Subject description - B1B15VYA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1B15VYA Computational Applications
Roles:P Extent of teaching:2P+2C
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:Kyncl J. Completion:KZ
Lecturers:Kyncl J. Credits:4
Tutors:Too many persons Semester:L

Anotation:

Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných v elektroenergetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Dále student získá základní znalost programových prostředí MATLAB a MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení technických úloh. Student je také seznámen s oblastí funkce komplexní proměnné a numerických metod pro řešení algebraických i diferenciálních rovnic.

Course outlines:

1. Mathematica: základy syntaxe.
2. Mathematica: řešení rovnic a jejich soustav, ukázky řešení elektrických obvodů.
3. Mathematica: Plot, ListPlot, Plot3D.
4. Mathematica: List, Rule, ReplaceAll.
5. Mathematica: DSolve a NDSolve, řešení přechodných dějů.
6. Mathematica: Fit a NonlinearFit, ukázky prokladů fyzikálních závislostí.
7. Mathematica: Nest, NestList, NestWhileList, numerické řešení diferenciálních rovnic.
8. Mathematica: Module, NMinimize, ukázky optimalizací elektroenergetických systémů.
9. MATLAB: základy syntaxe, maticové operace.
10. MATLAB: funkce, grafické výstupy.
11. MATLAB: ODE.
12. MATLAB Simulink: ukázky modelování elektroenergetických systémů.
13. MATLAB Simulink: Toolboxy pro elektroenergetiku.
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

Kyncl, J., Novotný, M.: Číslicové a analogové obvody. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1051-672. Trott, M.: The mathematica guidebook for numerics. New York, NY: Springer, c2006, xxxv, 1208 p. ISBN 03-872-8814-7. http://www.mathworks.com/ Stránky předmětu jsou k dispozici na adrese: https://www.powerwiki.cz/wiki/VYA

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEEM1_2016 Applied Electrical Engineering P 2
BPEEM_BO_2016 Common courses P 2
BPEEM2_2016 Electrical Engineering and Management P 2
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management P 2
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering P 2
BPEEM_BO_2018 Common courses P 2


Page updated 27.5.2020 17:51:10, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)