Přestup na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 9/2012

Č.j.: 1231/13922/š/12

 • Přestup se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT, čl. 15. Žádost musí být podána nejpozději 30 dnů před zahájením příslušného semestru.
 • Podmínkou přestupu je úspěšné ukončení 1. ročníku studia a splnění podmínek pro pokračování ve studiu v následujícím semestru/akademickém roce na původní fakultě.
 • O přestup na FEL ČVUT požádá zájemce písemně na své původní fakultě. Součástí žádosti musí být uvedení studijního programu, na který se uchazeč na FEL hlásí, případně i zájmu o obor. Zájemce na své původní fakultě požádá zároveň
  • o výpis absolvovaných předmětů z informačního systému,
  • o potvrzení o úspěšném ukončení 1. ročníku,
  • o potvrzení o splnění podmínek pro pokračování ve studiu v následujícím semestru/akademickém roce.
 • To vše jeho původní fakulta zašle oficiální cestou spolu s ostatními materiály na Studijní oddělení FEL ČVUT.
   
 • Proděkan FEL žádost posoudí a pozve uchazeče k rozhovoru za účelem ujasnění podrobností přestupu. K tomuto rozhovoru uchazeč přinese seznam předmětů, u nichž má zájem o jejich uznání (podrobnosti).
 • Proděkan po konzultaci s příslušným garantem programu rozhodne o přijetí či nepřijetí. V případě, že uchazeč bude přijat, předepíše proděkan uchazeči ročník, do kterého uchazeč bude zapsán, a rozhodne o uznání předmětů.
 • Cizí státní příslušníci či absolventi škol v zahraničí dodají v případě souhlasu FEL s přestupem ještě následující dokumenty:
 • O uznání předmětů je třeba požádat písemně; o uznání předmětů z původní fakulty za předměty FEL rozhodne proděkan na základě vyjádření příslušných vedoucích kateder FEL.

11. 7. 2012, upraveno 1. 4. 2019

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka je nezbytné doručit nejpozději v den zápisu do studia.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.