Subject description - B6B16PIT

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B6B16PIT Law for IT
Roles:P Extent of teaching:3P+1S+1D
Department:13116 Language of teaching:
Guarantors:Briaský M., Kopačka P. Completion:Z,ZK
Lecturers:Briaský M., Dobiáš M., Kopačka P. Credits:4
Tutors:Briaský M., Dobiáš M., Kopačka P. Semester:Z

Anotation:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy platné právní úpravy podnikání v České republice a s vybranými právními instituty jednotlivých právních odvětví s důrazem na jejich praktické využití při výkonu podnikatelské činnosti nebo řízení pracovních kolektivů či projektových týmů v oblasti informačních technologií. Studenti by si měli osvojit základní právní terminologii a dokázat se orientovat v systému práva České republiky. Absolvent programu softwarové technologie a management získá odpovídající praktické znalosti z oblasti práva a bude schopen v konkrétních situacích správně postupovat či efektivně kooperovat s příslušnými odborníky.

Course outlines:

1. Pojem práva, systém a struktura právního řádu, prameny práva, právo EU, ústavní pořádek ČR.
2. Právní úprava podnikání v ČR a jeho formy, pojem podnikatele a základy živnostenského podnikání.
3. Úvod do civilního práva - občanský zákoník, absolutní a relativní majetková práva, odpovědnost za škodu.
4. Smluvní právo, kontraktační proces, vznik, změna a zánik závazkového právního vztahu, zajištění a utvrzení dluhů.
5. Vybrané smluvní typy - koupě, dílo, nájem a pacht, příkaz, výpůjčka.
6. Vybrané smluvní typy - zprostředkování, obchodní zastoupení, licence a jejich typy.
7. Vybrané otázky korporací - založení a vznik, obchodní společnosti a jejich specifika, orgány a jednání za společnost.
8. Základy pracovního práva - pracovní poměr, jeho vznik, změna a zánik, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, odpovědnost za škodu, zaměstnanecké dílo.
9. Úvod do práva duševního vlastnictví - autorskoprávní ochrana a ochrany průmyslových práv, licence, řízení před ÚPV.
10. Ochrana hospodářské soutěže, zneužití a omezení soutěže, nekalá soutěž a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.
11. Úvod do správního práva a základy finančního práva - orgány veřejné správy, státní správa a samospráva, správní trestání a správní řízení, daňové předpisy, poskytování dotaci, řízení před orgány finanční správy, místní šetření a daňová kontrola, porušení rozpočtové kázně.
12. Základy trestního práva - pojem, funkce prameny a základní zásady, přečiny a zločiny, ukládání trestů, vybrané skutkové podstaty trestných činů, trestní odpovědnost právnických osob.
13. Ochrana práv v řízení před soudem, řízení nalézací a řízení vykonávací - občanské soudní řízení, správní soudnictví, trestní řízení, řízení před ústavním soudem, specifika rozhodčího řízení, mimosoudní řešení sporů.
14. Insolvence podnikatele - povinnosti podnikatele při úpadku a odpovědnost za úpadek, insolvenční řízení a způsoby řešení úpadku, uplatňování práv věřitele.

Exercises outline:

1. Zpracování dokumentace pro zahájení podnikání dle ŽZ, příprava založení společnosti s ručením omezeným a zpracování návrhu příslušné dokumentace.
2. Zpracování návrhu na uzavření smlouvy a jeho akceptace, formy právních jednání.
3. Zpracování dokumentace pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady věci či díla.
4. Vypracování pracovněprávní dokumentace - pracovní smlouva, mzdový výměr, výpověď.
5. Vypracování přihlášky ochranné známky a její podání na ÚPV.
6. Příprava obrany proti nekalosotuěžnímu jednání konkurence a zpracování příslušného písemného podání.
7. uplatnění nároků u soudu, vypracování návrhu na zahájení řízení, vypracování obrany proti uplatněnému nároku, přihláška pohledávky.

Literature:

- JANKŮ, Martin a kolektiv. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5., přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, 561 s.

Requirements:

bez explicitních prerekvizit.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPSIT Common courses P 5


Page updated 28.9.2020 17:51:53, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)