Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Úřední deska


Státní závěrečné zkoušky

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem (viz článek 36 SZŘ)

Náhradním způsobem se studentům (jejichž místo pobytu není známo) doručují tato rozhodnutí:

 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu
 • Rozhodnutí ve věcech
  1. povolení mimořádného opravného termínu zkoušky
  2. povolení opakovat část studia
  3. povolení přerušit studium
  4. uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek
  5. přiznání stipendia

Informace o výši poplatků a úhrad podle § 11 odst. 1 Statutu ČVUT

 1. ČVUT vybírá podle § 58 zákona tyto poplatky od studentů:
 • poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením
 • poplatky spojené se studiem jednotlivých bakalářských a magisterských studijních programů
 • poplatky za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony.
 1. Konkrétní výši poplatků v uvedených rozmezích a způsob a lhůty jejich placení stanoví pro každý akademický rok rektor ČVUT po projednání ve svém kolegiu a v AS ČVUT.

Poplatek k úhradě nákladů spojených s přijímacím řízením uchazeče je stanoven ve výši 500 Kč.

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT

Text vypsání výběrového řízení obsahuje zejména:

 • označení pracoviště a pracovního místa,
 • kvalifikační a jiné předpoklady,
 • datum, kdy má být místo nastoupeno,
 • místo a lhůta podání přihlášky,
 • výčet dokladů požadovaných od uchazeče.

Informace o termínech a místě zasedání akademického senátu fakulty

Informace o termínech a místě zasedání akademického senátu fakulty jsou zveřejněny na stránkách AS FEL.

Jednací jazyk na FEL pro studenty studující v angličtině

Všichni studenti studující v angličtině (samoplátci, krátkodobí stážisté včetně Erasmu apod.) mohou při ústní i písemné komunikaci v rámci fakulty používat anglický jazyk.

All students studying in English (degree students, Erasmus students, exchange students etc.) may use the English language in both oral and written communication within the Faculty.

Další důležité veřejné informace

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.