Subject description - B1M15IND

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1M15IND Master Project
Roles:PO Extent of teaching:0P+4S
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:Klein V., Müller Z. Credits:4
Tutors:Klein V., Müller Z. Semester:Z

Anotation:

Zpracování individuální seminární práce na studenty zvolená témata (v ideálním případě je téma seminární práce shodné s tématem diplomové práce), seznámit se s fungováním energetického podniku (technika, ekonomika, právo, životní prostředí, vztahy s vnějším světem), nabýt znalostí z oblastí pracovně právní legislativy, sebeprezentace, poznat elektroenergetiku ČR v širších souvislostech. Prezentace výsledků individuální seminární práce před studenty.

Course outlines:

1) Úvod do předmětu, organizační záležitosti, požadavky na seminární práce. Představení energetického podniku jako příkladu pro souvislé studium činností tohoto podniku na trhu v ČR.
2) Energetický podnik (EP) ? typy obchodních společností, předmět podnikání, organizační struktura, podniková ekonomie, lidské zdroje, hlavní ukazatele podniku, výroční zpráva. Výběr příkladu z činnosti podnikání EP pro další studium. Zadání témat seminárních prací.
3) Zákonný rámec podnikání EP i ve vztahu ke studovanému příkladu a energetickému zákonu. Účetní osnova, ekonomické a výrobní plánování studovaného příkladu. Požadavky na formální a obsahovou stránku diplomových prací.
4) Vnitřní a vnější vztahy EP, postavení zaměstnance a vedoucího zaměstnance v EP, náležitosti potřebné pro uzavření pracovního poměru (nabídka na trhu práce, životopis, výběrová řízení, předsmluvní a smluvní ujednání dle zákoníku práce; vše obecně i ve vazbě na posuzovaný příklad.
5) Vnitropodnikové normy a pokyny EP, vztah ke studovanému případu.
6) Zákon o hospodaření energií, povinnosti EP vyplývající z tohoto zákona a dokumenty, které musí podnik nechat pořídit dle tohoto zákona (mj. energetický audit, energetický posudek, kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie, požadavky na energetickou náročnost atd.).
7) Konzultace a prezentace rozpracovaných projektů.
8) Obchodní činnost EP, energetický zákon a předpisy vztahující se k obchodování EP.
9) Výrobní činnost EP, energetický zákon a předpisy vztahující se k výrobě a službám EP.
10) Investiční činnost EP, metody posuzování energetických investic, stavební zákon, ochrana životního prostředí.
11) Ekonomická činnost podniku, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, rozpočet projektu, výrobní zpráva EP podrobněji.
12) Exkurze na dispečink OTE, a.s.
13) Vztahy EP k okolí ? trh, státní správa, samospráva, regulátor (ERÚ) a regulace, kontrolní orgány, podnikatelská zájmová sdružení a uskupení v energetice.
14) Prezentace projektů jednotlivých studentů, zápočet.

Exercises outline:

Literature:

1) ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.
2) ČSN ISO 690. Informace a dokumentace ? Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
3) DOLEŽAL, Jaroslav, Jiří ŠŤASTNÝ, Jan ŠPETLÍK, Stanislav BOUČEK a Zbyněk BRETTSCHNEIDER. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 259 s. ISBN 978-80-01-04936-5.
4) KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2005, xiii, 137 s. ISBN 80-717-9321-3.
5) TOMAN, Petr, Jiří DRÁPELA, Stanislav MIŠÁK, Jaroslava ORSÁGOVÁ, Martin PAAR a David TOPOLÁNEK. Provoz distribučních soustav. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 263 s. ISBN 978-80-01-04935-8.
6) Úplné znění 1034.: Energetika. Ostrava: Sagit, a.s., 2014. ISBN 978-80-7208-984-0.
www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPEEM3_2016 Electrical Power Engineering PO 3


Page updated 22.10.2020 17:52:05, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)