Právě se nacházíte: ČVUT / Fakulta elektrotechnická / Pro studenty

Fakulta elektrotechnická

MOTTO: SCIENTIA EST POTENTIA

Vyhledávání

Tematické okruhy státních zkoušek navazujícího magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika

Základní tematické okruhy státní zkoušky MSP oboru Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky

 1. Zdroje financování firmy, zadluženost, optimalizace kapitálové struktury (X16FIM)
 2. Rozhodování a cena příležitosti, utopené náklady a vztah k makroekonomice (X16FIM)
 3. Metody hodnocení efektivnosti investic (X16FIM)
 4. Opce, reálné opce (X16FIM)
 5. Kapitálový trh, model CAPM, portfolio (X16FIM)
 6. Marketingová koncepce managementu (X16MAR)
 7. Marketingový výzkum (X16MAR)
 8. Nákupní chování zákazníka (X16MAR)
 9. Marketingový mix (X16MAR)
 10. Účetní zásady, oceňování majetku a závazků v účetnictví (X16FIU)
 11. Aktiva a pasiva, náklady a výnosy, zisk (X16FIU)
 12. Rozvaha, výsledovka a výkaz cash flow (X16FIU)
 13. Finanční analýza firmy (X16FIU)
 14. Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení (X16IST)
 15. Bodové a intervalové odhady a testování hypotéz (X16IST)
 16. Hospodářské indexy (individuální a souhrnné), základní druhy a vlastnosti (X16IST)
 17. Metody matematického programování a jejich využití v praktických optimalizačních úlohách (X16OVY)
 18. Optimalizace na grafech a dopravní problém (X16OVY)
 19. Síťová analýza (X16OVY)
 20. Simulační modely, metoda Monte Carlo (X16OVY)

Profilující tematické okruhy státní zkoušky vycházející ze skupin závazných předmětů MSP oboru Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky

K bloku EE1 - ekonomika a řízení v elektrotechnice

 1. Marketingové strategické plánování (metody) a volba marketingové strategie v různých tržních situacích (X16MAR)
 2. Analýza trhu a jeho segmentace (X16MAR)
 3. Strategický, taktický a operativní management výroby (X16MAV)
 4. Komplexní standardizace ve výrobním procesu (X16MAV)
 5. Výrobní proces a jeho typologie (kritéria organizace výroby) (X16MAV)
 6. Lineární regresní model a jeho použití (X16EKM)
 7. Analýza časových řad (X16EKM)
 8. Systémy managementu jakosti, různé přístupy - ISO, odvětvové normy, TQM (X16JAK)
 9. Nástroje/metody zlepšování jakosti (X16JAK)
 10. Markovské procesy a modelování systémů hromadné obsluhy (X16MAM)
 11. Modely řízení zásob a lokalizační modely (X16MAM)

K bloku EE2 - ekonomika a řízení energetiky

 1. Dimenzování energetických systémů pro elektřinu, teplo a plyn (X16DES)
 2. Ztráty v energetických systémech, jejich velikost, racionalizace a oceňování (X16DES)
 3. Optimalizace energetických prvků a systémů (X16MES)
 4. Trhy s jednotlivými formami energie, ceny energie (X16MES)
 5. Marginální náklady výroby a dopravy energie (X16MES)
 6. Výkonová energetická bilance, energetické charakteristiky, diagramy zatížení (X16MEE)
 7. Základní technickohospodářské ukazatele, rozdělování zatížení mezi zařízeními (X16MEE)
 8. Koncepce společné výroby elektřiny a tepla, výhody a nevýhody (X16PES)
 9. Technickohospodářské ukazatele kogenerace, dělení nákladů na elektřinu a teplo ((X16PES))
 10. Energetická politika ČR, legislativa, organizační uspořádání energetiky (X16SPE)
 11. Struktura a prognózy celosvětových potřeb energie v dlouhodobém výhledu (X16SPE)
Za obsah zodpovídá: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Poslední změna: 20. 10. 2011