Popis předmětu - BD5B16ZFM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD5B16ZFM Základy finančního managementu Rozsah výuky:14KP+6KS
Garanti:Starý O. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Starý O. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy finančního řízení firmy. Začíná konceptem časové ceny peněz, finanční matematikou. Podrobně seznamuje s kritériem čisté současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem. Analyzuje riziko rozhodování pomocí citlivostní analýzy. Popis finančních trhů a jejich ukazatelů, ohodnocování dluhu a vlastního kapitálu. Vliv zadluženosti a daní na rozhodování.

Osnovy přednášek:

1. Časová cena peněz
2. Finanční matematika - úrokový počet, střadatel, zásobitel.
3. Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.
4. Dlouhodobé financování.
5. Rozhodovací metody pro výběr investic.
6. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.
7. Ukazatelé finanční situace firmy.
8. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.
9. Citlivostní analýza.
10. Zdroje dat a práce s nimi. Burzy, burzovní indexy.
11. Řízení CF
12. Zadlužení, WACC
13. Obligace a akcie
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, 2011 Růžičková P., Roubíčková M.: Finanční management, Grada, 2012 Fotr J., Hnilica J.:Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování, Grada, 2014 Kislingerová E. a kol: Manažerské finance, C.H.Beck, 2007 Webové stránky předmětu s osnovami přednášek ve formátu pdf: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ucetnictvi-a-finance Systém moodle pro zadávání a kontrolu samostatné práce studentů

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru P 6


Stránka vytvořena 13.12.2019 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.