Témata disertačních prací

Katedra:
Obor/program:
Školitel:
Datum
Téma
Školitel
Obor/program
Katedra
Datum
Chyby u technologie povrchové montáže, studium příčin
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
Elektrotechnika a komunikace
Katedra elektrotechnologie
4. 4. 2017
Díky přechodu na bezolovnaté pájecí slitiny došlo ke změně materiálové základny, která se používá u technologie povrchové montáže. S tím souvisí i změna pracovní teploty při procesu pájení, která je ve
většině případu vyšší než u olovnatých pájecích slitin. Dalším aspektem, který má vliv na výskyt chyb u povrchové montáže, kromě změny materiálové základny, je postupná miniaturizace elektronických
komponent, vývoj nových pouzder, zaváděním nových technologií apod. Odhalení příčin vzniku chyb, nebo jejich omezení je velice zásadní z pohledu sériové výroby. Tématem práce je studium příčin chyb u technologie povrchové montáže s ohledem možnosti jejich omezení. Mezi vybrané chyby může patřit problémy s kontaminací, růst dendritů, růst whiskerů, výskyt dutin, výskyt trhlin, delaminace, problémy s nesmáčivostí apod.
Dušek, K.; Rudajevová, A.; Plaček, M.:Influence of latent heat released from solder joints on the reflow temperature profile Journal of materials science - materials in electronics. 2016, 27(1), 543-549. ISSN 0957-4522
Dušek, K.; Bušek, D.: Problem with no-clean flux spattering on in-circuit testing pads diagnosed by EDS analysis Microelectronics Reliability. 2016, 56(1), 162-169. ISSN 0026-2714.
Bušek, D.; Dušek, K.; Růžička, D.; Plaček, M.; Mach, P.; Urbánek, J.; Starý, J.: Flux effect on void quantity and size in soldered joints, Microelectronics Reliability. 2016, 60 135-140. ISSN 0026-2714.
Studium vlastností nízkotavitelných bezolovnatých pájecích slitin
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
Elektrotechnika a komunikace
Katedra elektrotechnologie
4. 4. 2017
V elektrotechnice je používáno bezolovnaté pájení, které má ve většině případů vyšší pájecí teplotu, než pájení olovnatými pájecími slitinami. Existují však i četné nízkotavitelné pájecí slitiny, které mají nižší teplotu tavení než eutektická pájecí slitina SnPb. Jedná se například, o pájecí slitiny na bázi bismutu SnBi. Téma se zabývá studiem spolehlivosti nizkotavitelných pájecích slitin a porovnáním vybraných parametrů s běžně používanými bezolovnatými pájecími slitinami SAC.
Dušek, K.; Stancu, C.; Notingher, P.V.; Mach, P.; Plaček, M.: Experimental and Numerical Analysis of Melting and Solidification of SnAgCu Joints, IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology. 2016, 6(9), ISSN 2156-3950
Dušek, K.; Rudajevová, A.; Plaček, M.: Influence of latent heat released from solder joints on the reflow temperature profile, Journal of materials science - materials in electronics. 2016, 27(1), 543-549. ISSN 0957-4522
Rudajevová, A.; Dušek, K.: Influence of the thermal history and composition on the melting/solidification process in Sn-Ag-Cu solders, Kovové materiály. 2012, 50(5), 295-300. ISSN 0023-432X.
Dušek, K.; Urbánek, J.; Drápala, J.: Study of Wettability Measurement of Binary and Ternary Solder Alloys Based on Sn-Zn-Al, Hutnické listy. 2009, LXII(6/2009), 106-109. ISSN 0018-8069.
Vývoj vysoce účinného fotovoltaického článku pro nízká osvětlení
doc. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.
Elektrotechnika a komunikace
Katedra elektrotechnologie
4. 4. 2017
Jedním z cílů projektu je vyvinout vysoce účinný fotovoltaický článek pracující zároveň za nižšího osvětlení. Technologie využívá velmi tenkou desku křemíku pasivovanou tunelovým oxidem a koncept selektivních kontaktů tvořených vodivými oxidy. V rámci doktorských prací budou studovány vlivy vybraných technologických parametrů leptání, naprašování či depozice laserovou ablací na optoelektronické vlastnosti připravovaných struktur. Některé charakterizační metody budou v rámci prací též vyvíjeny, např. měření kontaktního odporu metodou TLM , mapování doby života fotoluminiscencí, měření V-A křivky pod solárním simulátorem, atd.
M. Morales-Masis, M. S. De Nicolas, J. Holovsky, S. De Wolf, C. Ballif,
Low-Temperature High-Mobility Amorphous IZO for Silicon Heterojunction Solar Cells
IEEE J. Photovoltaics 5 (2015) 1340 - 1347.

