Subject description - B3B04PRE

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3B04PRE Presentation Skills Extent of teaching:2C
Guarantors:Saláková D. Roles:P Language of
teaching:
CS
Teachers:  Completion:KZ
Responsible Department:13104 Credits:2 Semester:L

Anotation:

Předmět je zaměřený na zlepšení, popř. získání dovedností potřebných pro úspěšnou profesní komunikaci, cílenou především na mluvený projev. Studenti jsou interaktivní formou vedeni k samostatnému slovnímu projevu monologickému, dialogickému a v rámci diskuze. Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně vlastní názor podle funkce projevu a očekávání posluchačů. Důraz je kladen na samostatné myšlení a správné formulování

Study targets:

Naučit se kvalitně prezentovat svoji práci ústní formou.

Content:

Předmět je zaměřený na zlepšení, popř. získání dovedností potřebných pro úspěšnou profesní komunikaci, cílenou především na mluvený projev. Studenti jsou interaktivní formou vedeni k samostatnému slovnímu projevu monologickému, dialogickému a v rámci diskuze.

Course outlines:

Plán cvičení:
1. Úvod a náplň seminářů, podmínky zápočtu, pozdravy a představování, úvodní miniprezentace
2. Vymezení pojmu prezentace, struktura a obecné zásady ústního projevu, praktický nácvik
3. Artikulace, intonace, přízvuk
4. Monolog, průpravná cvičení
5. Dialog, práce s otázkami, průpravná cvičení.
6. Aktivizace posluchačů, improvizace, průpravná cvičení
7. Plánování a příprava prezentace, prostředky verbální komunikace, úvod a závěr vystoupení
8. Základy neverbální komunikace
9. Chyby snižující účinnost prezentace
10. Obhajoba výsledků práce, diskuze, průpravná cvičení
11. Praktický nácvik
12. Mluvení za specifických podmínek
13. Hodnocení prezentací, praktický nácvik
14. Závěrečné hodnocení, zápočty

Exercises outline:

Plán cvičení:
1. Úvod a náplň seminářů, podmínky zápočtu, pozdravy a představování, úvodní miniprezentace
2. Vymezení pojmu prezentace, struktura a obecné zásady ústního projevu, praktický nácvik
3. Artikulace, intonace, přízvuk
4. Monolog, průpravná cvičení
5. Dialog, práce s otázkami, průpravná cvičení.
6. Aktivizace posluchačů, improvizace, průpravná cvičení
7. Plánování a příprava prezentace, prostředky verbální komunikace, úvod a závěr vystoupení
8. Základy neverbální komunikace
9. Chyby snižující účinnost prezentace
10. Obhajoba výsledků práce, diskuze, průpravná cvičení
11. Praktický nácvik
12. Mluvení za specifických podmínek
13. Hodnocení prezentací, praktický nácvik
14. Závěrečné hodnocení, zápočty

Literature:

Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008. Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011. Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005. Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008. Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007. Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001. Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007. Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008. Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008. Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009.

Requirements:

Provedení prezentace v přijatelné kvalitě. Slovní hodnocení závěrečné prezentace kolegy. Účast na cvičeních. Povoleny celkově 2 omluvené absence v nácvikových týdnech.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B04PRE http://jazyky.fel.cvut.cz/

Keywords:

komunikace, prezentace, přednes, rétorika, obhajoba

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPKYR_2016 Common courses P 6


Page updated 10.12.2019 17:52:00, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)