Subject description - BD1B16ZFM

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD1B16ZFM Basics of Financial Management
Roles:  Extent of teaching:14KP+6KS
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:L

Anotation:

Předmět seznamuje studenty se základními principy finančního řízení firmy. Začíná konceptem časové ceny peněz, finanční matematikou. Podrobně seznamuje s kritériem čisté současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem. Analyzuje riziko rozhodování pomocí citlivostní analýzy. Popis finančních trhů a jejich ukazatelů, ohodnocování dluhu a vlastního kapitálu. Vliv zadluženosti a daní na rozhodování.

Course outlines:

1. Časová cena peněz
2. Finanční matematika - úrokový počet, střadatel, zásobitel.
3. Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.
4. Dlouhodobé financování.
5. Rozhodovací metody pro výběr investic.
6. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.
7. Ukazatelé finanční situace firmy.
8. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.
9. Citlivostní analýza.
10. Zdroje dat a práce s nimi. Burzy, burzovní indexy.
11. Řízení CF
12. Zadlužení, WACC
13. Obligace a akcie
14. Rezerva.

Exercises outline:

Literature:

Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, 2011 Růžičková P., Roubíčková M.: Finanční management, Grada, 2012 Fotr J., Hnilica J.:Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování, Grada, 2014 Kislingerová E. a kol: Manažerské finance, C.H.Beck, 2007 Webové stránky předmětu s osnovami přednášek ve formátu pdf: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ucetnictvi-a-finance Systém moodle pro zadávání a kontrolu samostatné práce studentů

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 21.9.2020 14:52:06, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)