Subject description - B1B16PPP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1B16PPP Business Law
Roles:PZ Extent of teaching:2P+2C
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:Košík P. Completion:Z,ZK
Lecturers:Košík P. Credits:5
Tutors:Košík P. Semester:L

Anotation:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy platné právní úpravy podnikání v České republice a s vybranými právními instituty jednotlivých právních odvětví s důrazem na jejich praktické využití pi výkonu podnikatelské činnosti nebo řízení pracovních kolektivů i projektových týmů. Studenti si osvojí základní právní terměinologii a budou schopni orientovat se v systému práva České republiky.

Course outlines:

1. Pojem práva, systém a struktura právního řádu, prameny práva, právo EU, ústavní pořádek ČR.
2. Úvod do civilního práva - občanský zákoník, postavení osoby, fyzické osoby, právnické osoby
3. Právní úprava podnikání v ČR, obchodní a živnostenské právo, podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.
4. Vybrané otázky korporací - založení a vznik, obchodní společnosti a jejich specifika, orgány a jednání za
společnost.
5. Smluvní právo, kontraktační proces, vznik, změna a zánik závazkového právního vztahu.
6. Vybrané smluvní typy - koupě, dílo, nájem a pacht, příkaz, výpůjčka, zprostředkování, obchodní zastoupení, licence.
7. Základy pracovního práva - pracovní poměr, jeho vznik, změna a zánik, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, odpovědnost za škodu, zaměstnanecké dílo.
8. Úvod do práva duševního vlastnictví - autorskoprávní ochrana a ochrany průmyslových práv, licence.
9. Ochrana osobních údajů, elektronické komunikace a právo.
10. Ochrana hospodáské soutěže, zneužití a omezení soutěže, nekalá soutěž a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.
11. Úvod do správního práva a základy finančního práva, správní řízení, řízení před orgány finanční správy, místní šetření a daňová kontrola.
12. Úvod do stavebního řádu. Povaha stavebního řádu, stavební ízení.
13. Základy trestního práva, prameny a základní zásady, pečiny a zločiny, ukládání trestu, trestní odpovědnost právnických osob.
14. Ochrana práv v řízení před soudem, občanské soudní řízení, správní soudnictví, trestní řízení, specifika rozhodčího řízení

Exercises outline:

Literature:

JANKŮ, M. a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5. vydání, Praha, C.H. Beck, 2013

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management PZ 6


Page updated 22.10.2020 17:52:05, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)