Subject description - B1B15EN2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1B15EN2 Power Engineering 2
Roles:P Extent of teaching:2P+2L
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:Procházka R. Completion:Z,ZK
Lecturers:Procházka R. Credits:5
Tutors:Procházka R., Šefl O. Semester:Z

Anotation:

Předmět je zaměřen na termodynamické procesy v tepelných elektrárnách, seznamuje se základními energetickými bilancemi a strukturou výrobních zdrojů. Ve druhé části předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou izolačních vysokonapěťových systémů a jejich testování. Dále je diskutována problematika přepětí v elektroenergetických systémech.

Course outlines:

1. Typy elektroenergetických zdrojů, termodynamické zákony a děje
2. Termodynamické oběhy
3. Možnosti zvyšování účinnosti elektrárenských oběhů
4. Energetické bilanční rovnice prvků tepelné elektrárny
5. Technologické okruhy tepelných elektráren
6. Jaderné reaktory a elektrárny
7. Elektrické části elektrárenských bloků, struktura a dimenzování vlastní spotřeby
8. Vodní elektrárny a obnovitelné zdroje elektrické energie
9. Izolační vysokonapěťové systémy a jejich vlastnosti
10. Zkušebny vysokých napětí a napěťové testy
11. Přepětí, koordinace izolace
12. Provozní a atmosférická přepětí
13. Ochrany proti přepětí
14. Rezerva

Exercises outline:

1. Úvod, bezpečnost v laboratoři 2. Základní pojmy, denní diagram zatížení, sestavování čáry trvání výkonu a čáry výroby
3. Termodynamika, h-s diagram
4. Termodynamické oběhy
5. Energetické bilance I 6. Energetické bilance II
7. Vlastní spotřeba elektráren
8. Technologické okruhy elektráren
9. Obnovitelné zdroje
10. Test
11. Simulace provozu elektrárny
12. Přepětí při vllnových pochodech na vedení
13. Měření na svodičích přepětí
14. Zápočet, opravný test

Literature:

[1] Dočekal A., Bouček S.: Elektrárny II, ČVUT, Praha, 1998
[2] Doležal J., Bouček S., Šťastný J.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT, Praha, 2011
[3] Hasman T.: Přepětí v elektroenergetických soustavách, ČVUT, Praha, 2004
www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEEM1_2016 Applied Electrical Engineering P 5
BPEEM_BO_2016 Common courses P 5
BPEEM2_2016 Electrical Engineering and Management P 5
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management P 5
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering P 5
BPEEM_BO_2018 Common courses P 5


Page updated 26.5.2020 12:52:01, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)