Fakulta elektrotechnická

MOTTO: SCIENTIA EST POTENTIA

Vyhledávání

Předpisy

 1. Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách - Zákon č. 159/2010 Sb.
 2. Studijní a zkušební řád ČVUT doc
 3. Předpis pro provádění studijních programů na FEL pdf - platný od 1. 12. 2010 - Úprava 2012, Úprava 2013
 4. Směrnice děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky
 5. Směrnice děkana pro magisterské státní závěrečné zkoušky
 6. Statut FEL pdf
  Příloha č. 1: Organizační řád FEL pdf Organizační jednotky pdf
 7. Statut ČVUT
  Příloha 2: Řád přijímacího řízení ČVUT doc
  Příloha 3: Podmínky studia cizinců doc
 8. Akreditované studijní programy a jejich obory pdf
 9. Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na ČVUT FEL
 10. Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech
 11. Směrnice děkana pro přijímací řízení do magisterských studijních programů
 12. Směrnice děkana pro přijímací řízení v doktorském studijním programu
 13. Stipendijní řád ČVUT doc
 14. Disciplinární řád ČVUT pdf
 15. Ubytovací řád ČVUT pdf
 16. Příkaz rektora č. 7/2006 - kritéria pro přiznání stipendia na ubytování pdf doc
 17. Směrnice kvestora č. 88/2008 - pro přiznávání a výplatu stipendií na ubytování
 18. Příkaz rektora č. 8/1999 - Pravidla používání sítě ČVUT pdf
 19. Příkaz rektora č. 6/2011 Zásady ediční činnosti na ČVUT pdf
 20. Jednací řád Vědecké rady FEL pdf
 21. Volební a jednací řád AS FEL doc
 22. Zásady vědecké a publikační činnosti na FEL pdf
 23. Metodický pokyn č. 1/2009 - O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací doc
 24. Metodický pokyn o podpoře studentů se speciálními potřebami doc
 25. Směrnice děkana o administrativě na FEL
 26. Směrnice děkana pro vstup a pobyt v objektech ČVUT fakulty elektrotechnické
 27. Směrnice děkana k zajištění aktuálnosti procesního modelu
 28. Směrnice děkana o elektronické správě dokumentů
 29. Směrnice děkana Kariérní řád
 30. Směrnice děkana o režiích a řešení projektů - znění platné pro r. 2015
 31. Náplň práce a povinnosti tvůrčích pracovníků
 32. Metodika pro stanovení pedagogického výkonu kateder, materiálové náročnosti studia a pro rozdělování finančních prostředků za výuku na katedry
 33. Metodika úhrady za využívání místností

Pokyny děkana

Příkazy minulých děkanů

Vyhlášky pedagogického oddělení

Za obsah zodpovídá: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Poslední změna: 03. 11. 2014