Přerušení studia

Studium může být i opakovaně přerušeno. O přerušení studia je nezbytné požádat písemně a žádost doručit na studijní oddělení před zahájením výuky semestru, v němž má být přerušení zahájeno.

Studium lze přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního akademického roku studia; výjimkou jsou pouze závažné a doložené zdravotní důvody nebo těhotenství/rodičovství.

V průběhu výuky nebo zkouškového období může být studium přerušeno jen ze zvláště závažných zdravotních důvodů.

Přerušení studia nelze povolit v případě, že student nesplňuje podmínky pro postup do dalšího semestru či akademického roku.

Doba přerušení se započítává do celkové doby studia. Studium tedy nelze přerušit také v případě, že by student nestihl úspěšně ukončit studium do uplynutí jeho maximální doby (u bakalářského studia do šesti let, u magisterského pak do čtyř let od zahájení studia).

Minimální doba přerušení je jeden semestr, pouze ve zcela výjimečných případech může být doba přerušení kratší.

V rozhodnutí o přerušení studia je vždy určen termín opětovného zápisu do studia. Pokud se student v daném termínu nezapíše a do pěti dnů se písemně neomluví, posuzuje se to jako nesplnění povinností a ukončuje se mu studium.

Studium může být přerušeno i tzv. z moci úřední, a to v těchto případech:

  • student nezaplatil vyměřený poplatek za delší studium ani po předchozí urgenci
  • studentovi byl určen náhradní termín konání či termín pro opakování státní závěrečné zkoušky
  • studentovi hrozí újma nesouvisející s dosavadním plněním studijních povinností.

V době přerušení pozbývá student statusu studenta.

Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT

Ing. Helena Šislerová, vedoucí studijního oddělení

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.