Uznaná doba rodičovství

Zákon o vysokých školách (ustanovení § 21 odst. 1 písm. f, § 54 odst. 2 – 4, § 58 odst. 3) umožňuje studentům, kteří se stali rodiči, požádat v rámci studia o zaevidování doby rodičovství, a tím uplatnit v průběhu uznané doby rodičovství tyto výhody:

  • přerušení studia (v případě přerušení se evidovaná doba rodičovství nezapočítává do celkové doby studia)
  • individuální studijní plán
  • pro matky odklad plnění studijních povinností (pouze po dobu trvání mateřské dovolené, tj. 28 týdnů).

Uznaná doba rodičovství u matky dítěte počíná osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Uznaná doba rodičovství u otce dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte. Přiměřeně se postupuje v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

O evidenci uznané doby rodičovství fakultou může současně požádat jak matka, tak i otec dítěte, a to na studijním oddělení FEL. Předložit je třeba:

  • žádost o evidenci uznané doby rodičovství
  • kopii rodného listu dítěte
  • matka před porodem kopii těhotenského průkazu (po narození dítěte je nezbytné v co nejkratší době, nejpozději do 22 týdnů od porodu, doložit kopii rodného listu dítěte, jinak bude evidence uznané doby rodičovství ukončena).

V případě nepřerušení studia v rámci uznané doby rodičovství se tato doba nezapočítává do celkové doby studia, na jejímž základě je případně vyměřován poplatek za delší studium.

Žádost o evidenci uznané doby rodičovství

Metodický pokyn o podpoře studentů - rodičů na ČVUT

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.