Další informace http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html
Studium nelinearity nominálně lineárních elektronických součástek
prof. Ing. Václav Papež, CSc.
Elektrotechnika a komunikace
Katedra elektrotechnologie
28. 2. 2014
Metodika stanovení nelinearity nominálně lineárních součástek je důležitou nedestruktivní diagnostickou metodou pro vyhodnocení kvality a spolehlivosti součástek. Principem metody je vyhodnocení velikosti nehomogenit a nestabilních bariér v součástce, které mohou po určité době způsobit změnu vlastností součástky nebo její poruchu. Měření nelinearity nominálně lineárních součástek je poměrně obtížné, vzhledem k velmi malé hodnotě sledované nelinearity. Stejnosměrné metody nelze použít ani pro stanovení ohmické nelinearity, jejich citlivost je omezena teplotní závislostí odporu a je nízká. Nejrozšířenějsí měřicí metodou je metoda měření indexu třetí harmonické, kdy je na součástku přiváděn signál o určitém kmitočtu a sledována je úroveň v součástce vznikajícího signálu na trojnásobném kmitočtu. Jinou možností je stanovení nelinearity součástky vyhodnocením intermodulačního zkreslení, které v součástce vzniká, jsou-li na ni přivedeny dva signály. Vhodnou volbou měřicích kmitočtů lze snížit nároky na čistotu měřicích signálů a odhalit kmitočtovou závislost sledovaných nelinearit.
http://technology.feld.cvut.cz:8080/xwiki/bin/download/K13113/VaV_DIAG/DMT.pdf
Diagnostika degradačních mechanismů fotovoltaických modulů
prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc.
Elektrotechnika a komunikace
Katedra elektrotechnologie
15. 1. 2020
Studium změn V-A charakteristiky a parametrů fotovoltaických modulů vlivem působení jednotlivých degradačních faktorů (teplota, elektrické pole, kapacitní proudy, UV záření, teplotní cykly) a jejich kombinací. Vytvoření závěrů o mechanismu degradačních procesů v závislosti na pracovních podmínkách. Analýza důsledků degradace na provoz fotovoltaických systémů.

Literatura
WOLF, P. a V. BENDA. Identification of PV solar cells and modules parameters by combining statistical and analytical methods. Solar Energy. 2013, 93 151-157. ISSN 0038-092X. DOI 10.1016/j.solener.2013.03.018.

Fotonický záchyt světla pro vysoce účinné levné solární články
prof. Tomáš Markvart, Ph.D.
Elektrotechnika a komunikace
Katedra elektrotechnologie
4. 4. 2017
Disertace je zaměřena na fotonické struktury a řízení fotonů, jež budou využity pro zvýšení záchytu světla. Za tímto účelem budou zkoumány pokročilé formy fluorescentních kolektorů využívajících frekvenční řízení molekulárních komplexů aplikujíce poznatky z fotosyntézy. S pomocí fotoniky budou výsledné struktury schopny účinně zachytit a využít dopadajícíc i emitované světlo. Cílem je oddělit záchyt světla od separace nosičů náboje tam, kde slouží fotonika jako nástroj pro dosažení vysoké účinnosti při nízkých nákladech - v nové generaci solárních článků. Další informace: www.cap.fel.cvut.cz
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.