeling and Circuit Simulation, John Wiley & Sons,
New York 1998.
2. Andrei Vladimirescu, The SPICE Book, Wiley 1993.
3. Y. Cheng and C. Hu, MOSFET Modeling & BSIM3 Users Guide, Kluwer Academic Publishers, Boston 1999.
4. S. Sedra, K. C. Smith: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 5th ed., 2003.
5. J. Dobeš, V. Žalud: Moderní radiotechnika, BEN - technická literatura, Praha 2006.

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES2 RF and DSP Engineering PO 2


Page updated 21.2.2020 17:51:44, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)