Subject description - B1M15ETT

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1M15ETT Electrical Heat
Roles:PO, PZ, PV Extent of teaching:2P+2S
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:Kyncl J. Completion:Z,ZK
Lecturers:Kyncl J. Credits:5
Tutors:Kyncl J., Votava J. Semester:Z

Anotation:

Cílem předmětu je získat znalosti o sdílení tepla, teorii fyzikální podobnosti, matematických modelech často používaných komponent energetických systémů (výměníky tepla, tepelná čerpadla, tepelně akumulační nádrže, zařízení pro úpravu vzduchu). Dále jsou probrány matematické modely indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení.

Course outlines:

1. Sdílení tepla: Fourierův zákon, Fourier-Kirchhoffova rovnice.
2. Teorie fyzikální podobnosti, Fourierovo a Nusseltovo kritérium.
3. Určování součinitele přestupu tepla při samovolné, vynucené a smíšené konvekci.
4. Výměníky tepla, odvození rovnic, použití, základní typy.
5. Tepelná čerpadla, rovnice, použití, základní typy.
6. Matematické modely akumulačních nádrží, mísení tekutin, solárních kolektorů.
7. Základy termodynamiky vlhkého vzduchu, entalpický diagram.
8. Matematický model indukčních ohřevů ? obvodový přístup.
9. Matematický model indukčních ohřevů ? polní přístup.
10. FEM v řešení teplotního a elektromagnetického pole, určující podmínky.
11. Obloukové pece: konstrukční uspořádání a typy, připojení na siť.
12. Modelování oblouku a zpětných vlivů na siť, kompenzace vyšších harmonických a flickeru.
13. Pomocné systémy pro indukční a elektrotepelná zařízení (zdroje, okruhy nuceného chlazení komponent)
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

MICHEJEV, M. Základy sdílení tepla. Praha: SNTL, 1953, 382 s. KOLÁŘ, Vladimír, Viktor KANICKÝ a Ivan NĚMEC. FEM Principy a praxe metody konečných prvků. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1997, 401 s. ISBN 80-722-6021-9. HRADÍLEK, Zdeněk, Ilona LÁZNIČKOVÁ a Vladimír KRÁL. Elektrotepelná technika. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 264 s. ISBN 978-80-01-04938-9. LUCAS, Pref. by Jean. Induction, conduction électrique dans l'industrie. Paris: Centre Français de l'Électricité [u.a.], 1996. ISBN 28-699-5022-5. LUPI, Sergio, Michele FORZAN a Aleksandr ALIFEROV. Induction and direct resistance heating. pages cm. ISBN 978-331-9034-782. www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrical Engineering PV 3
MPEEM2_2018 Electrical Power Engineering PZ 1
MPEEM3_2016 Electrical Power Engineering PO 2


Page updated 5.6.2020 17:51:17, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)